ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส)

            ข้อเท็จจริงคดีนี้ จำเลยเป็นผู้ปกครองท้องที่เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและได้รับอันตรายสาหัส เห็นว่าการให้การรับสารภาพต่อศาลจะเป็นประโยชน์ต่อจำเลยมากกว่า จึงให้การรับสารภาพและเรียงคำแถลงประกอบคำให้การรับสารภาพที่มีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑.โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ , ๓๓ , ๙๑, ๒๙๕ และ ๒๙๗ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

            จำเลยให้การรับสารภาพ     

            ข้อ ๒. จำเลยขอแถลงการณ์ประกอบคำรับสารภาพเพื่อประกอบดุลพินิจของศาลในการลงโทษจำเลยดังจะกล่าวต่อไปนี้

               ๒.๑ จำเลยสมรสกับนาง ฉ. มีบุตรชาย ๑ คนคือนาย จ. อายุ ๑๖ ปี ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และดูแลนาง ส. มารดา อายุ ๗๔ ปีอยู่ในปัจจุบัน

               ๒.๒ จำเลยมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งแน่นอนคือประกอบอาชีพค้าขาย โดยจำเลยเป็นผู้ผลิตอาหารประเภทปลาช่อนแดดเดียว เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอาหารประเภทดังกล่าว เนื่องในงานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี ๒๕๓๙ และได้รับการรับรองจากจังหวัดสิงห์บุรีว่า ปลาช่อนแดดเดียวของจำเลยเป็นของดีเมืองสิงห์มีมาตรฐานสินค้าประเภทดีมากเมื่อปี ๒๕๔๐ ปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๑ และ ๒

               ๒.๓ จำเลยใฝ่ใจในการศึกษาโดยพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดมาโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆดังนี้ อบรมหลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๐ , อบรมหลักสูตรอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๐ , อบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๓ และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๓ ถึง ๖

               ๒.๔ จำเลยมีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณความดีมาก่อน กล่าวคือจำเลยได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่.....   ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ต่อมาได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....ตำบล.... อำเภอ..... จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันจำเลยเป็นกรรมการหมู่บ้าน..... หมู่ที่....ตำบล....อำเภอ.....จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๗ ถึง ๙ โดยจำเลยได้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยเหลือและสนับสนุนงานของทางราชการอย่างดีตลอดมา

               ๒.๕ จำเลยรู้สำนึกถึงการที่ได้กระทำความผิดและได้ลุแก่โทษโดยยอมรับสารภาพตามฟ้องอีกทั้งจำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหายโดยสมัครใจชดใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่นาย ส.ผู้เสียหายที่ ๑ เป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท , ชดใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่นาย อ. ผู้เสียหายที่ ๒ เป็นจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ตามคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ ๑๔ มกราคม๒๕๕๓ ในสำนวนนี้และปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๕๕๒๗๗/๒๕๕๓ เลขที่ ๑๘ ฉบับลงวันที่๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๑๐

            อาศัยเหตุดังได้ประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพมาข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิพากษาลงโทษจำเลยเพียงสถานเบาตามที่ศาลจะโปรดเห็นสมควรหรือโปรดพิพากษารอการลงโทษจำเลยไว้ก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยประกอบคุณความดีเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งจักเป็นพระคุณอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่จำเลย

                                ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                      ลงชื่อ                                        จำเลย

          คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย.... จำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                      ลงชื่อ                                        ผู้เรียงและพิมพ์

 

คดีนี้ศาลพิพากษารอการลงโทษ