ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างหมายค้นของศาล article

             การต่อสู้คดีอาญานั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนต้องทราบและเข้าใจสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในเรื่องนี้คือต้องทราบว่าเราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ส่วนตัว กล่าวคือ บ้านพักหรือเคหสถานของเราไม่สำคัญว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กแค่ไหน แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะมียศหรือตำแหน่งสูงส่งแค่ไหนไม่สามารถละเมิดสิทธิในเรื่องนี้ได้ เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า “ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ” สิ่งที่ต้องถามถ้าใครต้องการตรวจค้นเคหสถานของเราคือ “มีหมายค้นของศาลไหม?” และท่านต้องตรวจสอบหมายค้นก่อน ซึ่งมีลักษณะตามตัวอย่างดังนี้

 

หมายค้น                                       รูปครุฑ                                  ที่...../๒๕...

           ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

                                                                                                            ศาลอาญา

                                      วันที่.....เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

                                                      ความอาญา

            พันตำรวจโท บ. รองผู้กำกับการตำรวจท่องเที่ยว         ผู้ร้อง

หมายถึง เจ้าของ/ผู้ครอบครอง บริษัท ภาพยนตร์ จำกัด ห้องเลขที่.....ชั้น ๓ อาคารไทม์สแควร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

            ด้วยศาลเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นสถานที่/บ้านเลขที่ บริษัท ภาพยนตร์ จำกัด ห้องเลขที่.....ชั้น ๓ อาคารไทม์สแควร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามแผนที่สังเขปแนบท้าย

                    เพื่อพบและยึดสิ่งของ*อันเป็นงานภาพยนตร์และโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกภาพ สิ่งบันทึกเสียง วีดีโอ ซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา

-ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด

-ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

                    เพื่อพบ*..........................................

-บุคคลที่ถ่วงหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายและบุคคลต่างด้าว

-บุคคลที่ถูกออกหมายจับ ตามหมายจับเลขที่...../.....ลงวันที่......ซึ่งออกโดย..... 

                   จึงออกหมายค้นให้ พันตำรวจโท บ. กับพวก.....ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว.....มีอำนาจค้น สถานที่/บ้านข้างต้นได้ในวันที่.....กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา.....นาฬิกา ติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการตรวจค้น

                   เมื่อค้นได้ตามหมายนี้แล้วให้ส่งสิ่งของที่มีไว้หรือได้ใช้กระทำผิดฐาน สิ่งของดังกล่าวข้างต้นและพร้อมบันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของ(ถ้ามี) ไปยัง สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อจัดการตามกฎหมายต่อไป

                                    ..ลงชื่อและประทับตราศาลอาญา...........ผู้พิพากษา

.................................................................................................................................................

หมายเหตุ*ให้ระบุชื่อรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้น

 
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker