ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article

 

การสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบรับรองผลคดี

 เหตุผลที่เราสามารถรับรองผลคดีได้มีดังนี้ คือ
๑.เรารับรองว่า ท่านจะไปศาลเพียงสองครั้งเท่านั้น คือครั้งแรกท่านต้องไปศาลเพื่อยื่นคำให้การแก้คดีและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นอื่นๆ และครั้งสุดท้ายไปศาลเพื่อฟังคำพิพากษาเท่านั้น (ซึ่งท่านจะไปหรือไม่ไปก็ได้) เพราะเราจัดเตรียมคำให้การต่อสู้คำฟ้องทุกประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นจุดชี้ขาดซึ่งทำให้คดีมีผลแพ้ชนะ อันเป็นเคล็ดลับของเรา
๒.เรารับรองว่า ทุนทรัพย์ที่ท่านถูกฟ้องจะอยู่ระหว่าง ๒๐,๐๐๐ บาท – ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทุนทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นค่าปรับมากกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนทุนทรัพย์
๓. เรารับรองว่า เมื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้องคดีกู้ยืมเงินท่าน รูปแบบคำฟ้องจะเป็นคำฟ้องประเภทคดีผู้บริโภค โดยมีการพิมพ์ข้อความลงในแบบพิมพ์มาตรฐานของศาลตามปกติแต่เนื้อความของคำฟ้องคดีจะไม่แตกต่างไปจากที่เราจะนำเสนอให้ท่านตรวจสอบดังต่อไปนี้
 

เนื้อความของคำฟ้องของการสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ข้อ ๑. โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ และ ๓๕ โดยมีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้ฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มีอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนโจทก์ มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของโจทก์ ปัจจุบันมี............................................ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดปรากฏตามสำเนากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ และสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่......................................เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
เดิมสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานในสังกัดโจทก์ มีหน้าที่    ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอกู้ การให้กู้ยืมเงิน และการส่งเสริมการฝึกอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.๒๕๓๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๐/๒๕๓๙ เรื่อง ตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒  ต่อมาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีคำสั่งตั้งสำนักงานส่งเสริมและประสานการฝีมือแรงงานขึ้นในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วยส่วนราชการ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. กองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก ๒. ส่วนกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓. ส่วนส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมีคำสั่งให้โอนอำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานไปเป็นของส่วนกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน และให้ยกเลิกคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ ๒๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๙ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๙๓/๒๕๔๑ เรื่อง ตั้งสำนักส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี โดยให้มีอำนาจกระทำการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน อันได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้ บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๔๗๔/๒๕๔๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี และสำเนาคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๑๔๙/๒๕๔๑ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔ และ ๕ ตามลำดับ      
          ข้อ ๒. เมื่อวันที่....................................จำเลยที่ ๑ ได้กู้ยืมเงินของโจทก์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นจำนวนเงิน............................เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานของจำเลย ที่ ๑ ตามหลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ณ ...................................โดยเป็นค่าฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามที่สถานที่ฝึกอบรมเรียกเก็บ เป็นเงิน.....................บาท ซึ่งโจทก์จ่ายให้แก่................................และเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เป็นเงิน.............................บาท ซึ่งโจทก์จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยเดือนละ...................บาท โดยจำเลยที่ ๑ ตกลงชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ต่อปี โดยให้คิดดอกเบี้ยจากยอดหนี้ค้างชำระนับแต่วันเริ่มชำระหนี้ โดยเริ่มชำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยงวดแรกเป็นเงิน..............................................ในวันที่ และงวดต่อ ๆ ไป  เป็นเงินงวดละ...............บาท ภายในวันที่ห้าของทุกเดือน ถ้าวันถึงกำหนดชำระตรงกับวันหยุดทำการ ของทางราชการก็ให้เลื่อนไปชำระในวันเปิดทำการต่อไป   ทั้งนี้    การชำระหนี้คืนจะครบถ้วนภายใน.............เดือน นับแต่วันเริ่มชำระหนี้ ซึ่งครบกำหนดในวันที่.............................และในกรณีที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากโจทก์ โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้จำเลย ที่ ๑ ชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระทั้งหมดได้ทันที พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ของจำนวนต้นเงินที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่จำเลยที่ ๑ชำระหนี้เสร็จสิ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำขอกู้ยืมเงิน สำเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๓ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖ , ๗ และ ๘ ตามลำดับ  และจำเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้ยืม จำนวน ...............................................จากโจทก์ไปแล้ว โดยได้รับเงินไปตั้งแต่เมื่อวันที่..........................ถึงวันที่..................รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารทะเบียนคุมลูกหนี้ และสำเนาใบเสร็จรับเงินของสถาบันที่จำเลย ที่ ๑ไปศึกษาอบรม และสำเนารายละเอียดการโอนเงินให้ผู้กู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙ และ ๑๐ ตามลำดับ
 ในการที่จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินจากโจทก์ดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ ๑ ไว้ต่อโจทก์ว่า จำเลยที่ ๒ ตกลงยินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่๑ ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับลงวันที............................................ เป็นเงินจำนวน....................................โดยจำเลยที่ ๒ สัญญาว่าหากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระเงินตามกำหนด หรือไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวข้อหนึ่งข้อใด ซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลย ที่ ๑ ได้แล้ว จำเลยที่ ๒ ยินยอมชำระเงินดังกล่าว ทั้งหมดให้ทันที โดยมิต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ชำระก่อนโดยให้ถือเสมือนหนึ่งจำเลยที่ ๒ เป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาค้ำประกัน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๑
          ข้อ ๓. ภายหลังจากที่จำเลยที่ ๑ได้กู้ยืมเงินโจทก์ดังกล่าวในฟ้องข้อ ๒ แล้ว จำเลยที่ ๑ ได้ประพฤติผิดสัญญาโดยไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่โจทก์ภายในกำหนดชำระตามสัญญา โดยจำเลยที่ ๑ ได้ผ่อนชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาเพียง......................... งวดซึ่งงวดสุดท้ายจำเลยที่ ๑ ได้ชำระหนี้เมื่อวันที่............................. เมื่อนำมาชำระเงินค่าดอกเบี้ย,เบี้ยปรับและเงินต้น แล้ว จำเลยที่ ๑ ยังคงค้างชำระหนี้แก่โจทก์ คิดเป็นเงินต้นจำนวน..................................หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ก็มิได้ผ่อนชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนให้แก่โจทก์อีกเลย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาตารางการชำระหนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๒ 
ดังนั้น จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชำระเงินต้นที่ค้างชำระจำนวน....................................พร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ของต้นเงินจำนวน)............................ นับแต่วันถัดจากวันที่จำเลยที่ ๑ ชำระเงินครั้งสุดท้าย คือวันที่........................จนถึงวันชำระเสร็จ ซึ่งคิดคำนวณเบี้ยปรับถึงวันฟ้องคิดเป็นเงินค่าเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ของต้นเงินจำนวน......................นับแต่วันถัดจากวันที่ จำเลยที่ ๑ ชำระเงินครั้งสุดท้าย..................................................จนถึงวันชำระเสร็จ ซึ่งคิดคำนวณเบี้ยปรับถึงวันฟ้องคิดเป็นเงินเบี้ยปรับจำนวน.............รวมเป็นเงินต้น และเบี้ยปรับ คำนวณถึงวันฟ้องเป็นจำนวนเงิน............................รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข้อมูลผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๓ และจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงต้นร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นแก่โจทก์ โดยเมื่อคิดคำนวณถึงวันฟ้อง จำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชำระเงินจำนวน..................................แก่โจทก์ 
          โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมใบตอบรับภายในประเทศ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๔ แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด  โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับได้ จึงต้องฟ้องร้องเป็นคดีนี้ เพื่อขออำนาจศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์
 
                                                   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
 
            ส่วนคำขอท้ายฟ้องจะเป็นจำนวนเงินที่ขอให้ท่านชำระหนี้เป็นจำนวนที่สูงมาก
 
            หากท่านถูกฟ้องคดีดังได้กล่าวมา และมีเวลาจำกัด ท่านสามารถสแกนสำเนาคำฟ้องส่งมาในรูปไฟล์ พีดีเอฟ เรายินดีแก้ไขปัญหาของท่านโดยจัดเตรียมเอกสารให้เสร็จภายใน ๓ วัน แบบรับรองผล ที่นี่ที่เดียว โปรด ติดต่อเรา
 
            ตัวอย่างคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้อง การสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน
 
            (๑) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ต้ำประกัน) ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ.๑๒๑๔๖/๒๕๕๔ ขอให้ชำระหนี้เงินกู้จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เบี้ยบรับจำนวน ๕๘,๘๓๔.๓๓ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๘๓๘.๓๓ บาท
            เจ้าพนักงานศาลจังหวัดมีนบุรีส่งหมายให้จำเลยทั้งสองโดยการปิดหมายเมือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยนัดให้จำเลยทั้งสองไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
            สู้คดีดอทคอมได้ไห้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทุกอย่างโดยการแก้คดีออนไลน์ เช่น คำให้การจำเลยที่ ๑ , คำให้การจำเลยที่ ๒ , บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น และใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อศาลจังหวัดมีนบุรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ด้วยตนเอง
            ในวันนัดพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำเลยทั้งสองไม่ได้ไปศาล ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ในวันดังกล่าวโดยเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๔๒/๒๕๕๕
           
            (๒) เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) ต่อศาลจังหวัดพระโขนง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ.๕๙๗/๒๕๕๕ ขอให้ชำระหนี้เงินกู้จำนวน ๑๑,๐๐๙.๑๑ บาท เบี้ยปรับจำนวน ๑๙,๓๘๖.๕๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๓๙๕.๗๐ บาท
            สู้คดีดอทคอมได้รับโทรศัพท์ติดต่อมาในเช้าวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยลูกหนี้แจ้งว่าต้องไปขึ้นศาลตอนบ่าย
            เราได้จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทุกอย่างโดยการแก้คดีออนไลน์ เช่น คำให้การจำเลยที่ ๑ , คำให้การจำเลยที่ ๒ , บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น และใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อศาลจังหวัดพระโขนงในวันนัดดังกล่าวด้วยตนเอง (ไปช้ากว่าเวลานัดเล็กน้อย)
           โจทก์พยายามเกลี้ยกล่อมจะให้ลูกหนี้ชดใช้เงิน โดยขอเลื่อนคดีไปก่อน จนลูกหนี้เกือบใจอ่อนจ่ายเงินตามที่โจทก์เสนอลดให้เพียงเล็กน้อย
            ศาลนัดพิจารณาอีกครั้งในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เราแนะนำว่าสู้คดีไปแล้ว มีประเด็นโต้แย้งในคดีที่มีผลถึงแพ้ชนะแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปศาล
            เมื่อถึงวันนัดครั้งที่ ๒ คือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ จำเลยทั้งสองไม่ไปศาล
            จำเลยได้ตรวจสอบแล้วทราบว่า ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
            สู้คดีดอทคอมได้ให้คำรับรองไว้กับลูกหนี้ว่า หากศาลไม่ยกฟ้อง ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน      
            ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ช่วยเป็นพยานด้วยว่า ผลคดีจะเป็นอย่างไร? เพราะเรารับรองว่าศาลจะพิพากษายกฟ้อง (วันที่บันทึกข้อความนี้คือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๓๕ น.)        
            วันนี้เวลา ๙.๐๐ น. ศาลจังหวัดพระโขนงได้อ่านคำพิพากษาแล้ว โดยพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๒๔/๒๕๕๕ (บันทึกข้อความนี้ เวลา ๒๑.๔๕ น.วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
 
            (๓) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้อง จำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และ จำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลจังหวัดพัทยา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๔๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน จำนวนทุนทรัพย์ ๕๔,๙๔๕.๗๕ บาท เป็นเงินต้นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๒,๑๘๔.๑๑ บาท และเบี้ยปรับจำนวน ๓๒,๗๖๑.๖๔ บาท
            เจ้าพนักงานศาลจังหวัดพัทยาส่งหมายให้จำเลยทั้งสองโดยการปิดหมายเมือวันที่ ๔ มีนาาคม ๒๕๕๕ โดยนัดให้จำเลยทั้งสองไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
            สู้คดีดอทคอมได้ไห้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทุกอย่างโดยการแก้คดีออนไลน์ เช่น คำให้การจำเลยที่ ๑ , คำให้การจำเลยที่ ๒ , บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ , คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น และใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อศาลจังหวัดพัทยาเมื่อเช้าวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ด้วยตนเอง (วันนี้)
            วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ จำเลยทั้งสองคงขาดนัดพิจารณา
            ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ช่วยเป็นพยานด้วยว่า ผลคดีจะเป็นอย่างไร? เพราะเรารับรองว่าศาลจะพิพากษายกฟ้อง (วันที่บันทึกข้อความนี้คือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๒๘ น.)
             คดีนี้ ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. (บันทึกเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
             เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้ว โดยพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๑๗/๒๕๕๕ (บันทึกเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๕๑ น.)
 
            (๔)  เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้อง จำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และ จำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. ๑๙๐๐/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืม ผิดสัญญาค้ำประกันและเรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ ๓๐,๙๕๓.๗๑ บาท เป็นเงินต้นจำนวน ๑๑,๐๗๖.๐๓ บาท และเบี้ยปรับจำนวน ๑๙๘๗๗.๖๘ บาท
            เจ้าพนักงานศาลจังหวัดมีนบุรีส่งหมายให้จำเลยทั้งสองโดยการปิดหมายเมือวันที่ ๑๘ มีนาาคม ๒๕๕๕ โดยนัดให้จำเลยทั้งสองไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. 
            สู้คดีดอทคอมได้ไห้คำปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทุกอย่างโดยการแก้คดีออนไลน์ เช่น คำให้การจำเลยที่ ๑ , บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น แต่เนื่องจากจำเลยที่ ๒ อยู่ต่างประเทศจึงไม่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดี จำเลยที่ ๑ ได้นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อศาลจังหวัดมีนบุรีเมื่อเช้าวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ด้วยตนเอง (วันนี้)
            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้ จำเลยทั้งสองคงขาดนัดพิจารณา ส่วนจำเลยที่ ๒ ก็ขาดนัดยื่นคำให้การด้วย
            แม้ว่าจำเลยที่ ๒ จะไม่ได้ยื่นคำให้การ แต่หนี้จำนวนนี้เป้นหนี้ร่วมที่ไม่สามารถแบ่งแยกการชำระหนี้ได้
            ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ช่วยเป็นพยานด้วยว่า ผลคดีจะเป็นอย่างไร? เพราะเรารับรองว่าศาลจะพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสอง แม้ว่าจำเลยที่ ๒ อยู่ต่างประเทศและไม่ได้ต่อสู้คดี (วันที่บันทึกข้อความนี้คือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๓๙ น.)
            เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โจทก์ขอเลื่อนคดี อ้างว่าพยานโจทก์ติดต้องไปเป็นพยานที่ศาลอื่นที่นัดไว้แล้ว ศาลจึงเลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น (บันทึกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๔.๐๐ น)
             ต่อมาศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.ในวันดังกล่าวศาลพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.๗๓๕๖/๒๕๕๕
 
           (๕) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภค ที่ศาลจังหวัดพระโขนง คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๑๓๙๒/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืม ค้ำประกัน ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๓๒,๗๗๘.๐๘  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๗๗๘.๐๘ บาท
            ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
            เราได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยทั้งสองเพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๕) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ และ (๖) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ไปยื่นคำให้คู่ความดังกล่าวต่อศาลจังหวัดพระโขนงด้วยตนเองและในวันนัดจำเลยทั้งสองจะไม่ไปศาล เพราะได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว 
            ในวันนัดโจทก์นำพยานเข้าสืบ ๑ ปากส่งเอกสารเป็นพยานศาลหมาย จ.๑ – จ.๒๐ รวม ๒๐ ฉบับ ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น .
            ถึงวันนัดศาลพิพากษาว่า ยกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐๑/๒๕๕๕
 
            (๖) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภค ที่ศาลแขวงอุดรธานี คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๘๔๔/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืม ค้ำประกัน ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๑๐,๙๙๖.๗๒ บาทพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๑๙,๙๒๕.๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๒๑.๘๗ บาท
            ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. เราได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยทั้งสองเพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๕) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ และ (๖) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ไปยื่นคำให้คู่ความดังกล่าวต่อศาลแขวงอุดรธานีด้วยตนเองและในวันนัดจำเลยทั้งสองจะไม่ไปศาล เพราะได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคดีดำเนินไปอย่างไร
            แต่เมื่อเรายื่นคำให้การตามแนวทางโดยอาศัยข้อกฎหมายเป็นเกณฑ์แล้ว เราเชื่อว่าคดีนี้ในที่สุดศาลคงจะพิจารณายกฟ้องโจทก์
            คดีนี้ศาลได้พิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๕๓/๒๕๕๕ แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผลคำพิพากษาเป็นอย่างไร
 
            (๗) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภค ที่ศาลแขวงนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๑๓๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืม ค้ำประกัน ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๒๒,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๒,๒๓๔.๙๖ บาทและเบี้ยปรับจำนวน ๓๓,๕๒๔.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๕๙.๓๔ บาท
             ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. เราได้จัดเตรียมเอกสารให้เฉพาะจำเลยที่ ๒ เพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๒) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๓) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๒ ได้ไปยื่นคำให้คู่ความดังกล่าวต่อศาลแขวงนครราชสีมาด้วยตนเอง
             และในวันนัดคือในวันนี้จำเลยที่ ๒ จะไม่ไปศาล เพราะได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว ส่วนจำเลยที่ ๑ นั้นไม่ทราบว่าจะได้ยื่นคำไห้การต่อสู้คดีหรือไม่ แต่หนี้ในคดีนี้เป็นหนี้ที่ไม่สามารถแบ่งแยกการชำระได้เพราะเป็นหนี้ร่วม ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคดีดำเนินไปอย่างไร แต่เมื่อเรายื่นคำให้การตามแนวทางโดยอาศัยข้อกฎหมายเป็นเกณฑ์แล้ว เราเชื่อว่าคดีนี้ในที่สุดศาลคงจะพิจารณายกฟ้องโจทก์ แม้หากว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ยื่นคำให้การสู้คดีก็ตามที ผลคดีเป็นอย่างไร เราจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป (บันทึกวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
 
            (๘) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภค ที่ศาลแขวงปทุมวัน คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๒๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๒๔,๐๐๒.๗๕  บาทพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๔๓,๔๓๑.๘๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๓๔.๘๓ บาท
            ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. เราได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยทั้งสองเพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๕) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ และ (๖) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ โดยเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ ได้ไปยื่นคำให้คู่ความดังกล่าวต่อศาลแขวงปทุมวันด้วยตนเองและ
            ในวันนัดคือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยทั้งสองไม่ไปศาล โดยขาดนัดพิจารณาเพราะได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคดีดำเนินไปอย่างไร แต่เมื่อเราแนะนำให้ยื่นคำให้การตามแนวทางโดยอาศัยข้อกฎหมายเป็นเกณฑ์แล้ว เราเชื่อว่าคดีนี้ในที่สุดศาลคงจะพิจารณายกฟ้องโจทก์เหมือนเช่นคดีอื่นๆที่ผ่านมาแล้ว ผลคดีเป็นอย่างไร เราจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป (บันทึกวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕)
 
กรณีท่านไม่ยื่นคำให้การสู้คดี ศาลจะดำเนินคดีไปฝ่ายเดียวโดยพิพากษาให้ท่านชดใช้เงิน โปรดดู คำพิพากษาศาลชั้นต้น 
 
กรณีท่านต้องการไกล่เกลี่ยท่านจะต้องชดใช้เงินตามเงื่อนไขกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โปรดดู สัญญาประนีประนอมยอมความ
 
                                                    สอบถามเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มนี้

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker