ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์
ข้อหาหรือฐานความผิด  ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
        ข้อ ๑. โจทก์เป็นบุคคลธรรมดาตามกฎหมายของประเทศไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย โดยโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ โดยเป็นผู้ทำหรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ ประเภทงานวรรณกรรม อันเป็นงานนิพนธ์บทความในเว็บไซต์ของโจทก์ที่ชื่อว่า www.sukadee.com โดยโจทก์จดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เขตพระโขนง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนพาณิชย์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑
โจทก์ได้พิมพ์งานนิพนธ์เผยแพร่บทความที่หน้าหลักของเว็บไซต์ดังกล่าวของโจทก์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดยได้สร้างสรรค์และโฆษณาครั้งแรกตามวันเวลาดังกล่าว มีข้อความว่า  “สำนักงานสู้คดีดอทคอมทนายความปรารถนาจะปวารณาตัวรับใช้ปวงชนชาวไทยโดยขอเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานของทนายความนี้เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยสังคมโดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั้งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ เพราะว่าในทางหนึ่งบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ ส่วนในอีกทางหนึ่งคือความรับผิดในทางแพ่งนั้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน...............ที่ผ่านมาโดยลูกความของเราทุกคนเป็นเสมือนทนายความให้แก่ตนเอง” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒
โจทก์ได้มีการโฆษณางานครั้งแรกที่ประเทศไทย จึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยโจทก์มีสิทธิ์แต่ผู้เดียวที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณา เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวและให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
        การดำเนินคดีนี้โจทก์ได้มอบอำนาจให้นาย ว. เป็นผู้รับมอมอบอำนาจจากโจทก์ในการฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓
        จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ใช้ชื่อว่า บริษัท  xxx จำกัด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ข้อ (๑๒) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย..รวมทั้งกิจการโฆษณา , (๒๓) ประกอบกิจการเป็นสำนักงานกฎหมาย โดยมีกรรมการ ๒ คนคือ นาย พ. จำเลยที่ ๒ และนาง น. จำเลยที่ ๓ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ 
        จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมาย บริษัท xxxจำกัด ที่โฆษณากิจการของจำเลยที่ ๑ เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางอินเตอร์เน็ตโดยเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่า www.xxxxx.com
        ข้อ ๒. เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันตลอดมาวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสามนี้ได้บังอาจร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ซึ่งงานวรรณกรรมของโจทก์ดังกล่าว ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง งานวรรณกรรมบทความที่หน้าหลักของเว็บไซต์ www.sukadee.com ของโจทก์อันเป็นลิขสิทธิ์ของโจทก์ข้างต้น โดยการทำซ้ำลงในเว็บไซต์ www.xxxxx.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำนักงานกฎหมายบริษัท xxx จำกัด ของจำเลยที่ ๑ ที่โฆษณากิจการของจำเลยที่ ๑ เผยแพร่ต่อสาธารณชนทางอินเตอร์เน็ต โดยทำซ้ำว่า “สำนักงานสู้คดีดอทคอมทนายความปรารถนาจะปวารณาตัวรับใช้ปวงชนชาวไทยโดยขอเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานของทนายความนี้เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยสังคมโดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั้งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ เพราะว่าในทางหนึ่งบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ ส่วนในอีกทางหนึ่งคือความรับผิดในทางแพ่งนั้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน...............ที่ผ่านมาโดยลูกความของเราทุกคนเป็นเสมือนทนายความให้แก่ตนเอง “ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่มีการทำซ้ำ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕   
        การทำซ้ำดังกล่าวของจำเลยทั้งสามนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์และโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหากำไรจากการนำบทความวรรณกรรมที่จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำซ้ำ ดัดแปลงขึ้นดังกล่าวออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางอินเตอร์เน็ตและแจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าแข่งขันกับโจทก์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์เจ้าของลิขสิทธิ์และจำเลยทั้งสามไม่ได้รับการยกเว้นใดๆตามกฎหมาย โดยจำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานวรรณกรรมที่จำเลยทั้งสามทำซ้ำนั้น ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย
        เหตุตามฟ้องข้อ ๒. เกิดที่ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและแขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
        ข้อ ๓. คดีนี้ โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพราะเกรงว่าการดำเนินคดีจะล่าช้าและโจทก์ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสามด้วยตนเอง โดยโจทก์รู้เรื่องการกระทำความผิดและรู้ตัวจำเลยผู้กระทำความผิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีนี้ภายในอายุความตามกฎหมายแล้ว
                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องอาญา
        การที่จำเลยได้กระทำตามที่กล่าวมาในฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและมาตราดังต่อไปนี้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔ , ๖ , ๘ , ๑๕ , ๒๗ , ๓๑ , ๖๙ , ๗๐ , ๗๖ , ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓
        ขอศาลออกหมายนัดและเรียกจำเลยมาพิจารณาพพากษาลงโทษตามกฎหมายและขอให้ศาลสั่งและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
             ๑.สั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย
             ๒.
 
        ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย สาม ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว 
                                                                       ลงชื่อ โจทก์คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker