ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์

 

 

         เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้ทำสัญญาซื้อขายบัญชีลูกหนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรวมทั้งภาระแห่งหนี้ให้แก่ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด รวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๒๖ ราย เป็นมูลหนี้จำนวน๔๒๒,๘๘๙,๒๖๑.๙๙ บาท ผลจากการซื้อขายบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวทำให้บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ทั้งปวง ดังนั้นลูกหนี้จำนวนทั้ง ๑๙,๕๒๖ รายคงต้องถูกฟ้องดำเนินคดีแน่นอน

           โปรดดู ตัวอย่างชนะคดี คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด)
          เราขออาสาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะต่อสู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ให้ท่าน
คำฟ้องจะมีเนื้อหาไม่ต่างจากคำฟ้องดังต่อไปนี้
บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด       โจทก์
ระหว่าง
          นาย ว.
เรื่อง ผิดสัญญาซื้อขาย , เรียกค่าเสียหาย , โอนสิทธิเรียกร้อง
จำนวนทุนทรัพย์ ๖๑,๘๑๔ บาท ๗๗ สตางค์
          ข้อ ๑. โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน ทั้งมีคุณภาพและด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่นๆ รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป โดยมีกรรมการและอำนาจกรรมการ ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
          โจทก์ได้มอบอำนาจให้นางสาว ด.หรือนาง ป. หรือนางสาว ม. เป็นผู้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีกับลูกหนี้ของโจทก์ได้ทุกคดี รวมทั้งคดีนี้ด้วย ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒
          ข้อ ๒. บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซื้อขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น โดยมีกรรมการและอำนาจกรรมการ ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓
          ในระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนายสตีเวน วิลเลี่ยม เชิร์ช หรือนางสาววรนุช อนุตรโสตถิ์ เป็นกรรมการ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทแล้ว มีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔
          ข้อ ๓. จำเลยเป็นลูกค้าของ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำเลยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระไปจาก บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ๓.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จำเลยได้ตกลงซื้อสินค้าจำวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ พานาโซนิก พร้อมประกัน (๒) เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ พร้อมประกัน ไปจากบริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินค่าสินค้าจำนวน ๔๐,๓๐๘.๓๓ บาท เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระแล้ว รวมเป็นเงินที่จำเลยต้องผ่อนชำระทั้งสิ้นจำนวน ๕๒,๒๘๔.๖๘ บาท โดยจำเลยตกลงผ่อนชำระเป็นรายงวดจำนวน ๑๗ งวดในอัตรางวดละ ๒,๙๐๕.๐๐ บาทและงวดสุดท้ายอีกจำนวน ๒,๘๙๙.๖๘ บาท เริ่มชำระงวดแรกวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ และงวดต่อไปทุกวันที่ ๓ ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งจำเลยได้รับสินค้าที่ซื้อไปแล้วในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดีและจำเลยตกลงยอมรับเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระทุกประการ ปรากฏตามภาพถ่ายสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของจำเลย เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕
          ข้อ ๔. หลังจากที่จำเลยได้รับสินค้าที่ซื้อขายดังกล่าวไปแล้ว ปรากฏว่าจำเลยได้ผิดนัดไม่ผ่อนชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสัญญา โดยจำเลยได้ผ่อนชำระค่าสินค้าเพียงบางส่วน ซึ่งจำเลยได้ผ่อนชำระค่าสินค้าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รวมเป็นเงินที่จำเลยชำระมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๑,๖๒๐.๐๐ บาท และจำเลยยังคงค้างชำระค่าสินค้าตามสัญญาอีกจำนวน ๔๐,๖๖๔.๖๘ บาท ปรากฏตามภาพถ่ายตารางการผ่อนชำระ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๖
          ข้อ ๕. ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินและหนี้สินตามสัญญาวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ สัญญาซื้อขายแบบผ่อนชำระของจำเลยในคดีนี้ให้แก่โจทก์ ดังนั้นสิทธิและหน้าที่รวมทั้งบรรดาหนี้สินและความรับผิดใดๆที่จำเลยมีต่อบริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้โอนมาเป็นของโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง พร้อมบัญชีรายชื่อลูกหนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗
          ข้อ ๖. เมื่อบริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โอนสิทธิเรียกร้องที่มีต่อจำเลยให้แก่โจทก์แล้ว โจทก์จึงได้มีหนังสือบอกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง บอกเลิกสัญญาพร้อมทั้งขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าสินค้าที่ค้างชำระทั้งหมดแก่โจทก์ แต่จำเลยยงคงเพิกเฉย ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือบอกกล่าว พร้อมใบตอบรับทางไปรษณีย์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๘
          ข้อ ๗. การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงต้องชำระค่าสินค้าที่ค้างแก่โจทก์จำนวน ๔๐,๖๖๔.๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จนถึงวันฟ้อง คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๑,๑๕๐.๐๙ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๑.๘๑๔.๗๗ บาท ซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ ปรากฏตามตารางคำนวณดอกเบี้ย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเข ๙
          โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยได้ จึงต้องนำคดีมาฟ้องเพื่อบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
                                                ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
          ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
๑.     ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๖๑,๘๑๔.๗๗ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๔๐,๖๖๔.๖๘ บาท นับแต่วันถัดจากฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แล้วเสร็จแก่โจทก์
๒.     ให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ.....
๓.     ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ.....
๔.    อื่นๆ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราอย่างสูงแทนโจทก์
ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่หากไม่รอถือว่าทราบแล้ว
                                                                                         ..........โจทก์
           ข้าพเจ้า                                               เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
          ข้าพเจ้า นาง ป. ทนายความใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๔๙ ผู้เรียง/พิมพ์
                                                  นาง ป.                         ผู้เรียง/พิมพ์
 
หากท่านถูกฟ้องเป็นคดีดังเนื้อความข้างต้น และท่านประสงค์จะให้เราสู้คดีให้ท่าน ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เราทราบดังนี้
(๑)การชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?
(๒)โจทก์ฟ้องเมื่อไร?
(๓)ศาลนัดเมื่อไร?
ท่านสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นกรณ๊คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ให้เราตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker