ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ

เรื่อง ผิดสัญญาเช่าซื้อ , เรียกค่าเสียหาย
       ข้อ ๑. โจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัท จำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช้ชื่อว่า บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจ รับ เช่า เช่าซื้อ ซื้อขาย โอน จำนอง จำนำ ลำเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน รวมทั้งให้เช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยมีกรรมการคือ ....กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนและมีผลผูกพันโจทก์ได้ รายละเอียดปรากฏตามสำนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑
       ในการฟ้องร้องและดำเนินคดีนี้ โจทก์โดยกรรมการผู้มีอำนาจในขณะทำหนังสือนี้ ได้มอบอำนาจให้นาย ป.เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการฟ้องคดีและดำเนินคดีแทนโจทก์คดีต่างๆแทนโจทก์ได้ทุกกรณีตลอดถึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รวมทั้งมีอำนาจมอบอำนาช่วงให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงดำเนินคดีแทนโจทก์ได้ทุกกรณี ตลอดถึงมีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒ และ ๓ ตามลำดับ
       ต่อมาโจทก์โดยนาย ป. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจได้มอบอำนาจช่วงให้ นางสาว ผ. เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้อร้องคดีและดำเนินคดีนี้แทนโจทก์ รวมถึงให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความ รายะเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔
       ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำเลยได้ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า (TOYOTA) แบบวีออส ๑.๕ (VIOS ๑.๕) หมายเลขทะเบียน......กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวถัง/แชสซีส์...............หมายเลขเครื่อง...............จำนวน ๑ คัน ไปจากโจทก์ในราคาค่าเช่าซื้อทั้งสิ้น ๕๓๖,๔๗๘.๗๒ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจำเลยตกลงผ่อนชำระเป็นรายงวดๆละเดือนรวม ๔๘ เดือน ในอัตรางวดรายเดือนๆละ ๑๑,๙๕๙ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และงวดต่อไปภายในวันที่ ๑๒ ของทุกเดือนติดต่อกันไปจนกว่าจะครบถ้วนแก่โจทก์ หากจำเลยผู้เช่าซื้อผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสามงวดติดต่อกัน และไม่ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์แล้ว จำเลยต้องส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี หากส่งมอบรถยนต์คืนไม่ได้ให้ถือว่าครอบครองโดยมิชอบ จะต้องชำระค่าใช้ทรัพย์ ค่าขาดประโยชน์ หรือค่าเสียหายเป็นรายเดือน รวมทั้งต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่เจ้าของได้ชำระไป อีกทั้งรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่อง ค่าเสื่อมราคา และค่าเสียหายใดๆอันเกิดแก่รถด้วย โดยโจทก์มีสิทธิริบเงินค่าเช่าซื้อและหรือเงินจำนวนใดๆซึ่งจำเลยได้ชำระให้แก่โจทก์แล้วทั้งหมดด้วย หากโจทก์ขายทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปแล้ว ไม่คุ้มราคาค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยจะยอมชดใช้ส่วนที่ขาดจนครบถ้วนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในหารขายทรัพย์สิน โดยจำเลยได้ลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อและได้มอบการครอบครองรถไปจากโจทก์ในวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญาเช่าซื้อ เอกสรรท้ายฟ้องหมายเลข ๕
       การทำสัญญาเช่าซื้อกับจำเลยในคดีนี้ โจทก์โดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ได้มอบอำนาจให้นางสาว อ. เป็นผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนโจทก์ในการทำสัญญาเช่าซื้อได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำฟ้องมายเลข ๖ และสำเนาหนังสือรับรองช่วงอำนาจกรรมการของโจทก์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓
       ข้อ ๓. นับแต่จำเลยได้เช่าซื้อและรับมอบการครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อไปจากโจทก์แล้วจำเลยได้ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์ ๘ งวด และผิดนัดชำระตั้งแต่งวดที่ ๙ คืองวดประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อกันมาถึงปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ ๓ งวดติดต่อกัน จึงเป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์จึงติดตาทวงถามเอากับจำเลยหลายครั้งหลายหน แต่จำเลยก็ยังคงเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด และยังคงครอบครองรถยนต์ของโจทก์ตลอดมา  จนครั้งสุดท้ายก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้มอบหมายให้ทนายความโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังจำเลยโดยโจทก์ได้ส่งทางไปรษณีย์ตามภูมลำเนาของจำเลยที่ให้ไว้ในสัญญา เพื่อให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อแก่โจทก์ พร้อมชำระคาเช่าซื้อที่ค้างชำระและค่าเสียหายอื่นๆซึ่งจำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่จำเลยยังคงเพิกเฉยไม่ทำการชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือบอกกล่าวทวงถามบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ และสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗ และ ๘ ตามลำดับ และจำเลยยังคงครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้อตลอดมาโดยไม่ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวคืนให้กับโจทก์แต่อย่างใด
       ข้อ ๔. การกระทำดังกล่าวของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย กล่าวคือ จำเลยในฐานะผู้เช่าซื้อ ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันที่เช่าซื้อยู่โดยมิชอบ จึงต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ดังนี้ 
       ๔.๑ จำเลยต้องส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อให้แก่โจทก์ ณ ภูมิลำเนาของโจทก์ในสภาพที่เรียบร้อยใช้การได้ดีด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยเอง หากไม่สามารถส่งมอบให้ได้ หรือส่งมอบในสภาพไม่เรียบร้อย จำเลยต้องใช้ราคาให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๐๐๐ บาท 
       ๔.๒ จำเลยต้องชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการที่จำเลยครอบครองและใช้สอยรถยนต์ที่เช่าซื้อโดยมิชอบ ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์จากการที่จำเลยผิดนัดชำระค่างวดตั้งแต่งวดที่ ๙ ประจำวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๘ เดือน หากโจทก์นำรถยนต์คันที่เช่าออกให้บุคคลอื่นเช่าก็จะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับค่าเช่ารถยนต์ชนิดดังกล่าวต่ำสุดในท้องตลาดที่โจทก์สามารถนำรถยนต์ออกให้บุคคลอื่นเช่าได้ คิดเป็นค่าขาดประโยชน์จำนวน ๖๔,๐๐๐ บาทและค่าเสียหายอีกเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์
รวมค่าเสียหายที่จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามฟ้องข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้
โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยได้ จึงขอบารมศาลเป็นที่พึ่ง
     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค
ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
       ๑.ให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากไม่สามารถคืนได้ให้จำเลยชดใช้ราคารถยนต์แทนเป็นเงินจำนวน ๔๗๙,๐๐๐ บาท
       ๒.ให้จำเลยชดใช้ราคาค่าเสียหาย เป็นค่าขาดประโยชน์นับแต่วันผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๖๔,๐๐๐ บาท และให้ใช้ค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์ในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คืน หรือชำระราคาแก่โจทก์หรือใช้ราคาจนครบถ้วน
๓.ให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๕๔๓,๐๐๐ บาทนับถัดจากฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์คันที่เช่าซื้อคืนหรือชดใช้ราคาจนเสร็จสิ้นแก่โจทก์
       ๔.ส่งมอบสิ่งของ.....
       ๕.อื่นๆ ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนิคดีและค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์
 
ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่หากไม่รอถือว่าทราบแล้ว
                                     ..........โจทก์
                ข้าพเจ้า                                               เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก
ข้าพเจ้า นาย ว. ทนายความใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๔๙ ผู้เรียง/พิมพ์
                                                    นาย ว.                         ผู้เรียง/พิมพ์
 
หากท่านถูกฟ้องโดยมีเนื้อความของคำฟ้้องในทำนองนี้ เรามีวิธีแก้ไขเพื่อลดค่าเสียหายที่สูงเกินส่วนได้
 

 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker