ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเค

        ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เกิดจาก เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ได้เข้าประมูลซื้อหนี้ค้างชำระจากบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ("แคปโอเค") เพื่อนำมาบริหารและติดตามเร่งรัดชำระหนี้  โดยสามารถประมูลซื้อหนี้ค้างชำระดังกล่าวได้สำเร็จและได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) กับแคปโอเค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ทั้งนี้หนี้ดังกล่าว อายุเฉลี่ย ๐-๖ ปี จำนวนบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด  ๓๗๒,๘๕๐ บัญชี  มูลค่าหนี้ด้อยคุณภาพเต็มจำนวน ๕,๔๒๓,๖๘ ล้านบาท และราคาที่ประมูลได้ ๓๐๗.๕๒ ล้านบาท บริษัทชนะการประมูลซื้อหนี้สินจำนวนดังกล่าว ด้วยมูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ ๕.๖๗ ของมูลหนี้เต็มจำนวน  

       ผลจากการซื้อขายดังกล่าวทำให้บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ทั้งปวง ดังนั้นลูกหนี้ทั้งหลายเหล่านั้นคงต้องถูกฟ้องดำเนินคดีอย่างแน่นอน

เราขออาสาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะต่อสู้คดีให้ท่าน 
 
หากคำฟ้องมีเนื้อหาไม่ต่างจากคำฟ้องดังต่อไปนี้ ท่านมีโอกาสที่จะชนะคดี
 
        บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) โจทก์
ระหว่าง
นาย ท.                                                         จำเลย
เรื่อง ผิดสัญญาสินเชื่อ , เรียกให้ชำระเงิน
จำนวนทุนทรัพย์ ๕๗,๖๔๐ บาท ๓๙ สตางค์
ข้อ ๑. เดิมโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัท จำกัด ชื่อ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อ บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๗๕๕๕๐๐๐๐๗๔ ประกอบธุรกิจทางด้านกฎหมาย รวมถึงซื้อ จัดหาและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยมีกรรมการของบริษัทจำนวน ๗ คน จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
ในการฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้ นาย ป. กรรมการผู้มีอำนาจได้มอบอำนาจให้นาย น.หรือ นาย ฉ.เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีและหรือให้การต่อสู้คดีต่างๆแทนโจทก์ได้ทุกกรณี รวมทั้งให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้องร้องดำเนินคดีแทนแต่งตั้งทนายความได้ รวมทั้งมีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินคดีแทนโจทก์ได้ทุกกรณี ตลอดถึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒ และ ๓
ต่อมาโจทก์โดยนาย ป. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจช่วงให้ นางสาว ผ. เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้องร้องคดีและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ รวมถึงให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รายะเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ ซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อ กู้ หรือให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อทางการค้า หรือบัตรเครดิตด้วยวิธีอื่นโดยมีหรือไม่มีหลักประกันรวมถึง รับ ออก โอน และรวมทั้งการรับรองหนี้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยมี นาย ว. หรือ นาย ศ. หรือ นาย ผ. หรือ นาย ป. ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย ย. หรอ นาย  ย. หรือ นาย ฮ. หรือ นาย ย. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท   รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่าย หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อรวมทั้งภาระแห่งหนี้ในคดีนี้ให้แก่ บริษัท จี เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ผลจากการซื้อขายดังกล่าวทำให้โจทก์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ทั้งปวงตลอดจนการรับชำระหนี้รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาซื้อขายทรัพย์สินและหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖ และ ๗
บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ปรากฏตามสำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๘
ข้อ ๒. จำเลยเป็นหนี้โจทก์ในมูลหนี้ทั้งหมดที่จำเลยมีอยู่กับบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ดังนี้ กล่าวคือ เมื่อประมาณวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ จำเลยได้สมัครสินเชื่อเงินสดสัญญาเลขที่ ๐๐๐๐-๑๙๙๙-๐๐๐๗-xxxx โดยบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด  อนุมัติสินเชื่อให้จำเลยในวงเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท และจำเลยได้รับเงินกู้เป็นเงินสดไปเรียบร้อยแล้วในวันทำสัญญาและจำเลยตกลงว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ
ในการทำสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (กู้ยืมเงิน) ครั้งนี้ จำเลยตกลงชำระเงินค่างวด โดยแบ่งชำระออกเป็น ๒๔ งวดรายเดือนละ ๑,๓๑๒.๕๐ บาท  โดยจำเลยตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและจะชำระเงินให้แก่บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ให้ครบถ้วนตามสัญญาสินเชื่อเงินสด หากจำเลยไม่ผ่อนชำระงวดหนึ่งงวดใดทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด มีสิทธิคิดเบี้ยปรับของเงินค่างวดนั้นในอัตราร้อยละ ๓ บาทต่อเดือน ทั้งนี้หากจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งหรือผิดนัดชำระเงินจำนวนอื่นใดที่ต้องชำระตามสัญญาสินเชื่อเงินสดให้ถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ให้บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆและเงินอื่นใดในอัตราที่โจทก์กำหนดได้โดยพลัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบสมัครสินเชื่อเงินสดและสัญญาสินเชื่อพร้อมใบรับเงินกู้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙
ข้อ ๓. หลังจาก บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ได้รับจำเลยเป็นสมาชิกและอนุมัติสินเชื่อจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท  ให้แก่จำเลยแล้ว กำหนดชำระงวดเดือนละ ๑,๓๑๒.๕๐ บาท ภายหลังที่จำเลยได้รับเงิน จำเลยได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการให้สินเชื่อ และไม่ได้ชำระเงินคืนให้แก่บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด เลยแม้แต่งวดเดียว ซึ่งบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ได้จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อทั้งหมดที่ค้างชำระไปเรียกเก็บเงินกับจำเลยแล้ว แต่จำเลยไม่ได้ชำระหนี้สินเชื่อให้แก่ บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด แต่อย่างใด ซึ่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำเลยมีภาระหนี้ค้างทั้งหมด แยกเป็นเงินต้นจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๖,๕๐๐ บาทและค่าธรรมเนียมจำนวน ๖๖๕.๗๓ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๒,๑๖๕.๗๓ บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระคืนแก่บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด ให้ครบถ้วนโดยทันที แต่จำเลยก็ไม่เคยชำระให้แก่บริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัดแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีบัตรสินเชื่อ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๐  
ต่อมาโจทก์ได้ติดต่อทวงถามหลายครั้งแต่จำเลยยังคงเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด แจ้งให้จำเลยทราบพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ภายในกำหนดเวลา และภูมิลำเนาที่ระบุไว้ตามสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลถือว่าได้ส่งโดยชอบแล้ว แต่จำเลยยังคงเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องพร้อมสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญา เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๑ และ ๑๒ 
ข้อ ๔. การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิ ของโจทก์และทำให้โจทก์ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้รับความเสียหายจำเลยมีหน้าที่รับผิดชำระหนี้ดังกล่าว กล่าวคือ จำเลยต้องรับผิดใช้ต้นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท และดอกเบี้ยค้างจำนวน ๖,๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมจำนวน ๖๖๕.๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อรวมต้นเงินและดอกเบี้ยคงค้างและดอกเบี้ยผิดนัด ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์รวมเป็นจำนวนเงินทั้ง ๕๗,๖๔๐.๓๙ บาทซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามตารางคำนวณยอดหนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๓
โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยให้มาชำระหนี้ได้ จึงต้องฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เพื่อขอพึ่งบารมีศาลบังคับจำเลยต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
๑. ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๕๗,๖๔๐.๓๙ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๓ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทนับถัดจากฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น
๒. ให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ.....
๓. ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ.....
๔. อื่นๆ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์
     ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่หากไม่รอถือว่าทราบแล้ว
                                                           ..........โจทก์
     ข้าพเจ้า                                               เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
ข้าพเจ้า นาย ฉ. ทนายความใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๕๓ ผู้เรียง/พิมพ์
                                                        นาย ฉ.                              ผู้เรียง/พิมพ์
 
หากท่านถูกฟ้องเป็นคดีดังเนื้อความข้างต้น หากท่านประสงค์จะให้เราสู้คดีให้ท่าน ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เราทราบดังนี้
(๑) การชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไร?
(๒) โจทก์ฟ้องเมื่อไร?
(๓) ศาลนัดเมื่อไร?ท่านสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นให้เราตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลมสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th
โทรศัพท์ ทนายความ : 0895147766
Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker