ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


คำพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

            เมื่อถูกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้อง หากท่านไม่ประสงค์จะต่อสู้คดีโดยปล่อยปละละเลยคดีและอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย ท่านจะต้องถูกศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งใช้แบบพิมพ์ศาลหมายเลข (๓๑) คำพิพากษา โดยมีเนื้อหาในทำนองนี้

            เรื่อง ยืม ค้ำประกัน

                  โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๔๐,๙๖๕.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๑,๗๑๒.๒๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

                  จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว โดยโจทก์ขออ้างส่งเอกสารแทนการสืบพยาน

                  พิเคราะห์คำฟ้องและพยานหลักฐานโจทก์ตามเอกสารหมาย จ. ๑ ถึง จ.๒๐ แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินไปจากโจทก์เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท ตกลงชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี กำหนดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนๆละ ๑๔๙๕.๐๘ บาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ หากจำเลยที่ ๑ ผิดนัดยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่ม ภายหลังทำสัญญาจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์บางส่วนและต่อมาผิดนัดไมชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญา โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินโจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระหนี้จำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดต่อโจทก์และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วย เมื่อคำนวณหนี้ถึงวันฟ้อง จำเลยทั้งสองเป็นหนี้ต้นเงิน ๕๑,๗๑๒.๒๕ บาทที่โจทก์เรียกดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น เห็นว่ามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับหากสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจปรับลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคแรก เมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของโจทก์และระยะเวลาที่โจทก์ปล่อยปละละเลยให้เนิ่นช้าก่อนฟ้องคดีรวมถึงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว เห็นควรกำหนดให้ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

                  พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๕๑,๗๑๒.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ปี ของต้นเงิน ๕๑,๗๑๒.๒๕ บาท นับแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท

หากท่านถูกฟ้องและต้องการสู้คดี โปรดดู แก้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแบบรับรองผลคดี
คำพิพากษาศาล

คำพิพากษาคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์) ชนะคดี
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (เมาแล้วขับ) ชนะคดี article
คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (พ.ร.บ.ศุลกากร) ชนะคดี
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ชนะคดี
ตัวอย่างการพิพากษาของศาลในข้อหาต่างๆที่จำเลยควรทราบ
ตัวอย่างคำพิพากษาเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำพิพากษาฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตามีน
ตัวอย่างคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว (เรื่องรับรองบุตร)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker