ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)

เรื่อง ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและเรียกค่าเสียหาย
            ข้อ ๑. โจทก์เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการรักษาพยาบาลและผ่าตัด ที่โรงพยาบาล....
            จำเลยที่ ๑ เป็นศัลยแพทย์ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากโรงพยาบาล...ให้ทำหน้าที่รักษาและผ่าตัด ที่โรงพยาบาล
            จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท โรงพยาบาล.... จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการ (๑๖) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย อันเป็นการรับจัดทำการงาน การให้สิทธิใดๆ หรือการให้ใช้ หรือให้ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใดๆโดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่น โดยมี นาย ... เป็นกรรมการซึ่งกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑
            ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โจทก์ได้เข้ารับบริการรักษาพยาบาลและผ่าตัดมดลูกเนื่องจากมดลูกเป็นเนื้องอก ที่โรงพยาบาล...ซึ่งเป็นกิจการของจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ ๒  ทำการรักษาและยอมให้ผ่าตัดมดลูกเพื่อเอาเนื้องอกกออกเท่านั้น ในวันดังกล่าว โรงพยาบาล....ได้มอบหมายหน้าที่รักษาและผ่าตัดมดลูกของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ได้กระทำการผ่าตัดโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งในภาวะเช่นจำเลยที่ ๑ นั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และจำเลยที่ ๑ อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่จำเลยที่ ๑ หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ กล่าวคือ ในขณะที่จำเลยที่ ๑ ทำการรักษาและผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง จำเลยที่ ๑ ต้องระมัดระวังในการผ่าตัดเพื่อมิให้ใบมีดแฉลบไปถูกอวัยวะอื่นของโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ทำให้ใบมีดที่ใช้ในการผ่าตัดแฉลบไปถูกที่ไตทั้งสองข้างของโจทก์เป็นเหตุให้ไตของโจทก์รั่ว เลือดไหลออกไม่หยุด เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัสต้องทุพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต จนต้องผ่าตัดฝังไตข้างใหม่และต้องใส่สายยางดูดของเสียในร่างกายออก เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส และต่อมาโรงพยาบาล...ไม่มีความสามารถในการรักษาโจทก์ต่อไปจึงได้ส่งตัวโจทก์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล....รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารการแพทย์สรุปประวัติการรักษาเพื่อสงตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาล...เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ 
             หลังจากออกจาโรงพยาบาลแล้ว โจทก์ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ อันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๑ เพราะโจทก์มีอาการบาดเจ็บภายในรางกาย ไม่สามารถทำงานหนักได้ ไม่สามารถเดินและยืนเป็นเวลานานๆได้ มีน้ำปัสสาวะซึมและไหลออกจากร่างกายตลอดเวลา เป็นเหตุให้โจทก์ไม่สามารถประกบอาชีพเดิมของโจทก์คือ ค้าขายเสื้อผ้า
            ข้อ ๓. ผลจากการกระทำด้วยความประมาทดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ ตามฟ้องข้อ ๒. เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ ผู้บริโภค ซึ่งจำเลยที่ ๑ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้ริโภคดังนี้
             ๓.๑ ค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ได้กระทำให้โจทก์ ผู้บริโภคเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นค่าทุกข์ทรมานแก่ร่างกาย ที่ต้องทำการผ่าตัดแก้ไข ใส่ท่อพลาสติก ต้องใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บดังกล่าว จำนวน ๑๐ ครั้ง ครั้งละ ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท
             ๓.๒ ค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ได้กระทำให้โจทก์ ผู้บริโภคเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นค่าทุกข์ทรมานแก่จิตใจ ที่ต้องมีอาการทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
             ๓.๓ ค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ได้กระทำให้โจทก์ ผู้บริโภคเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นค่าเสียหายที่เป็นค่ารักษาไตรั่วในอนาคตเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
             ๓.๔ ค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ได้กระทำให้โจทก์ ผู้บริโภคเสียหายแก่ร่างกายอันค่าเสียหายในการขาดหรือสูญเสียความสุขสำราญจากความรู้สึกที่ดี ต้องทุกข์ทรมานไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ ปี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
            รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่จำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่โจทก์ ผู้บริโภคเป็นเงินจำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท
 จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่น ในขณะเกิดเหตุและในทางการจ้างของจำเลยที่ ๑ นั้น เมื่อจำเลยที่ ๒ ได้มอบหมายหน้าที่ในการรักษาผ่าตัดโจทก์โดยเก็บค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจากโจทก์ ตามวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๒ เมื่อจำเลยที่ ๑ ทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ในผลแห่งละเมิดนั้นอย่างลูกหนี้ร่วม
 โจทก์ไม่สามารถบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์ด้วยวิธีอื่นได้ จึงต้องนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลบังคับจำเลยตามฟ้อง
                             ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
            ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
                 ๑.ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงินจำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐   บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐   บาท (หกล้านสามแสนบาทถ้วน) นับถัดจากฟ้องเรื่อยไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์
                 ๒.ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์
                 ๓.ให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ
                 ๔.ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ
           ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย สอง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่หากไม่รออยู่ถือว่าทราบแล้ว

                                                               ..........โจทก์
            ข้าพเจ้า          เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
            ข้าพเจ้า นาย ม. ทนายความ ใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๕๐   ผู้เรียง/พิมพ์                                                       
                                          นาย ม.           ผู้เรียง/พิมพ์
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker