ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ

 ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาล

                                             บัญชีเครือญาติ

 

                  นายสมจิตร์ ชมเงิน      +     นางสังวร ชมเงิน

                 (บิดาเจ้ามรดก.เสียชีวิต)  (มารดาเจ้ามรดก.เสียชีวิต)

                               (จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย)

                                     นายสุรชาติ ชมเงิน    

                       (เจ้ามรดกผู้ตาย ไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตร)    

                 ทายาทซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดารมารดของเจ้ามรดก

                          ๑. นางสาวอภิรมย์ ชมเงิน อายุ ๕๖ ปี   

                          ๒. นายสมชัย ชมเงิน (ผู้ร้อง) อายุ ๕๔ ปี

                          ๓. นางสาวลำจวน ชมเงิน อายุ ๕๓ ปี

                          ๔. นายสุรชาติ ชมเงิน (จ้ามรดกผู้ตาย)

                          ๕. นายบุญชู ชมเงิน อายุ ๔๖ ปี

                          ๖. นายบุญชอบ ชมเงิน อายุ ๔๓ ปี

                          ๗. นาวสาวประจิม หรือ ณัฐฐศศิ ชมเงิน อายุ ๔๑ ปี

    

                   ขอรับรองว่าจำนวนทายาทตามบัญชีเครือญาตินี้ถูกต้อง  

                         ลงชื่อ                               ผู้รับรอง/ทายาท

                                   (นายสมชัย ชมเงิน)    

                           วันที่ ๑๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามข้อเท็จจริงของคดี เพียงขอให้ศาลอ่านแล้วรู้ว่าใครเป็นใคร มีความเกี่ยวข้องกับเจ้ามรดกอย่างไร

 

ที่มา:บัญชีเครือญาติ เอกสารท้ายคำร้องคดีหมายเลขแดงที่ พ ๖๒๔/๒๕๕๔ ศาลจังหวัดธัญบุรี ได้รับอนุญาตจาก คุณสมชัย ชมเงิน ผู้ร้อง ให้เผยแพร่ได้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน