ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”

 ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”

ข้อ ๑. โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จดทะเบียน ณ ศักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า “ บริษัท จี อี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด “ มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน ออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรชำระสินค้าและบริการและธุรกิจอื่นซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกันแก่ลูกค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้มี นางสาว พ. และนาง ร. ลงลายมือชื่อร่วมกัน มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้รายละเอียดและวัตถุประสงค์ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองบริษัท เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
เกี่ยวกับคดีนี้ โจทก์มอบอำนาจให้นางก. หรือ นาย ศ.เป็นผู้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีเทนโจทก์ ทั้งให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นคนเดียวหรือหลายคนดำเนินคดีแทนได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลย ๒
ในการดำเนินคดีนี้  นาย ศ. ผู้มอบอำนาจ  ได้มอบอำนาจช่วงให้นาย ย. และ/หรือ นาย ส. และ/หรือ นางสาว ส. และ/หรือนางสาว ก. และ/หรือ นาย ป. และ/หรือ นาย ส. เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง มีอำนาจฟ้องและคดีแทนโจทก์ได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓
ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จำเลยได้ตกลงทำสัญญากู้ยืมเงินจาดโจทก์ในสิน
เชื่อใช้ชื่อว่า “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช” โดยจำเลยตกลงขอรับสินเชื่อเงินสดจากโจทก์ในวงเงินที่โจทก์ได้อนุมัติ และในการลงนามฝนใบสมัครหรือใบตอบรับขอสินเชื่อดังกล่าว จำเลยได้ตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาให้สินเชื่อทุกประการ โจทก์อนุมัติเงินกู้แก่จำเลยเป็นเงินจำนวน๘๗,๐๐๐ บาท ในการรับต้นเงินกู้ในคดีนี้ จำเลยแจ้งความประสงค์ให้โจทก์จ่ายเงินกู้ผ่านบัญชี ธนาคาเอเชีย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๑๐-๒-xxxxx-๙ชื่อบัญชี นาย ส.ที่จำเลยได้แจ้งรายละเอียดไว้ในคำขอสินเชื่อหรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลังแล้วแต่กรณี ในการนำส่งมอบต้นเงินกู้ให้แก่ทางจำเลยนั้น โจทก์ได้นำเงินเข้าบัญชีของจำเลยโดยโอนผ่านระบบของ ธนาคารเอเชีย จำกัด จำกัด (หมาชน) สำนักงานใหญ่ ต่อมาสำนักงานใหญ่ได้โอนเงินเข้าบัญชีของจำเลยตามที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าวข้างต้น เมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน๘๕,๐๐๐ .บาท และให้ถือว่าจำเลยได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่ที่โจทก์ได้โอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว ไม่ว่าจำเลยจะเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้หรือไม่ก็ตาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีจำเลย เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔
จำเลยตกลงชำระดอกเบี้ยในต้นเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดัง
ต่อไปนี้
๑.ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ร้อยละ ๕ ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท โดยโจทก์
จะหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้จากต้นเงินกู้ที่จะจ่ายให้แก่จำเลย เมื่อนำเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือที่จะจ่ายให้แก่
โจทก์โดยวิธีตามที่โจทก์ร้องขอ
๒.ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินร้อยละ ๑.๒  ถึงร้อยละ ๒.๗ ต่อเดือนของวงเงินกู้
๓.ชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๑๒ ต่อปีของยอดเงินกู้คิดเฉพาะเดือนแรก
๔.ค่าปรับล่าช้าร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินค่างวดคงค้างทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า ๑๕๐ บาท
๕.ค่าปรับเช็คคืน ๒๐๐ บาท ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค
๖.ค่าปรับหักบัญชีไม่ผ่าน ๑๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้กู้แจ้งความประสงค์ให้หักเงินบัญชีธนาคาร
จำเลยตกลงชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน แบะค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้
แก่โจทก์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๐,๙๕๙.๐๗ บาท โดยตกลงชำระคืนเป็นงวดรายเดือน รวม ๓๖ งวด
งวดละ ๓,๙๑๕.๕๓ บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ชำระเป็นงวดรายเดือนนั้น ประกอบด้วย ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจะปรากฏในหนังสืออนุมัติเงินกู้ หรือใบแจ้งยอดบัญชีซึ่ง
โจทก์ได้จัดส่งให้จำเลยทุกเดือน
หากจำเลยผิดนัดหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและให้ถือ
ว่าต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยในต้นเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอื่นใดที่จำเลยต้องชำระให้เก่โจทก์ถึงกำหนด
ชำระทันที อนึ่งบรรดาเอกสารหรือหนังสือใด ที่โจทก์ได้จัดส่งไปยังจำเลยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่และ/หรือสถานที่ทำงานตามที่แจ้งไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าโจทก์ได้ส่งให้
จำเลยโดยชอบและถือว่าจำเลยได้รับเอกสาร หรือหนังสือใดๆ นั้นไว้โดยชอบแล้วในวันที่โจทก์ได้จัดส่ง
เอกสารหรือหนังสือดังกล่าวให้แก่จำเลย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบสมัครสินเชื่อ หรือ
ใบตอบรับการให้สินเชื่อพร้อมเงื่อนไข เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕
ข้อ ๓. หลังจากจำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์ ตามฟ้อง ข้อ ๒ แล้วโจทก์ได้ปฏิบัติตามสัญญา
ทุกประการ และจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีไม่เรียกเก็บเงินกับจำเลยทุกเดือน แต่จำเลยปฏิบัติผิดสัญญาการ
ชำระหนี้ โดยปรากฏยอดหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ประกอบด้วย ต้นเงินกู้จำนวน
๘๖,๐๐๑.๑๗ บาท ดอกเบี้ย – บาท, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน – บาท, ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
๕๒,๖๗๙.๑๔ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๘๐.๓๑ บาท ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ต้องชำระให้แก่โจทก์ทันที
แต่จำเลยยังคงเพิกเฉย ไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖
หลังจากโจทก์ยกเลิกสัญญาและ จำเลยไม่มีการชำระเงิน การกระทำดังกล่าวของจำเลยทำ
ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนั้น จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้หนี้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน ๑๓๘,๖๘๐.๓๑ บาท
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕  ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๖,๐๐๐.๑๗ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งถือว่าเป็นวันผิดนัด ถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๒๔,๒๔๕.๒๖บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน ๑๖๒,๙๒๕.๕๗ บาท ซึ่งโจทก์ขอถือเป็นทันทรัพย์ในการฟ้องคดีนี้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบ
สรุปยอดหนี้ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗
ก่อนฟ้อง โจทก์ได้ติดตามทวงถามแล้วหลายครั้งหลายหน แต่จำเลยเพิกเฉย จึงมอบ
อำนาจให้ทนายความมีหนังสือทวงถาม แต่จำเลยยังเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือบอกกล่าวพร้อมใบนำฝากหรือใบตอบรับ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๘
โจทก์ไม่มีทางอื่นใดจะบังคับเอากับจำเลยได้ จึงต้องนำคดีมาสู่ศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
คำขอท้ายฟ้องแพ่ง
เพราะฉะนั้นขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษา และบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
๑.ให้จำเลยรับผิดชำระเงินจำนวน ๑๖๒,๙๒๕.๕๗ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๘๖,๐๐๐.๑๗ บาท นับถัดดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์  
๒.ให้จำเลยชำระค่าฟชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์
ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง บับและรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
โจทก์คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker