ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

            ในการยื่นคำร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดกนั้น เอกสารประกอบการยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งคือ บัญชีพยานผู้ร้อง พยานบุคคลและพยานเอกสารที่จำเป็นในการสืบพยานชั้นไต่สวนพยานผู้ร้องจำเป็นต้องระบุไว้ให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ใช้แบบพิมพ์ศาล หมายเลข (๑๕) บัญชีพยาน โดยเติมใส่ข้อความในช่องว่างดังนี้

บัญชีพยาน                                ครุฑ                    คดีหมายเลขดำที่ พ.๔๕๐/๒๕๕๔

                                                           ศาลจังหวัดธัญบุรี

                                                    วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

                                                           ความแพ่ง

ระหว่าง นายสมชัย ชมเงิน ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ของ นายสุรชาติ ชมเงิน ผู้ร้อง

       ข้าพเจ้า นายสมชัย ชมเงิน ผู้ร้อง ขอระบุพยานของข้าพเจ้ารวม ๑๖ อันดับ ตามบัญชีตารางข้างล่างนี้

๑. นายสมชัย ชมเงิน (หรือเขียนว่า ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยาน)                         นำ

๒. มรณบัตรของนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก                                                 นำ

๓. มรณบัตรของนายสมจิตร์ ชมเงิน บิดาเจ้ามรดก                                           นำ

๔. มรณบัตรของนางสังวร ชมเงิน มารดาเจ้ามรดก                                           นำ

๕. สำเนาทะเบียนบ้านของนางสาวอภิรมย์ ชมเงิน                                           นำ

๖. สำเนาทะเบียนบ้านของนายสมชย ชมเงิน                                                  นำ

๗. สำเนาทะเบียนบ้านของนางสาวลำจวน ชมเงิน                                           นำ

๘. สำเนาทะเบียนบ้านของนายบุญชู ชมเงิน                                                   นำ

๙. สำเนาทะเบียนบ้านของนายบุญชอบ ชมเงิน                                               นำ

๑๐. สำเนาทะเบียนบ้านของนางสาวประจิม หรือ ณัฐฐศศิ ชมเงิน                       นำ 

๑๑. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวของนางสาวประจิม หรือ ณัฐฐศศิ  ชมเงิน นำ

๑๒. บัญชีเครือญาติของนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก                                       นำ

๑๓.โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๕๙๕ เลขที่ดิน ๓๗๗๗ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือ สำเนาหนังดังกล่าวที่เจ้าพนักงานรับรองความถูกต้อง    นำ

๑๔. รายการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน สส – ๒๓๔๘ กรุงเทพมหานคร   นำ

๑๕. สำเนาทะเบียนบ้านของนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก                                นำ

๑๖. หนังสือยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของทายาทนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก นำ

                               (รวมพยานบุคคล ๑ อันดับ พยานเอกสาร ๑๕ อันดับ)

 

ที่มา: บัญชีระบุพยานผู้ร้องคดีหมายเขดำที่ พ.๔๕๐/๒๕๕๔ คุณสมชัย ชมเงิน ผู้ร้อง อนุญาตให้เผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน