ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)

 บริษัท สำนักกฎหมายผู้นำ จำกัด
ซอยรามอินทรา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ๑๐๒๓๐
เรียน คุณ
ที่อยู่
                                                        วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง เตือนให้ชำระหนี้ครั้งสุดท้าย
       อ้างถึง สมาชิก  สินเชื่ออำนาจในการซื้อ  ของบริษัท การให้บริการบัตรโดยทั่วไป จำกัด สัญญาเลขที่....ภาระหนี้ถึงกำหนดชำระ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ บาท โดยยอดหนี้ดังกล่าวข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายเรียกเก็บหนี้แล้ว จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ค้างชำระมากกว่า ๑๙๐ วัน (ยอดหนี้ดังกล่าวข้างต้น หากมีการฟ้องคดีต้องคำนวณดอกเบี้ยถัดจากวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนถึงวันฟ้องเพิ่มเติมอีก) ตามที่ท่านมีภาระหนี้ค้างชำระใช้บริการ สินเชื่ออำนาจในการซื้อ  ของบริษัท การให้บริการบัตรโดยทั่วไป จำกัด ปรากฏตามสัญญาแลภาระหนี้ที่ค้างที่อ้างถึงข้างต้นนั้น
       บริษัท/สำนักกฎหมายผู้นำ จำกัด (สำนักงานฯ) ในฐานะตัวแทนเรียกเก็บหนี้ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บัญชีของท่านได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว จึงขอให้ท่านชำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  ทั้งนี้ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงเพิกเฉย สำนักงานฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินคดีและบังคับคดีกับท่านต่อไป
       ทั้งนี้ หากท่านถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ท่านชำระหนี้แล้ว นอกเหนือจากหนี้ตามที่กล่าวข้างต้น ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความและในกรณีที่ท่านมิได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา สำนักงานฯจะพิจารณาดำเนินการบังคับคดียึด และ/หรืออายัดทรัพย์สินต่อไป
       อนึ่งสำนักงานต้องขออภัย หากท่านได้ชำระเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและยุติหรือชะลอการดำเนินคดี เมื่อท่านชำระเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินให้สำนักงานฯโดยเร็ว
                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                             (นาย ม.)
                                                ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

ข้อวิจารณ์
(๑) ทนายความผู้ออกจดหมายนี้ได้แจ้งเป็นนัยว่า คดีนี้ขาดอายุความฟ้อคดีแล้ว เพราะอ้างว่าจะต้องคำนวณดอกเบี้ยถัดจากวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จนถึงวันฟ้องเพิ่มเติมอีก แสดงว่าลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
(๒) หากมีการฟ้องคดีนี้เป็นคดีผู้บริโภค จะเสียค่าธรรมเนียมศาล ๑,๐๐๐ บาท ค่าส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในกรุงเทพมหานครทุกเขต ๓๕๐ บาท หากส่งหมายไปต่างจังหวัดอาจต้องชำระค่าส่งหมาย ๔๐๐ – ๖๐๐ บาท รวมค่าเดินทางไปฟ้องศาลครั้งแรกก็ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายแล้ว
(๓) ฟันธง เป็นจดหมายทวงหนี้ที่ได้แต่ทวงหนี้ แต่ไม่มีทางได้เงินตามจำนวนหนี้ที่ออกจดหมายทวง
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker