ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด

การเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด 

เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด (ห้องชุด) นี้เป็นปัญหาของผู้บริโภคในสังคมไทยที่ควรได้รับการแก้ไข ประชาชนผู้ต้องการจะซื้ออาคารชุด หรือห้องชุด หรือที่เรียกกันติดปากว่าคอนโดมิเนียม เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่งเป็นผู้บริโภคจำนวนมากสงสัยว่า

(๑) การถูกเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียม ห้องชุด หรืออาคารชุดที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบธุรกิจหลายๆโครงการเรียกเก็บนั้นถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่

(๒) การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือไม่

(๓) การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไร

(๔) ผู้บริโภคจะสามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวต่อหน่วยงานไหนให้แก้ไขปัญหาได้ และหากหน่วยงานของรัฐไม่ให้การช่วยเหลือ

(๕) ผู้บริโภคเองจะสามารถแก้ไขปัญหาการกระทำดังกล่าวนี้ได้หรือไม่อย่างไร

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อประสงค์จะอภิปรายและหาคำตอบของปัญหาดังกล่าวซึ่งในที่สุดแล้ว ปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด (ห้องชุด) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไว้ ๕ ประการ โดยในประการที่ ๔ คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา เป็นสิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ และสิทธิประการที่ ๕ คือสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคข้างต้น

พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖/๒ บัญญัติว่า สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ กับผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด การฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกาศดังกล่าวมีบทกำหนดโทษในมาตรา ๖๓ บัญญัติให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖/๑ วรรคหนึ่งหรือมาตรา ๖/๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารกับผู้จะซื้อห้องชุด ให้เป็นไปตามแบบ อ.ช. ๒๒ ท้ายประกาศนี้ “๔.๕ ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้จะซื้อมีสิทธิโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่นโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้จะขาย โดยผู้จะขายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้จะขายต้องจัดให้ผู้รับโอนได้รับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่” ซึ่งประกาศดังกล่าวได้โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ หน้า ๓๕)

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความรวมถึงผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย

 การเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมนั้น เมื่อพิเคราะห์จากตัวบทกฎหมายที่อ้างอิงมาข้างต้น เห็นว่า

(๑) การกระทำของผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

(๒) การกระทำของผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมนั้นเป็นการเอาเปรียบและละเมิดสิทธิผู้บริโภค

(๓) การกระทำของผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมนั้นเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บัญญัติให้มีโทษทางอาญาต้องระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทและต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วย ตามมาตรา ๖/๒ , ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑

(๔) เมื่อผู้บริโภคผู้ถูกละเมิดสิทธิจะร้องเรียนเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมต่อกรมที่ดิน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดการกระทำผิดก็ตาม มักจะไม่ได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ควรจะเป็น

(๕) ผู้บริโภคเองจะสามารถแก้ไขปัญหาการกระทำดังกล่าวนี้ได้ด้วยการเสนอคดีต่อศาล ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ ที่บัญญัติว่า “คดีผู้บริโภค” หมายความว่า(๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอื่น กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ” โดยยื่นฟ้องการเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมที่ได้ชำระไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

การเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียม หากท่านประสบปัญหาดังกล่าว และต้องการแก้ไขปัญหาแต่ไม่สามารถเรียงคำฟ้องเพื่อเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมได้

เราขออาสาทำคำคู่ความและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทุกอย่างให้ท่านเพื่อท่านจะสามารถไปดำเนินการยื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองทั้งทางอาญาและทางแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เรามีคำแนะนำวิธีการที่ละเอียดที่ท่านสามารถทำได้เอง พิสูจน์แล้วว่าเห็นผล

การเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด (ห้องชุด) มีเอกสารที่จำเป็นประกอบการดำเนินคดี ดังนี้ (ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง)

(๑) บัตรประจำตัวประชาชนผู้จะซื้อคอนโดมิเนียม

(๒) สัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียม

(๓) หนังสือแจ้งโอนสิทธิการจองหรือโอนสิทธิคอนโดมิเนียม

(๔) ใบเสร็จรับเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียม และ 

(๕) รายงานประจำวันร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน (หากมี)

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด (ห้องชุด) แก่เราได้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker