ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน

ฐานความผิด ทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน , ทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต , ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้อื่นรวมกันเกินยี่สิบท่อน มีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายรวมกันเกินยี่สิบท่อน

            ข้อ ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๕ และ มาตรา ๖ ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๑ (พ.ศ.๒๕๑๑) ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๑ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๑ กำหนดให้ป่าดงสายทอ ในท้องที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดประกาศสำเนากระทรวงและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ ที่ทำการกำนันท้องที่ และเปิดเผยเห็นได้ง่ายในหมู่บ้านท้องที่นั้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ และจำเลยได้ทราบประกาศดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาประกาศท้ายฟ้อง
            ข้อ ๒. เนื่องด้วยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้กำหนดให้ไม้พันชาด ในป่าทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ก ตามบัญชีต่อท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อันดับที่ ๕๗  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศแล้ว ทางราชการได้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการกำนัน และที่สาธารณสถานในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องและในท้องที่เกิดเหตุคดีนี้ให้ทราบทั่วกันและจำเลยได้ทราบแล้ว
            ข้อ ๓. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลากลางวัน จำเลยนี้ได้บังอาจกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ
               ๓.๑ จำเลยได้บังอาจบุกรุกเข้าไปก่อสร้าง แผ้วถาง ตัด ฟัน ทำลายต้นไม้และทำไม้ คือ ไม้พัดชาด ซึ่ง
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตามบัญชีต่อท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในฟ้องข้อ ๒ ลำดับที่ ๕๗ ภายในป่าดงสายทอ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.โดยจำเลยใช้มีดตัดไม้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการตัด ฟัน ไม้ดังกล่าวจนขาดออกจากต้นแล้วตัดทอนเป็นท่อนซึ่งไม้หวงห้ามประเภท ก ดังกล่าวในฟ้องข้อ ๒.ชนิดไม้พันชาด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ ท่อน อันมีปริมาณไม้รวมกันเกินยี่สิบท่อน  แล้วชักลากไม้ดังกล่าวขึ้นรถเข็น ๒ ล้อจำนวน ๑ คัน  ชักลากนำเคลื่อนย้ายไม้ออกไปจากป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว อันเป็นการทำไม้และกระทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามอันทำให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมิได้รับสัมปทานหรือได้รับการยกเว้นใดๆ ตามกฎหมายให้ทำไม้ดังกล่าวได้ อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
               ๓.๒ จำเลยได้บังอาจมีไม้พันชาด ซึ่งเป็นไม้ที่จำเลยตัด ฟัน ทำไม้ดังกล่าวในฟ้องข้อ ๓.๑.รวมทั้งสิ้น
จำนวน ๘๐ ท่อน อันมีปริมาณไม้รวมกันเกินยี่สิบท่อน ตามบัญชีต่อท้ายพระราชกฤษฎีกา อันเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ดังกล่าวในฟ้องข้อ ๒.ลำดับที่ ๕๗ ที่ยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม้เหล่านี้ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และจำเลยพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
               เหตุตามฟ้องข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เกิดที่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
            ข้อ ๔. ตามวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้อ ๓.เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยไม้พันชาด จำนวน ๘๐ ท่อน ที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดและมีไว้เป็นความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ มีดตัดไม้ จำนวน ๑ เล่ม และรถเข็น ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน อันเป็นยานพาหนะและเป็นอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และเป็นยานพาหนะที่จำเลยใช้ตัด ฟัน ทำไม้ และใช้ชักลากและตัดฟันไม้หวงห้ามออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดและมีไว้เป็นความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ เป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว
               ขั้นสอบสวน จำเลยให้การรับสารภาพ
               ของกลางทั้งหมดเจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้
               ระหว่างสอบสวน จำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันถูกจับ และได้รับการประกันตัวไปในวันเดียวกันนั้น ตลอดมา ได้ส่งตัวจำเลยมาศาลพร้อมฟ้องนี้แล้ว
               อนึ่ง หากจำเลยขอประกันตัวขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล
คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
          การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตราดังนี้ คือ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔,๖,๑๑,๖๙,๗๓,๗๔,๗๔ ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๖ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา๑๘ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๑๘ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๓,๔ พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๔ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.๒๕๓๐ ลำดับที่ ๕๗ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๔,๑๔,๓๑,๓๕ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙๑ (พ.ศ.๒๕๑๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๑ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓,๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔
     ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมาย  และขอศาลได้สั่ง
ริบไม้พันชาด จำนวน ๘๐ ท่อน, มีดตัดไม้ จำนวน ๑ เล่ม และรถเข็น ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ของกลาง
            ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
              ...............................................................      โจทก์
       คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................................................................

พนักงานอัยการ                                        จังหวัดรัตนบุรี     เป็นผู้เรียง
 .....................................................................ผู้เรียง
        คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า        นาง บ.
ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                 เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์
 ...................................................ผู้เขียนหรือพิมพ์
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker