ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article

            คดีผู้บริโภคมีหลายประเภท เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ รับขน สินเชื่อบุคคล กู้ยืม ค้ำประกัน บัตรเครดิต รวมทั้งบริการท่องเที่ยวด้วย หากท่านเป็นผู้บริโภคและถูกละเมิดสิทธิ ท่านสามารถนำตัวอย่างคำฟ้องนี้ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีของท่านได้ การฟ้องคดีผู้บริโภค ใช้แบบพิมพ์ของศาล คือ แบบพิมพ์คำฟ้องผู้บริโภค (แบบ ผบ.๑) ตัวอย่างคำฟ้องนี้เป็นเรื่องการผิดสัญญาซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยคำฟ้องมีเนื้อความดังนี้

            เรื่อง ร่วมกันประกอบธุรกิจ ผิดสัญญา ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและเรียกเงินคืน

            จำนวนทุนทรัพย์ ๓๖๙,๒๐๐ บาท.....สตางค์

            ข้อ ๑. โจทก์เป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้ได้รับบริการ โดยได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากจำเลยทั้งสองผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยโจทก์เป็นผู้ซื้อและผู้ชำระค่าบริการเป็นเงินให้แก่จำเลยทั้งสอง โจทก์จึงเป็นผู้บริโภคตามกฎหมาย

            จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท.....จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด ฯลฯ ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑

            จำเลยที่ ๒ ในฐานะเป็นกรรมการบริษัทฯ จำเลยที่ ๑ มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จำเลยที่ ๑ และในฐานะส่วนตัวได้ร่วมกันประกอบธุรกิจกับจำเลยที่ ๑ จำเลยทั้งสองจึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย

            ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขายตั๋วโดยสารเครื่องบิน ธุรกิจที่เที่ยวกับการนำเที่ยว โดยจำเลยทั้งสองได้โฆษณาด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ ลงโฆษณาในวารสารการท่องเที่ยวฉบับต่างๆ และโฆษณาในอินเทอร์เน็ต ด้วยข้อความว่า ....ทราเวล เอเยนซี่ เที่ยวอย่างประทับใจ เรียกใช้.....ทราเวล และข้อความอื่นๆที่มีความมุ่งหมายโฆษณาอวดอ้างบริการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของจำเลยที่ ๑ ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาเอกสารการโฆษณา เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ทั้งจำเลยที่ ๒ ได้พูดจูงใจให้โจทก์ในฐานะผู้บริโภคซื้อบริการจากจำเลยที่ ๑ และให้โจทก์มอบเงินให้จำเลยที่ ๒ เป็นค่าบริการ โดยการโฆษณาดังกล่าว ทำให้โจทก์หลงเชื่อจ่ายเงินซื้อบริการนำเที่ยวกับจำเลยทั้งสอง โดยจำเลยที่ ๒ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯจำเลยที่ ๑ และในฐานะส่วนตัวได้รับเงินจำนวน ๓๖๙,๒๐๐ บาท เป็นค่าซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทยจากกรุงเทพมหานคร ไปเมืองอินชอน ยองจองโด ประเทศเกาหลีใต้ ไป-กลับ จำนวน ๑๒ ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ ๕ ที่นั่งชั้นประหยัด ๗ ที่นั่งกำหนดเดินทางวันที่๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ จำเลยทั้งสองได้รับเงินจากโจทก์ไปแล้วปรากฏตามสำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯจำเลยที่ ๑ ซึ่งลงชื่อโดยจำเลยที่ ๒ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ แต่จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเอาเงินดังกล่าวเป็นของตน ไม่ชำระค่าตั๋วโดยสารให้แก่การบินไทย เมื่อถึงวันที่กำหนดการเดินทางดังกล่าว โจทก์กับพวกไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการผิดสัญญาและละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภค ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่โจทก์หลายครั้ง จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ต่อมาโจทก์จึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้จำเลยทั้งสองคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือทวงถามของโจทก์แล้วปรากฏตามสำเนาหนังสือทวงถามของโจทก์และสำเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ และ ๕ ตามลำดับแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยเรื่อยมา การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการผิดสัญญาและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภค จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินจำนวน ๓๖๙,๒๐๐ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับให้จำเลยทั้งสองคืนเงินให้แก่โจทก์ได้จึงต้องฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลบังคับ

            จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนี้ และมูลคดีเกิดที่สำนักงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งอยู่ในเขตศาลนี้

                                        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

            คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

           ๑. ให้จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๓๖๙,๒๐๐ บาทคืนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นแก่โจทก์

            ๒.ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย

            ๓. ให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นการกระทำ -

            ๔.ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ -

            ๕.อื่นๆ –

            ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย สาม ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่ หากไมรอถือว่าทราบแล้ว

                                                          ลงชื่อ.....โจทก์

            ข้าพเจ้า.....           เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก

            ข้าพเจ้า.....                               ผู้เรียง/พิมพ์ 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker