ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)

         เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายบัญชีลูกหนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรวมทั้งภาระแห่งหนี้ให้แก่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) รวม ๒ กลุ่ม ดังนี้

(๑) ธุรกิจสินเชื่อเงินผ่อน รวมทั้งสิ้น ๘,๔๔๐ ราย
             ธุรกิจสินเชื่อหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น ๕,๑๑๑ ราย
(๒) ธุรกิจสินเชื่อเงินผ่อน รวมทั้งสิ้น ๑๓,๓๔๒ ราย
       ธุรกิจสินเชื่อเงินสดนิวมินิเพย์ รวมทั้งสิ้น ๒๔,๗๙๕ ราย
        ผลจากการซื้อขายดังกล่าวทำให้บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ทั้งปวง ดังนั้นลูกหนี้ทุกรายข้างต้นคงต้องถูกฟ้องดำเนินคดีแน่นอน
            ท่านสามารถชนะคดีดังกล่าวได้ โปรดดู ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อ (สัญญาเงินผ่อน)อีซี่บาย
            เราขออาสาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะต่อสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนอีซี่บายให้ท่าน
        คำฟ้องคดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนอีซี่บายจะมีเนื้อหาไม่ต่างจากคำฟ้องดังต่อไปนี้
          บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) โจทก์
ระหว่าง
          นาย ว.
เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน , เรียกให้ชำระเงิน
จำนวนทุนทรัพย์ ๑๑๗,๗๘๗ บาท ๖๗ สตางค์
          ข้อ ๑. เดิมโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัท จำกัด ชื่อ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อ บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๕๐๐๐๐๗๔ ประกอบธุรกิจทางด้านกฎหมาย รวมถึงซื้อ จัดหาและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยมีกรรมการของบริษัทจำนวน ๗ คน จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
ในการฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้ นางสาว ล.และนาย ป. กรรมการผู้มีอำนาจได้มอบอำนาจให้นาย ป.เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีและหรือให้การต่อสู้คดีต่างๆแทนโจทก์ได้ทุกกรณีตลอดถึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รวมทั้งมีอำนาจมอบอำนาช่วงให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินคดีแทนโจทก์ได้ทุกกรณี ตลอดถึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒
ต่อมาโจทก์โดยนาย ป. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจช่วงให้ นางสาว ผ. เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้อร้องคดีและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ รวมถึงให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รายะเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓ , ๔
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่า “บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท (มหาชน) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ กู้ หรือให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อทางการค้า หรือบัตรเครดิตด้วยวิธีอื่นโดยมีหรือไม่มีหลักประกันรวมถึง รับ ออก โอน และรวมทั้งการรับรองหนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์มีกรรมการของบริษัทจำนวน ๑๒ คน จำนวนชื่อและกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อคือโดยมีนาย ม. ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นาย ท.ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย น. พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่าย หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรวมทั้งภาระแห่งหนี้ในคดีนี้ให้แก่ บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลจากการซื้อขายดังกล่าวทำให้โจทก์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ทั้งปวงตลอดจนการรับชำระหนี้รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖ และ ๗
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลงให้ประกอบกิจการให้บริการสินเชื่อบุคคลตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้การกำกับและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากำตามสำเนาภาพถ่ายหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๘
          ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำเลยได้ทำสัยญากู้เงินจากบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) เป็นสัญญาประเภทสินเชื่อเงินกู้ใช้ชื่อเรียกว่า “สัญญาเช่าซื้อ” ในสัญญาเลขที่ ๓๙๖๘-๐๐๑-๐๐๐๙๙---- เพื่อนำไปซื้อสินค้าคือ สินค้า NOTEBOOK ยี่ห้อ ASUS รุ่น M2 NE ราคาเช่าซื้อสินคา (รวม VAT) ๖๗,๙๙๒.๐๐ บาท โดยทางบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินค่าสินค้าให้แก่จำเลยและจำเลยได้รับสินค้าไปเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญา โดยจำเลย ตกลงผ่อนคืนให้โจทก์ ระยะเวลาการผ่อน ๒๔ งวด ชำระงวดแรกเป็นเงินจำนวน ๒,๘๕๘.๐๐ บาท ชำระงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๒๔ ชำระทุกวันที่ ๒ ของเดือนถัดไปทุกเดือน จำนวนงวดละ ๒,๘๓๓.๐๐ บาท โดยจำเลยตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและจะชำระเงนิให้แก่บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ให้ครบถ้วนตามสัญญา หากจำเลยไม่ผ่อนชำระงวดหนึ่งงวดใด ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่  บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัยญสินเชื่อเงินผ่อน  บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และให้ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ให้    บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) มีสิทธิบอกเลิกสัยญาและมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดดพร้อมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆและเงินอื่นใดในอัตราที่โจทก์กำหนดได้โดยพลัน รายละเอียดปรากกตามสำเนาใบสมัครสัญญาสินเชื่อขอกู้เงินสด (สินเชื่อเช่าซื้อ) เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙
          ข้อ ๓. นับแต่จำเลยได้ทำสัญญาสินเชื่อเงินสดและรับเงินจากบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) จำเลยไม่ได้ชำระค่างวดกู้คืนให้แก่บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) อีกเลย นับแต่ค่างวดเงินกู้ในงวดที่ ๑ งวดประจำวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘  ณ วันดังกล่าว จำเลยคงค้างชำระหนี้ต้นเงินตามสัญญาสินเชื่อจำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท ถือการกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดนับตั้งแต่งวดที่ ๒ คือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ ภายหลังจากนั้นจำเลยไม่เคยชำระหนี้คืนให้แก่บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)  อีกเลยเรื่อยมาจนครบอายุสัญญาสินเชื่อเงินสดดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประวัติการชำระหนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๐
          ข้อ ๔. ต่อมาโจทก์ได้ติดต่อทวงถามหลายครั้งแต่จำเลยยังคงเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด โจทก์ได้มีหนังสือบอกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) แจ้งให้จำเลยทราบพร้อมกับหนังสือบอกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสัญญาสินเชื่อเงินสดเป็นอันเลิกกัน โดยโจทก์ได้ส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องและหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังภูมิลำเนาของจำเลยและภูมิลำเนาที่ระบุไว้ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดถือว่าส่งโดยชอบแล้ว แต่จำเลยยังเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องพร้อมใบตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๑ และ ๑๒ ตามลำดับ
          ข้อ ๕. การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์และทำให้โจทก์ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้รับความเสียหาย กล่าวคือ จำเลยมีหน้าที่รับผิดชำระหนี้ดังกล่าวให้กับโจทก์ในต้นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวโดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อยมาจนถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) รวมเป็นดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๖๗,๗๘๗.๖๗ บาท รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๗,๗๘๗.๖๗ บาทซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ รายละเอียดปรากฏตามตารางคำนวณภาระหนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๓
          โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยให้มาชำระหนี้ได้ จึงต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เพื่อขอพึ่งบารมีศาลบังคับจำเลยต่อไป
                                                ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
          ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
๑. ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๑๗,๗๘๗.๖๗  บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทนับถัดจากฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น
๒. ให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ.....
๓. ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ.....
๔. อื่นๆ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์
        ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่หากไม่รอถือว่าทราบแล้ว
                                                                                         ..........โจทก์
         ข้าพเจ้า                                               เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
          ข้าพเจ้า นาย อ.. ทนายความใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๕๔ ผู้เรียง/พิมพ์
                                                        นาย อ..                         ผู้เรียง/พิมพ์ 
 
ขณะนี้เราได้จัดทำคำให้การแก้คดีให้ลูกหนี้ ๒ ราย คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล เราเชื่อว่าจะชนะคดี 
หากท่านถูกฟ้องเช่นนี้ รีบปรึกษาเรา และโปรด ติดต่อเรา


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker