ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม

 ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม 

(สัญญาสินเชื่อบุคคลทันใจ)
 
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐  โจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อลูกหนี้ตามบัญชีรายชื่อลูกหนี้ที่ได้ซื้อหนี้มาจำนวน ๖๗๙ ราย ในราคา ๙๕๘,๑๓๕.๙๑ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) หรือ เท่ากับอัตราร้อยละ ๖.๕๐ มาจากบริษัทเซทเทเลม (ประเทศไทย) ลูกหนี้รายที่ถูกฟ้องนี้เป็นหนึ่งในบัญชีลูกหนี้ที่ถูกฟ้องดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาดังตัวอย่างคำฟ้องนี้ ซึ่งเราได้จัดเตรียมคำให้การสู้คดียื่นต่อศาลแล้ว ผลคดีเป็นอย่างไรจะนำมาเรียนให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทราบต่อไป
 
 
คดีระหว่าง บริษัท เจริญ...... แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัดฯ โจทก์
ระหว่าง
นาย ส.     จำเลย
เรื่อง ผิดสัญญากู้เงิน
ข้อ ๑. โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ รับซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน ทั้งมีคุณภาพและด้วยคุณภาพ   หรือจากบุคคลหรือนอติบุคคล เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป อันมิใช่กิจการบริหารสินทรัพย์ โดยมีนาย ธ หรือ นางสาว ภ. เป็นกรรมการซึ่งกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ มีอำนาจกระทำการผูกพันโจทก์ได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
       เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐  โจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อจำเลย มาจากบริษัทเซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีข้อตกลงให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่จำเลยทราบตามกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายและบัญชีลูกหนี้ที่รับโอน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒
ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โจทก์ได้ประกาศแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องพร้อมทั้งขอให้ชำระหนี้และเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องและขอให้ชำระหนี้ให้จำเลยทราบตามกฎหมายแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือพิมพ์สายกลางและสำเนาหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องพร้อมสำเนาใบฝากรวมและใบตอบรับทางไปรษณีย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓ – ๔ และ ๕
ในการดำเนินคดีนี้นั้น โจทก์ได้มอบอำนาจให้นาย ด. , นาย ธ. เป็นผู้รับมอบอำนาจ ให้มีอำนาจฟ้อง ดำเนินคดี มอบอำนาจช่วง แตงตั้งทนายความและอื่นๆแทนโจทก์ได้และในคดีนี้ นาย ด.ได้มอบอำนาจช่วงให้ นาย บ. เป็นผู้ดำเนินคดีแทนโจทก์ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจและมอบอำนาจช่วงเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖ – ๗
ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ จำเลยได้ตกลงทำสัญญากู้เงินสินเชื่อบุคคลทันใจ กับบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้อนุมัติพร้อมส่งยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้กับจำเลยรับไปเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสัญญากู้เงินดังกล่าว เป็นหลักฐานเงินกู้ที่จำเลยได้รับแล้ว โดยคิดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ของยอดเงินกู้ดังกล่าว จำเลยตกลงผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน ๔๘ งวดๆละ ๒,๒๒๖.๕๐ บาท เริ่มชำระงวดแรกในเดือนถัดไปจากเดือนที่กู้ยืมติดต่อกันไปจนชำระเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำขอกู้ยืมสินเชื่อบุคคลทันใจ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๘
ข้อ ๓. นับแต่จำเลยได้ทำสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ไปจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว แต่ปรากกว่าจำเลยกลับผิดนัดผิดสัญญากับบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ทำการชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญาแต่อย่างใด ซึ่งจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้นเงินเป็นเงินเพียงจำนวน ๒๘,๖๒๘.๙๔ บาท โดยโจทก์ขอนำยอดการชำระดังกล่าวมาหักกับยอดเงินต้นเงินกู้ทั้งหมดให้แก่จำเลย ซึ่งมียอดหนี้เงินต้นค้างชำระ ณ วันที่โจทก์รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐) เป็นเงินจำนวน ๕๑,๓๗๑.๐๖ บาท ปรากฏตามสำเนาตารางรายการคำนวณยอดหนี้เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙
        หลังจากโจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อจำเลย จากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ไม่ประสงค์จะให้จำเลยค้างชำระหนี้โจทก์อีกต่อไป โจทก์จึงได้มีหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องและทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ ซึ่งจำเลยก็ได้รับทราบแล้ว แต่ปรากกว่าจำเลยยังคงเพิกเฉยอยู่ ดังที่โจทก์ได้กราบเรียนข้างต้น
        การที่จำเลยไม่ยอมชำระหนี้ให้แก่โจทก์ดังกล่าว เป็นการผิดนัดผิดสัญญา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขายประโยชน์รายได้ คิดเป็นต้นเงินจำนวน ๕๑,๓๗๑.๐๖ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งโจทก์คิดเฉพาะดอกเบี้ยนับแต่วันถัดจากวันรับโอนสิทธิเรียกร้องคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ คิดเป็นเวลา ๑,๘๒๗ วัน โดยคิดดอกเบี้ยเป็นเงิน ๓๘,๕๗๐.๕๒ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยที่จำเลยค้างชำระแก่โจทก์ทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘๙,๙๔๑.๕๘ บาท นอกจากนี้จำเลยยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๑,๓๗๑.๐๖ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์
ข้อ ๔. บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และเมื่อรวมค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒๘ ต่อปี โดยในการคิดดอกเบี้ยกับจำเลยในอัตราดังกล่าว โจทก์ในฐานะผู้รับโอนสิทธิจึงมีสิทธิคิดได้โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง , ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบอนุญาตกระทรวงการคลัง , ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๐
โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับเอากับจำเลยได้ จึงต้องฟ้องคดีเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง 
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
๑. ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๘๙,๙๔๑.๕๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๕๑,๓๗๑.๐๖ บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นแก่โจทก์
๒. ให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นการกระทำ
๓. ส่งมอบสิ่งของ.....
๔. อื่นๆ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในอัตราอย่างสูงแทนโจทก์ด้วย
ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่หากไม่รอถือว่าทราบแล้ว
บริษัท เจริญทรัพย์อนันต์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัดฯ ..........โจทก์
   
                 ข้าพเจ้า                                               เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
              ข้าพเจ้า นาย บ. ทนายความใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๕๕ ผู้เรียง/พิมพ์
                                                           นาย บ.                        ทนายความโจทก์
 
หากท่านถูกฟ้องเป็นคดีีเช่นนี้ เราสามารถจัดทำคำให้การให้ท่านไปสู้คดีได้ด้วยตนเอง 
 
 บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker