ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี

คำฟ้องเช่นนี้ทำให้รูปคดีของโจทก์แพ้ทันทีเมื่อจำเลยยื่นคำให้การ
          ข้อ ๑.โจทก์เป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายประเภท บริษัท มหาชน จำกัด ใช้ชื่อในการประกอบกิจการว่า บริษัท กรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่ออื่นๆ โดยจดทะเบียนให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อกระทำการแทนและผูกพันบริษัทได้ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองของบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑
          ในการดำเนินคดีนี้ โจทก์โดยนางสาว พ. และ นาย น. กรรมการผู้มีอำนาจ ได้แต่งตั้งให้ นาย ป. หรือ นาย พ. หรือ นาย ท. เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำนเนินคดีนี้แทนโจทก์ รวมทั้งให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงได้ด้วย รายละเอียดปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒
          คดีนี้ นาย ท. ผู้รับมอบอำนาจ ได้มอบอำนาจช่วง ให้แก่ นาย ย. หรือนาย ป. หรือ นาย ว. หรือ นาย ว. หรือ นาย ย. คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง ในการดำเนินคดีแทนโจทก์ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓
          โจทก์ได้รับอนุญาตจากการกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่มิใช่สถาบันการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง และ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔
          ในการคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต โจทก์คิดดอกเบี้ยกับจำเลยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ต่อมาโจทก์ได้เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวโจทก์อาศัยอำนาจตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศของโจทก์ โดยโจทก์ได้แจ้งการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมอื่นๆ และบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่จำเลยทราบทุกเดือน ซึ่งจำเลยได้รับแล้วไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใด และสำหรับการคิดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามสัญญาสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อพร้อมใช้ โจทก์คิดคำนวณโดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศของโจทก์ โดยโจทก์ได้แจ้งการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่จำเลยทราบทางรายงานการเดินบัญชี และ/หรือ ทางใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือนให้จำเลยทราบ ซึ่งจำเลยทราบแล้วไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใด  รายละเอียดปรากฎตามสำเนาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย และประกาศของโจทก์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลย ๕ – ๖
          นาย ภ. หรือ นาย ธ. ได้ถึงแก่ความตายแล้ว โดยจำเลยเป็นคู่สมรสของนาย ภ. หรือ นาย ธ. รายละเอียด ซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา
          ข้อ ๒. นาย ภ. หรือ นาย ธ. ได้ยื่นคำขอสมัครบัตรเครดิตไว้กับโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ โจทก์ได้อนุมัติให้นาย ภ. หรือ นาย ธ. เป็นสมาชิกบัตรเครดิต หมายเลข ๔๓๙๑ ๓๗๐๐ ๐๕๙๒ ๘๗๐๖ โดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ แทนเงินสด ณ สถานที่ประกอบการค้าที่มีข้อตกลงกับโจทก์ หรือเบิกถอนเงินสดจากเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (เอ.ที.เอ็ม) หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารที่มีข้อตกลงกับโจทก์ และเมื่อร้านค้าสมาชิกหรือสถานประกอบการค้าที่รับบัตรเครดิตส่งยอดรายการซื้อสินค้าหรือยอดเบิกเงินสดมาเรียกเก็บเงิน โจทก์จะเป็นผู้ชำระเงินให้กับทางร้านค้าแทนนายภาณุรุจ หรือ ธนเดช ชาวชายโขงไปก่อนและจะเรียกเก็บเงินจากจำเลยในภายหลัง โดยจะส่งใบแจ้งหนี้ยอดรายการซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนการเบิกถอนเงินสดให้จำเลยทราบทุกรอบเดือน เพื่อให้จำเลยนำเงินมาชำระให้กับโจทก์ตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บ และหากโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้หรือจำเลยชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ค้างชำระ นายภาณุรุจ หรือ ธนเดช ชาวชายโขงยินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดซึ่งปรับขึ้น – ลงตามประกาศของโจทก์ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่โจทก์พึงเรียกเก็บได้นับแต่วันที่ค้างชำระจนถึงวันชำระหนึ้เสร็จสิ้น รายละเอียดปรากฎตามสำเนาใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต ซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา
          ภายหลังจากนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิตจากโจทก์แล้วนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้ใช้บัตรเครดิตตามที่โจทก์ออกให้เบิกเงินสดผ่านเครื่องฝาก – ถอน อัตโนมัติ รวมทั้งใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดจากร้านค้าที่เป็นสมาชิกของโจทก์หลายครั้งหลายหน ซึ่งทางร้านค้าได้ส่งหลักฐาน หรือรายการแสดงการใช้บัตรเครดิตของนาย ภ. หรือนาย ธ. มาเรียกเก็บจากโจทก์ และโจทก์ได้ทดรองจ่ายเงินให้แก่ทางร้านค้าและธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นที่เป็นสมาชิกตามจำนวนที่ปรากฎในหลักฐานดังกล่าวทุกครั้ง และทุกรอบบัญชี โดยโจทก์ได้จัดสงรายการใบแจ้งหนี้ให้แก่นาย ภ. หรือนาย ธ. ทราบทุกเดือน ซึ่งนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้รับแล้วไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใด ซึ่งนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือกดเงินสดเรื่อยมา และนาย ภ. หรือนาย ธ. นำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้คืนให้แก่โจทก์บางส่วนเท่านั้น เมื่อได้คิดหักทอนบัญชีแล้วจำเลยค้างชำระหนี้โจทก์อยู่เป็นจำนวนมาก และมียอดหนี้ค้างชำระอยู่โจทก์เรื่อยมา รายละเอียดปรากฎตามสำเนาใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา 
          นาย ภ. หรือนาย ธ. มีหนี้ค้างชำระอยู่แก่โจทก์เพียงวันที่ ๑๗ สิงหาคม เป็นต้นเงินจำนวน ๑๑๕,๓๖๘.๑๒ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๗,๙๙๑.๕๐ บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน ๘๐๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๒๔,๑๖๑.๑๒ บาท และนาย ภ. หรือนาย ธ. จะต้องชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของต้นเงินดังกล่าวคำนวณจนถึงวันฟ้องเงินจำนวน ๓๐,๙๗๕.๕๕ บาท รวมเป็นยอดหนี้ค้างชำระทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๕,๑๓๗.๖๗ บาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานบันทึกการคำนวณดอกเบี้ย เอกสารแนบท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗
          ข้อ ๓. นาย ภ. หรือนาย ธ. ได้ยื่นคำขอกู้เงินประเภทสินเชื่อพร้อมใช้ (KTC Cash Revolve) หรือสินเชื่อกดเงินสดกับโจทก์ ซึ่งเป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนประเภทหนึ่ง กล่าวคือจำนวนเงินกู้ซึ่งนาย ภ. หรือนาย ธ. สามารถเบิกถอนจากบัญชีเงินกู้ในแต่ละคราวนั้น จะเท่ากับส่วนต่างระหว่างวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมติกับจำนวนเงินกู้ที่จำเลยได้เบิกถอนไปแล้วแต่ยังไม่ชำระคืน รวมกับดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ต่อเมื่อโจทก์พิจารณาคำขอและคุณสมบัติของนาย ภ. หรือนาย ธ. แล้วได้อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่นาย ภ. หรือนาย ธ. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และอนุมัติวงเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยนาย ภ. หรือนาย ธ. ยินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์อัตราร้อยละ ๑๕  ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ ๙ ต่อปี โดยคิดนับแต่วันที่นาย ภ. หรือนาย ธ. ได้รับเงินกู้ไปจากโจทก์
          หลังจากอนุมัติแล้ว โจทก์ได้ทำการโอนเงินงวดแรกจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่นาย ภ. หรือนาย ธ. แล้วและโจทก์ได้ออกบัตรเบิกถอนเงินสดพร้อมรหัสประจำตัวเพื่อให้จำเลยใช้เบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินกู้ภายในวงเงินที่อนุมัติ โดยนาย ภ. หรือนาย ธ. สามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (A.T.M) หรือจากเคาน์เตอร์ของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกของโจทก์ ซึ่งเมือจำเลยนำบัตรเบิกถอนเงินสดที่โจทก์ออกให้ไปใช้เบิกเงินสดดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าเป็นคำสั่งของนาย ภ. หรือนาย ธ. ในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินกู้ และถือว่านาย ภ. หรือนาย ธ. ตกเป็นหนี้โจทก์ ตามจำนวนเงินที่เบิกถอนออกไปทันที โดยโจทก์จะจัดส่งใบแจ้งยอดหนี้ไปเรียกเก็บเงินจากนาย ภ. หรือนาย ธ. ทุกรอบบัญชี หรือทุกเดือน หากนาย ภ. หรือนาย ธ. มิได้ปฏิเสธภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าทุกรายการในใบแจ้งยอดหนี้ถูกต้องแล้ว โดยนาย ภ. หรือนาย ธ. ยินยอมและตกลงจะชำระเงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมฯคืนแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ และนาย ภ. หรือนาย ธ. ผิดนัดชำระหนี้นาย ภ. หรือนาย ธ. ตกลงที่จะชำระค่าติดตามทวงถามตามอัตราที่กำหนดไว้ในคำขอสินเชื่ออีกส่วนหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ ซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา
          เมื่อโจทก์ได้อนุมัติวงเงินกู้และโอนเงินกู้บางส่วนดังกล่าวให้กับนาย ภ. หรือนาย ธ. ไปแล้ว โจทก์ได้ออกหมายเลขบัญชีเงินกู้ให้กับนาย ภ. หรือนาย ธ. เป็นหมายเลข ๔๒๑๖ ๖๘๐๐ ๖๘๒๓ ๓๔๔๘ เพื่อใช้บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีสำหรับหักทอนหนี้สินของนาย ภ. หรือนาย ธ. 
          นับแต่วันที่นาย ภ. หรือนาย ธ. ได้ทำสัญญาสินเชื่อดังกล่าว และได้รับเงินกู้บางส่วนไปจากโจทก์แล้วนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้นำบัตรไปเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินกู้หลายครั้งหลายหน โดยนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้เงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์บางส่วนเท่านั้น เมื่อได้คิดหักทอนบัญชีแล้วนาย ภ. หรือนาย ธ. ค้างชำระหนี้โจทก์อยู่เป็นจำนวนมาก และมียอดหนี้ค้างชำระอยู่กับโจทก์เรื่อยมา ซึ่งโจทก์ได้จัดส่งใบแจ้งยอดหนี้ให้นาย ภ. หรือนาย ธ. ชำระหนี้คืนแก่โจทก์ ซึ่งนาย ภ. หรือนาย ธ. ได้รับใบแจ้งยอดหนี้และทราบดีอยู่แล้วและไม่โต้แย้งแต่ประการใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบแจ้งอนุมัติสินเชื่อและสำเนาใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา
          นาย ภ. หรือนาย ธ. ได้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อพร้อมใช้ (KTC Cash Revolve) ต่อโจทก์ซึ่งเมื่อได้ทำการหักทอนบัญชีเงินกู้ของนาย ภ. หรือนาย ธ. แล้ว นาย ภ. หรือนาย ธ. มียอดหนี้ค้างชำระแก่โจทก์ ดังนี้
          นาย ภ. หรือนาย ธ. มียอดหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ 1๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นเงินจำนวน ๓๐,๓๓๙.๖๒ บาท ซึ่งนาย ภ. หรือนาย ธ. จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอัตราร้อยละ ๙ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวคำนวณจนถึงวันฟ้องคิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๙๒๙.๙๐ บาท ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจำนวน ๑,๑๑๕.๙๓ บาท และค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามจำนวน ๘๐๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๔,๒๒๙.๙๕ บาท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายการคำนวณภาระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๘
          รวมเป็นจำนวนเงินที่นาย ภ. หรือนาย ธ. ต้องรับผิดชำระต่อโจทก์ตามสัญญาสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๙,๓๖๗.๖๒ บาท
          เมื่อนาย ภ. หรือนาย ธ. ถึงแก่ความตายแล้ว จำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกของนาย ภ. หรือนาย ธ. จึงต้องรับผิดชำระหนี้แก่โจทก์ในมูลหนี้ตามสัญญาสินเชื่อดังกล่าวข้างต้น แทนนาย ภ. หรือนาย ธ. ลูกหนี้ผู้วายชนม์ในยอดหนี้ค้างชำระจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๙,๓๖๗.๖๒  บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์
ก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ติดต่อทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ แต่จำเลยเพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้ให้กับโจทก์แต่อย่างใด
          โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับให้จำเลยชำระหนี้ได้ จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาล เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
                                                 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายคำฟ้องคดีผู้บริโภค
       ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
            ๑. ขอให้จำเลยชำระเงิน จำนวน ๑๘๙,๓๖๗.๖๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้น
เงินจำนวน ๑๑๕,๓๖๘.๑๒ บาท และของต้นเงินจำนวน ๓๐,๓๓๙.๖๒ บาท โดยคิดนับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น
            ๒. ให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำ
            ๓. ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ
            ๔. อื่นๆ  ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียม และ ค่าทนายความแทนโจทก์
        ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนา โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย 1 ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ หากไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                           บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                       โจทก์
                                                                                                          (นาย ว.)
                                                         ข้าพเจ้า.........เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
 ข้าพเจ้า  นาย ว. ทนายความใบอนุญาตที่ ๑๑๑๗ /๒๕xx ผู้เรียงและพิมพ์
                                                                                                          (นาย ว.)
 

ข้อวิจารณ์
๑. การฟ้องคดีนี้ ทนายความสอบข้อเท็จจริงของคดีไม่ชัดเจน เช่น จำเลยในคดีนี้เป็นมารดาของผู้ตายซึ่งสมัครใช้บัตรเครดิต
๒. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหมายเลขบัตรเครดิตที่บรรยายมาในคำฟ้องไม่ถูกต้อง ซึ่งที่ถูกต้องคือ หมายเลข ๔๓๙๑ ๓๗๐๐ xxxx ๖๗๒๒ และ ๔๒๑๖ ๖๘๐๐ xxxx ๓๙๘๘ เป็นเหตุทำให้จำเลยให้การต่อสู้คดีได้ง่าย
๓. ไม่มีการแนบเอกสารท้ายฟ้องซึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของฟ้อง โดยการบรรยายเพียงว่า รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต ซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา หรือรายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสมัครสินเชื่อพร้อมใช้ ซึ่งโจทก์ขอนำสืบชั้นพิจารณา ใช้บ่อยเกือบทุกข้อ
๔. ตามปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้รูปคดีของโจทก์เสียเปรียบมาก โจทก์ไม่มีเอกสารมาสืบพยานสนับสนุนคำฟ้องของตน ทำให้เมื่อถึงวันนัดสืบพยานครั้งแรกทนายความโจทก์จึงขออนุญาตเลื่อนคดี พอถึงนัดสืบพยานครั้งที่สองอีกครั้ง ทนายความโจทก์จึงไม่มาศาลเลย  ทำให้คดีเสียหายถึงแพ้คดีทีเดียว

โปรดดู ตัวอย่างคำให้การจำเลยที่ยื่นสู้คดีนี้ 

 โปรดดู ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลคดีนี้




คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เอง



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker