ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article

            เมื่อถูกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้อง และท่านไม่ประสงค์จะต่อสู้คดีโดยประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ย จะต้องทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งใช้แบบพิมพ์ศาลหมายเลข (๒๙) สัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีเนื้อหาในทำนองนี้

            เรื่อง ยืม ค้ำประกัน   

                  ข้าพเจ้า โจทก์และจำเลยทั้งสอง ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

            ข้อ ๑. จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นจำนวน ๕๘,๗๔๖ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) โดยจำเลยทั้งสองตกลงผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ งวดดังนี้

                  งวดแรก จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๙,๗๙๑ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

                  งวดที่สอง จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๙,๗๙๑ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

                  งวดที่สาม จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๙,๗๙๑ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

                  งวดที่สี่ จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๙,๗๙๑ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

                  งวดที่ห้า จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๙,๗๙๑ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

                  งวดที่หก จำเลยทั้งสองตกลงยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๙,๗๙๑ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

            ข้อ ๒. ในการชำระเงินตามข้อ ๑. จำเลยทั้งสองจะนำมาวางศาล

           ข้อ ๓. หากจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดในส่วนที่เหลือทั้งหมด ยินยอมให้โจทก์บังคับคดีในหนี้ที่ค้างได้ทันที พร้อมทั้งยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินที่ค้างชำระไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

           ข้อ ๔. โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงยินยอมตามข้อ ๑. ถึง ข้อ ๓. โดยไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความให้ตกเป็นพับ

                              ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                                                                                                  .....โจทก์

                                                                                                  .....จำเลยทั้งสอง

                                                             คู่ความได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

                                                                                                       .....ผู้พิพากษา

                                                                                                       .....ผู้พิพากษา

 

หากท่านไม่ต้องการทำสัญญายอมเช่นนี้และต้องการสู้คดี โปรดดู แก้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแบบรับรองผล
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker