ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างแพ้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๖) ศาลแขวงดุสิต

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภคที่ศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๒๒๒๖/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงินและค้ำประกัน ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาทและเบี้ยปรับจำนวน ๒๒,๗๘๓.๕๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๗๘๓.๕๖ บาท

ศาลนัดให้จำเลยทั้งสองไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.

เราได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยทั้งสองเพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๕) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ และ (๖) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ ได้ไปยื่นคำให้คู่ความดังกล่าวต่อศาลแขวงดุสิตด้วยด้วยตนเองในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยยื่นเฉพาะเอกสารของจำเลยที่ ๑เท่านั้น

เมื่อถึงวันนัดพิจารณาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. จำเลยทั้งสองไม่ได้ไปศาล เพราะได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยตั้งประเด็นที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว ในวันนัดพิจารณาคดีดังกล่าวศาลมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา แค่โจทก์มีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้เป็นเงินจำนวนแน่นอน จึงให้โจทก์ส่งพยานเอกสารแทนการสืบพยานและพิพากษาในวันดังกล่าวโดยให้เหตุผลในคำพิพากษาว่า

พิเคราะห์แล้วได้ความตามคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินโจทก์ ๑๒,๐๐๐ บาท ยอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี หากผิดนัดยอมเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี มีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม หลังจากทำสัญญาจำเลยที่ ๑ มิได้ชำระหนี้แก่โจทก์เลย โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย คำฟ้องของโจทก์จึงมีมูล ชอบที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณาได้ ส่วนการกำหนดจำนวนเงินตามคำขอบังคับนั้น แม้จำเลยทั้งสองจะให้กรต่อสู้เรื่องอายุความไว้แล้ว แต่ก้ไม่ได้มานำสืบต่อสู้ให้เห็นตามคำให้การ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ จำเลยทั้งสองมีความรับผิดต้องชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อพิเคราะห์จากพยานเอกสารที่โจทก์ส่งต่อศาลแทนการสืบพยานแล้ว คือ รายการคำนวณหนี้เอกสารหมาย จ. ๑๑ ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ค้างชำระต้นเงินทั้งหมด โจทก์คิดเบี้ยปรับนับแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๒,๗๘๓.๕๖ บาท รวมต้นเงินและเบี้ยปรับ ๓๔,๗๘๓.๕๖ บาท แต่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องมาเพียง ๓๔,๗๓๘.๕๖ บาท จึงกำหนดให้ในจำนวนเงินดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันโดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์

พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ ๓๔,๗๓๘.๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีในต้นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท

นายประดินท์ อำพรสุต

คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.๑๔๖/๒๕๕๖

ด้วยความเคารพ เราเห็นว่าเหตุผลของคำพิพากษาที่ว่า "แม้จำเลยทั้งสองจะให้การต่อสู้เรื่องอายุความไว้แล้ว แต่ก้ไม่ได้มานำสืบต่อสู้ให้เห็นตามคำให้การ คดีจึงฟังไม่ได้ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ" นั้นเป็นเหตุผลที่คลาดเคลื่อน เพราะจำเลยทั้งสองให้การต่อสู้เรื่องอายุความซึ่งเป็นประเด็นข้อกฏหมาย และประเด็นข้อกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ศาลควรทราบได้เอง ไม่จำเป็นต้องนำพยานเข้าสืบ
ประสบการณ์ลูกค้าผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างชนะคดีบริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง แคปปิตอล โอ เค (ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี)
ตัวอย่างชนะคดีบริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง แคปปิตอล โอ เค (ศาลจังหวัดพิจิตร)
ตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อกรณีซื้อหนี้มาฟ้อง (ศาลแขวงสมุทรปราการ)
ตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
ตัวอย่างชนะคดีที่เจ้าหนี้ได้รับซื้อรับโอนสิทธิเรียกร้องมาฟ้อง (สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน)
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมือง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด (๑) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดี คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (๑) ศาลจังหวัดภูเก็ต
ตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (๒) ศาลแขวงขอนแก่น
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้า สโตร์ (๓) ศาลจังหวัดทุ่งสง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑) ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๓) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๔) ศาลจังหวัดพัทยา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๕) ศาลจังหวัดจันทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๖) ศาลจังหวัดปัตตานี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๗) ศาลแขวงปทุมวัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ศาลแขวงนครปฐม
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๙) ศาลแขวงนครราชสีมา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๐) ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๑) ศาลแขวงนครราชสีมา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๒) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๓) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๔) ศาลจังหวัดนาทวี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๕) ศาลแขวงดุสิต
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๗) ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๘) ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๙) ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๐) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (๑) ศาลจังหวัดนครนายก article
ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (๒) ศาลจังหวัดจันทบุรี article
ตัวอย่างชนะคดีสินเชื่อธนาคารออมสิน (๑) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ศาลจังหวัดหนองคาย
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑) ศาลอุทธรณ์
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) ศาลอุทธรณ์
ตัวอย่างจำเลยชนะคดีบริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด (๔) ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๑) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างแก้คดี ชนะคดี บริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง
สู้คดีบริษัท แม็คซ์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัดสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker