ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


คดีผู้บริโภค article

                ผู้บริโภค คือ ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่ได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

ปัจจุบันมีผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมาก หากผู้บริโภคเข้าใจถึงสิทธิของตน เมื่อถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายได้
สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายมีดังนี้
๑. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข่าวสารจากการโฆษณาหรือการแสดงฉลากที่เป็นจริงจากผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการ
๒. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยความสมัครใจ มีอิสระในการตัดสินใจโดยปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรมทั้งปวง
๓. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง การที่ผู้บริโภคใช้สินค้าหรือบริการใดก็ตาม สินค้าหรือบริการนั้นต้องมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานและเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
๔. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ตัวอย่างเช่น สัญญาบางชนิด (เช่น บัตรเครดิต) ทีมีข้อสัญญาว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ดอกเบี้ยค้างชำระ ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้บริโภคทราบ ไม่มีการระบุสิทธิของผู้บริโภคในการขอยกเลิกสัญญา (ดังกล่าว) ข้อสัญญาเช่นนี้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ดูตัวอย่าง สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิผู้บริโภค
๕. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง กรณีที่ผู้บริโภคถูกผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้บริโภคมีสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น เช่น เมื่อไปรับบริการการรักษาในสถานพยาบาลและมีการรักษาที่ผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหาย การฟ้องแพทย์หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจากการผ่าตัดหรือการบริการที่ผิดพลาดนั้น เป็นต้น
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ และได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือบริการให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคจึงสามารถดำเนินคดีด้วยตนเองได้ ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายมีสาระสำคัญโดยสังเขปดังนี้
๑. กฎหมายนี้ใช้บังคับเฉพาะคดีแพ่ง ที่พิพาทกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ หรือเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย
๒. การใช้สิทธิและการชำระหนี้ของผู้ประกอบการธุรกิจต้องกระทำด้วยความสุจริต โดยคำนึงถึงมาตรฐานทางการค้าที่เหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นธรรม
๓. การกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ทำการประกาศโฆษณา คำรับรองหรือการกระทำใดๆ ให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ แม้ไม้ปรากฏอยู่ในสัญญาที่ได้ทำเป็นหนังสือไว้ก็ตาม
๔. ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีด้วยตนเอง
๕. ภาระการพิสูจน์ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การออกแบบ หรือส่วนผสมของสินค้า หรือบริการ
๖. ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบุธุรกิจเปลี่ยนสินค้าให้ผู้บริโภคใหม่ กรณีสินค้านั้นไม่อาจแก้ไขซ่อมแซมได้ หรือนำไปใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย อนามัยได้
๗. ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบุธุรกิจที่มีเจตนาจงใจเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ถือเป็นการฝ่าฝืนความรับผิดชอบต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษจากความเสียหายที่แท้จริงด้วยบทความด้านซ้ายมือ

การจัดการมรดก article
การเรียงคำให้การจำเลย articleสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker