ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


เรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน

 ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (ประกันชีวิต)

เรื่องจริง คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์จากการที่ นาย อ. บิดาโจทก์ได้ประกันชีวิตโดยซื้อประกันชีวิตกับบริษัทจำเลยที่ ๒ โดยการเป็นนายหน้าชี้ช่องของจำเลยที่ ๑  ต่อมาเมื่อบิดาโจทก์เสียชีวิต ไปร้องที่ไหนๆก็ไม่ได้ผล คดีมาถึงมือเรา เราจัดให้  โดยฟ้องคดีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล เป็นคดีที่ศาลจังหวัดนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๔๔๑/๒๕๕๘  ก่อนวันนัดพิจารณา ๑ วัน จำเลย (บริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ๋) ยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้ โจทก์แบ่งเป็นเช็คเงินสด ๓ ฉบับ รวมเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีนี้ไปจากศาล
 
ตัวอย่างคำฟ้องบริษัทประกันชีวิต
 
       ข้อ ๑.โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์จากการที่ นาย อ. บิดาโจทก์ได้ประกันชีวิตโดยซื้อประกันชีวิตกับบริษัทจำเลยที่ ๒ โดยการเป็นนายหน้าชี้ช่องของจำเลยที่ ๑  โจทก์จึงเป็นผู้รับประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค 
       จำเลยที่ ๑ เป็นเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐++++๑๕+++๕ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ท.อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการ (๑) ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีกรรมการสามคน ซึ่งกรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑
       จำเลยที่ ๒ เป็นเป็นนิติบุคคล จดทะเบียน ณ เบอร์มิวดา ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐++++๐๐+++๒  ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๕+++++๓๖ โดยใช้ชื่อว่า อ.โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ คอมปานี ลิมิเต็ด ธุรกิจที่ได้รับอนญาต คือ บัญชีสาม (๒๑) การทำธุรกิจบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในประเทศไทย คือ นางสาว ฟ  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒
       จำเลยที่ ๑ มีอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย กับจำเลยที่ ๒ มีอาชีพทำธุรกิจบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท มีประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีนี้ในการประกอบธุรกิจร่วมกัน กล่าวคือ จำเลยที่ ๑ ซึ่งมีอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ได้ชี้ช่องชักชวนให้บิดาโจทก์ให้เข้าทำสัญญาประกันชีวิตโดยมีและได้รับบำเหน็จค่านายหน้าจากจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีอาชีพทำธุรกิจบริการประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยได้รับชำระเงินค่าประกันชีวิตจากบิดาโจทก์ ดังนั้น จึงถือได้ว่าจำลยทั้งสองมีประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีตามประมวลกฎหมายิวธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๙ จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ผู้บริโภคตามสัญญา
       ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นาย อ. บิดาโจทก์ได้รับบริการการชี้ช่องชักชวนจากพนักงานของจำเลยที่ ๑ ที่ห้าง ล. สาขานครราชสีมา เพื่อให้ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตจากบริษัทจำเลยที่ ๒ โดยนาย อ. บิดาโจทก์ตกลงสมัครเอาประกันชีวิตกับจำเลยที่ ๒ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชดเชยรายวันและโรคมะเร็ง ทุนประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ชดเชยรายวันและโรคมะเร็ง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ พร้อมทั้งชำระเบี้ยประกันงวดแรกให้แก่จำเลยที่ ๑ ในวันดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๒ ได้ออกกรมธรรม์ ตามสัญญาให้แก่บิดาโจทก์ โดยระบุว่าจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีใบอนุญาตเลขที่ ++/๒๕๔๘ เป็นนายหน้าประกันภัย รายละเอียดปรากฏตามกรมธรรม์ประกันภัย  เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ บิดาโจทก์ได้ชำระเบี้ยประกันชีวิตให้จำเลยที่ ๒ โดยตลอดเรื่อยมา
       ข้อ ๓. เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บิดาโจทก์ผู้เอาประกันชีวิต ได้เสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก มะเร็งปอด ตามเงื่อนไขการประกันชีวิต รายละเอียดปรากฏตามมรณบัตร เอกสารท้าฟ้องหมายเลข ๕ โจทก์ผู้รับประโยชน์ได้ติดต่อและทวงถามให้จำเลยทั้งสอง  ปฏิบัติตามสัญญาประกันชีวิต เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่จำเลยทั้งสอง ปฏิเสธในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา
       ต่อมาโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน ดังกล่าวแก่โจทก์หลายครั้งหลายหน จำเลยทั้งสองเพิกเฉยตลอดมาจนบัดนี้  โจทก์จึงขอคิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) นับแต่วันถัดจากวันที่บิดาโจทก์ได้เสียชีวิตไปคือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันฟ้องนี้เป็นดอกเบี้ยจำนวน  ๔๓,๗๕๐  บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๐๔๓,๗๕๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  ซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้
       โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับจำเลยทั้งสองให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตจากจำเลยทั้งสองได้ จึงต้องฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาล โดยขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
                           ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดบทความทางกฎหมายอื่นๆ

สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
ตัวอย่างคำฟ้องเพื่อสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
ทนายความออนไลน์
ทนายความกับการตลาดแบบตรง
ทนายความ:อาชีพการงาน คุณสมบัติและการศึกษาอบรม
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความในประมวลกฎหมายไทย
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความที่ปรากฏในพระราชบัญญัติอื่นๆ
ผู้ใหญ่บ้าน
คดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker