ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)

ที่ รง ๐๔๑๑/๑๔๖xx              ตราครุฑ              กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                                                         ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
                                                                         กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
                                              ๓  กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ชำระหนี้
เรียน  (ลูกหนี้ ผู้กู้ยืม)
อ้างถึง สัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน เลขที่ ....ลงวันที่.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการเขียนใบนำฝากธนาณัติภายในประเทศ จำนวน ๑ ฉบับ
       ตามสัญญาที่อ้างถึง ท่านได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร โครงกรพัฒนาบุคลากรคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยตกลงชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี เป็นเงินงวดละ ๑,๐๐๕.๔๓ บาท (หนึ่งพันห้าบาทสี่สิบสามสตางค์) จำนวน ๑๒ งวด และหากท่านผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ภายในกำหนดเป็นเวลาติดต่อกันสองงวดขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ท่านชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระทั้งหมดได้ทันทีพร้อมเบี้ยปรับในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ของต้นเงินที่ค้างชำระนับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ท่านชำระเสร็จสิ้น ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
       กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าท่านผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนภายในกำหนดเวลาเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่สองงวดขึ้นไป เป็นเหตุให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ได้รับชำระเงินต้นคงค้างจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ๑๕ ต่อปี รวมเป็นเงินจำนวน ๓๖,๔๘๙.๘๖บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์) คำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕
       กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอใช้สิทธิอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ท่านชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ณ กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น ๕ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๘ ๓๘๖๗ ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๖๙ หรือกองส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น ๔ ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๕ ๓๒๑๗ , ๐๒ ๒๔๘ ๓๓๙๓ ต่อ ๔๐๓ , ๔๐๖ หรือชำระผ่านทางธนาณัติในนาม “กองส่งเสริมการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
                                              ขอแสดงความนับถือ

                                            (นายสุรพล พลอยสุข)
                           ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน
                                      อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มกฎหมาย
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๓๘๖๗ , ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๖๙

หากท่านได้รับจดหมายเช่นนี้ ท่านสามารถชนะคดีได้ โปรดดู ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker