ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย


ตราสำนักงานทวงหนี้        บริษัท วิมล.........ลอว์แอนด์คอลเลคชั่นจำกัด
                            ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
      เรียน ชื่อ สกุล ลูกหนี้และที่อยู่                                   อนุมัติฟ้อง
                                      เจ้าหนี้เก่า บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
                                      เลขที่สัญญาเช่าซื้อ ........................
                                      ยอดทุนทรัพย์ฟ้องติดต่อสอบถามฝ่ายสำนวนฟ้อง  
      เรื่อง ส่งฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
                                    (เจ้าหนี้ใหม่ บริษัท โกฟิน เอ็กซ์ จำกัด)
ตามที่ทาง บริษัท วิมล.....ลอว์แอนด์คอลเลคชั่นจำกัด ได้รับมอบอำนาจ ให้มีการทวงถาม สินเชื่อ อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษรกับท่านไปแล้วปรากฏว่าท่านยังเพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้ ทางสำนักงานกฎหมายแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางสำนักงานกฎหมาย ได้ดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองติดต่อกลับฝ่ายกฎหมายด่วนที่สุด)
  ผลเสียจากการถูกดำเนินคดี
ค่าธรรมเนียม ๒.๕% จากทุนทรัพย์ฟ้อง ค่าทนายโจทก์ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าทนายฝ่ายจำเลยถ้าแต่งทนายสู้ หมายศาลจะส่งไปที่บ้านและที่ทำงานของท่าน อายัดเงินเดือน โบนัส เงินปันผล บัญชีเงินฝากทุกธนาคาร โฉนดที่ดิน ยึดทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินภายในบ้านออกนำขายทอดตลาด ท่านจะมีคดีดำและคดีแดงติดตัวไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อีก (Black List)
คำเตือน นิติกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงไปเป็นการจำหน่ายถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใดๆซึ่งยังผลให้ บริษัท โกฟิน เอ็กซ์ จำกัด ไม่ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชระหนี้น้อยลง ทางสำนักงานฯจะดำเนินการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมอันไมสุจริตนั้นทันทีที่สืบทราบตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ บัญญัติว่า มาตรา ๓๕๐  ผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แกล้งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใดอันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมายเหตุ วันทำการฝ่ายกฎหมายตามวันเวลาราชการ
              วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
                                                                                       ขอแสดงความนับถือ
                                                                                   (นางสาวพ.........................)
                                                                                 ฝ่ายสำนวนฟ้องและบังคับคดี
ติดต่อกลับ คุณ พรพิมล ฝ่ายสำนวนฟ้อง ก่อนวันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อหลีกเลี่ยงในกรส่งฟ้องศาลต่อไป ภูมิลำเนา

ข้อวิจารณ์  หนังสือทวงหนี้ฉบับนี้ไม่มีความหมายอะไรเพราะเหตุผลดังนี้

๑. ความรู้ทางกฎหมายในทางปฏิบัติล้าสมัยและไม่มีความรู้จริง เนื่องจาก

ตาราง ๑ ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล)
ลักษณะของคดี (๑) คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ให้คิดค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้ ทุนทรัพย์ ไม่เกินห้าสิบล้านบาท อัตรา ร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินสองแสนบาท ส่วนที่เกินห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ ๐.๑
(ตาราง ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)

วันนี้วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ บริษัทฯผู้ออกจดหมายทวงหนี้นี้ ยังไม่ทราบเลยว่า ค่าธรรมเนียมศาล ได้เปลี่ยนแปลงมา ๕ ปีแล้ว โดยอ้างว่า ผลเสียจากการถูกดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม ๒.๕% จากทุนทรัพย์ฟ้อง ล้าสมัยจริงๆ

(๒) ในทางปฏิบัติไม่มีใครส่งหมายไปที่ทำงาน เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าทำงานที่นั่นจริงหรือไม่ แต่จดหมายทวงหนี้เขียนว่า หมายศาลจะส่งไปที่บ้านและที่ทำงานของท่าน

(๓) การอ้างว่า จะอายัดเงินเดือน โบนัส เงินปันผล บัญชีเงินฝากทุกธนาคาร โฉนดที่ดิน ยึดทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินภายในบ้านออกนำขายทอดตลาดนั้น ความจริงคือ หากฟ้องมาจริงยังไม่ทราบเลยว่าจะชนะคดีหรือเปล่า ยิ่งไม่ได้ติดตามกฎหมายให้ทันสมัยดังได้วิจารณ์มาในข้อ ๑ คงจะไม่มีโอกาสชนะคดี

ลูกหนี้ซึ่งเราให้คำปรึกษาอยู่ แจ้งขอให้เราประกาศถึงเจ้าหนี้ หรือบริษัทรับทวงหนี้ใดๆก็ตาม ที่ประสงค์จะตามเก็บหนี้รายนี้ เราอยากเจอที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยประกาศต่อสื่อสาธารณะทางออนไลน์ว่า ล้างหน้าบ้านรอฟ้องอยู่ กลัวเหลือเกิน กลัวว่าจะไม่กล้าฟ้อง เรายินดีอย่างยิ่งทั้งเต็มใจรอรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของท่านอยู่ รอสู้คดีแบบจัดเต็ม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker