ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์

             ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลหรือการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ต้องมีการประกาศการนัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์เป็นแบบพิธีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการแจ้งให้ทุกคนผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ความจริงการประกาศหนังสือพิมพ์นั้นลงประกาศในหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแต่อย่างใดๆ บางครั้งอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นที่ศาลนั้นตั้งอยู่ เป็นการประกาศตามระเบียบเพื่อจะมีพยานเอกสารอีกชิ้นหนึ่งในสำนวนคดีที่แสดงว่ามีการประกาศต่อสาธารณเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับคดีได้ทราบทั่วกันแล้ว

            เนื้อหาในการเรียงคำแถลงนั้นเรียงไปตามความเป็นจริงของข้อเท็จจริงในแต่ละคดี โดยใช้แบบพิมพ์ของศาลหมายเลข (๗) คำร้อง  ขีดวลีที่เขียนว่า “ร้อง” โดยเขียนหรือพิมพ์ข้อความแทนว่า “แถลง” ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. คดีนี้ ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันนี้ ผู้ร้องมีความประสงค์จะประกาศแจ้งการนัดไต่สวนคดีนี้ในหนังสือพิมพ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ร้องได้ชำระเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกาศหนังสือพิมพ์จำนวน ๕๐๐ บาทและค่าปิดประกาศที่ภูมิลำเนาของเจ้ามรดกจำนวน ๔๕๐ บาทมาด้วยแล้ว ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

             ลงชื่อ                                   ผู้ร้อง

         คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ส. ผู้ร้องเป็นผู้เรียงและพิมพ์

             ลงชื่อ                                   ผู้เรียงและพิมพ์

 

            ท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีของท่าน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลหรือการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ก็ได้