ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค

(๒๑ พ.)                                      ครุฑ                                            สำหรับศาลใช้
คำให้การพยานจำเลย (นำ)  
                                                              คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๑๕๗๘/๒๕๕๕
                                                              คดีหมายเลขแดงที่                                               
                                                  ศาลจังหวัดหนองคาย 
                                        วันที่  ๑๒  เดือน  มีนาคม   พุทธศักราช  ๒๕๕๖
                                                                     ความ แพ่ง 
               บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                           โจทก์
ระหว่าง  
               นาง ถ.                                                                                        จำเลย  
                            
ข้าพเจ้าพยานได้ปฏิญาณหรือสาบานตนแล้วขอให้การว่า
๑. ข้าพเจ้าชื่อ  นาง ป.
๒. เกิดวันที่     -     เดือน     -      พ.ศ.  -  อายุ  -   ปี
๓. ตำแหน่งหรืออาชีพ    
๔. อยู่ที่ 
๕. เกี่ยวพันกับคู่ความ   เป็นบุตรและเป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลย
      และขอให้การต่อไปว่า 
            ตอบศาลถาม
ข้าฯ เป็นบุตรของจำเลยปรากฏตาม บัญชีเครือญาติ ที่ส่งศาลนี้ใช่ ศาลรับไว้ ศาลหมาย ล. ๑ 
จำเลยคดีนี้เจ็บป่วยเนื่องจากก้านสมองขาดเลือดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ ที่ส่งศาลนี้ใช่ ศาลรับไว้ ศาลหมาย ล. ๒ โดยจำเลยได้มอบอำนาจให้ข้าฯ (นาง ป.) เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำให้การและดำเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ส่งศาลนี้ใช่ ศาลรับไว้ ศาลหมาย ล. ๓ 
ข้าฯขอให้การปฏิเสธยืนยันว่านาย ภ.  หรือ นาย ธ. ไม่ใช่เป็นคู่สมรสของจำเลย แต่เป็นบุตรของจำเลย ตามบัญชีเครือญาติหมาย ล. ๑ และข้าฯขอให้การปฏิเสธยืนยันว่า เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ นาย ภ. หรือนาย ธ.ไม่เคยยื่นคำขอสมัครบัตรเครดิตไว้กับโจทก์ ตามสมาชิกบัตรเครดิต หมายเลข ๔๓๙๑-๓๗๐๐-๐๕๙๒-๘๗๐๖ ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๑. แต่อย่างใดๆ ข้าฯขอให้การปฏิเสธยืนยันว่า เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นาย ภ. หรือนาย ธ. ไม่เคยยื่นคำขอกู้เงินสินเชื่อพร้อมใช้หรือสินเชื่อกดเงินสดกับโจทก์ ตามการอนุมัติวงเงินของโจทก์ตามหมายเลขบัญชีเงินกู้ ๔๒๑๖-๖๘๐๐-๐๘๒๓-๓๔๔๘ ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๓. แต่อย่างใดๆ
ข้าฯขอให้การยืนยันว่าภาระหนี้ตามที่โจทก์อ้างตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๗ และหมายเลข ๘ ไม่ใช่ภาระหนี้ตามที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยข้างต้นในคดีนี้
ข้าฯ ขอให้การยืนยันว่า จำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ภ.  หรือ นาย ธ.ผู้ตายไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอกได้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๑ เพราะจำเลยไม่เคยได้รับมรดกตกทอดของนาย ภ.  หรือนาย ธ. ผู้ตาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามฟ้องโจทก์แต่อย่าใดๆ โดยผู้ตายตายเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ปรากฏตามมรณบัตร ที่ส่งให้ศาลนี้ใช่ ศาลหมาย ล. ๔
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker