ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เอง

 ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เอง

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องทวงหนี้การค้า หรือเรียกเก็บหนี้การค้าไม่ได้ สามารถฟ้องคดีได้เองโดยรวดเร็วและประหยัด โดยดำนินคดีผู้บริโภค
ตัวอย่างคำฟ้องอย่างง่ายๆ ที่ผู้ประกอบการสามารถให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไปดำนินการได้เองเลย โดยปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับความจริงที่เกิดขึ้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเป็นคดีผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการฟ้องคดีได้เอง เช่น คำฟ้องเรียกค่าสินค้าดังนี้
ข้อ ๑. โจทก์เป็นผู้ขายและเป็นผู้ให้บริการโดยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ....จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการ เพื่อการจำหน่ายเพื่อให้รับบริการมีกรรมการหนึ่งคนคือ.....กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ.....ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ โจทก์จึงเป็นผู้ขายตามกฎหมาย 
จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท...... จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจตลอดจน มีกรรมการสามคน กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้ โดยจำเลยเป็นผู้ซื้อและต้องผู้ชำระค่าเงินค่าสินค้าให้แก่โจทก์ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ 
ข้อ ๒. จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ดังนี้
        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำเลยได้สั่งซื้อหมึกสีต่างๆ จำนวน ๔ กล่องจากโจทก์ ราคา ๑๘,๓๒๙.๑๐ บาท โดยโจทก์ได้นำสินค้าไปส่งให้จำเลยเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมใบวางบิล เลขที่ BI ๐๐๕๙๐๔๖ (ใบแจ้งหนี้) และจำเลยได้รับสินค้าและใบวางบิลไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดชำระเงินในวันที่   ปรากฏตาม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ 
        เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จำเลยได้สั่งซื้อหมึกสีต่างๆ จำนวน ๔ กล่องจากโจทก์ ราคา ๑๘,๓๒๙.๑๐ บาท โดยโจทก์ได้นำสินค้าไปส่งให้จำเลยเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมใบวางบิล เลขที่ BI ๐๐๕๙๑๐๔  (ใบแจ้งหนี้) และจำเลยได้รับสินค้าและใบวางบิลไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดชำระเงินในวันที่   ปรากฏตาม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕
ข้อ ๓. ภายหลังจากที่จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าหมึกพิมพ์ ๒ ครั้งดังกล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อถึงวันนัดชำระเงินจำเลยไม่ยอมชำระเงินให้แก่โจทก์แต่อย่างใด ต่อมาโจทก์ได้พยายามติดตามทวงถามจำเลยแล้วแต่จำเลยก็ยังคงเพิกเฉย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการผิดสัญญาซื้อขายและไม่ชำระค่าสินค้าให้โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์หลายครั้ง จำเลยเพิกเฉย การกระทำของจำเลยจึงเป็นการผิดสัญญาและทำให้โจทก์เสียหายไม่ได้รับเงินค่าสินค้าจำนวน  ๓๖,๖๕๘.๒๐ บาท 
จำเลยจึงต้อชำระเงินค่าสินค้าเงินจำนวน ๓๖,๖๕๘.๒๐  บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันนัดชำระเงินคือวันที่     จนกว่าจะชำระค่าสินค้าแก่โจทก์เสร็จสิ้น 
โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้าให้แก่โจทก์ได้จึงต้องฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลบังคับ จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนี้และมูลคดีเกิดที่สำนักงานของจำเลยซึ่งอยู่ในเขตศาลนี้ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
 
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
  ๑. ให้จำเลยชำระเงินค่าสินค้าจำนวน ๓๖,๖๕๘.๒๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน  ๓๖,๖๕๘.๒๐  บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นแกโจทก์ 
  ๒.ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย
  ๓. ให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นการกระทำ – 
  ๔.ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ – 
  ๕.อื่นๆ – 

 

ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่ หากไมรอถือว่าทราบแล้วคำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker