ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)

             โปรดดู ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย

            ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย) การต่อสู้คดีแพ่งเรื่องผิดสัญญากู้ยืมเงิน เช่น การต่อสู้คดีอีซี่บายนี้เป็นเรื่องที่บางคนเปรียบเทียบในทำนองว่า เป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธที่เท่าเทียมกัน เขาฟ้องคดีมา เราก็สู้คดีไปและสู้คดีในทุกประเด็น ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องนี้เป็นคำฟ้องเรื่องจริงที่ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท อีซี่บาย จำกัด ฟ้องจำเลยเป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ.๓๕๕/๒๕๕๑ ศาลแขวงเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เป็นลูกหนี้บริษัท อีซี่บาย จำกัด เมื่อท่านถูกฟ้อง คำฟ้องจะไม่แตกต่างจากตัวอย่างที่ให้ไว้นี้สักเท่าใดนัก โดยคำฟ้องใช้แบบพิมพ์ศาลคือ (แบบ ผบ.๑) คำฟ้องคดีผู้บริโภค ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

            เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืม

           จำนวนทุนทรัพย์ ๖๑,๗๗๓.๒๒ บาท.....สตางค์

            ข้อ ๑. โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี ใช้ชื่อว่า บริษัท ส. จำกัด มีนาย พ. เป็นกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจลงลายมือชื่อประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑

            ในการฟ้องคดีนี้โจทก์ได้มอบอำนาจให้ นาย ว.เป็นผู้รับมอบอำนาจในการฟ้องและดำเนินคดีแทน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒

            เดิมบริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๒๐๖๙/๒๕๓๙ ได้จดทะเบียนแปรสภาพมาเป็นบริษัท มหาชน จำกัด และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ โดยจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรอง เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓

            เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โจทก์ได้รับการโอนสิทธิเรียกร้อง ประเภทธุรกิจเช่าซื้อและสินเชื่อเงินสด จากบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงจำเลยในคดีนี้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เอกสารท้ายฟ้อหมายเลข ๔

           โดยในการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าว โจทก์ได้มอบอำนาจให้ทนายความดำเนินการแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องไปยังจำเลยพร้อมกับบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแล้วแต่จำเลยยังเพิกเฉย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องและบอกกล่าให้ชำระหนี้และไปรษณีย์ตอบรับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕

            ข้อ ๒. จำเลยได้ยื่นคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภท สินเชื่อเงินสด (กู้ยืม) กับบริษัท สยามเอ แอนด์ ซี จำกัด หรือ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) “ผู้ให้กู้” ซึ่งผู้ให้กู้ได้อนุมัติให้จำเลยเป็นสมาชิกประเภทสินเชื่อเงินสดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ โดยจำเลยได้ขอกู้เงินและได้รับเงินดังกล่าวไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีข้อตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ๐.๙๓ ต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินอัตราร้อยละ ๓.๖๐ ต่อเดือน โดยจำเลยตกลงผ่อนชำระดอกเบี้ยพร้อมต้นเงิน เป็นรายเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท เริ่มชำระงวดแรกในวนที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ และงวดต่อไปทุกวันที่ ๒ ของทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้ให้กับผู้ให้กู้เสร็จสิ้น หากผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวแม้แต่งวดหนึ่งงวดใดไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด จำเลยยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกร้องให้ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดคืนได้ทันที กรณีที่จำเลยผิดนัดแล้วผู้ให้กู้ยังรับชำระหนี้ไว้ การรับชำระหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่ในอันที่จะทำให้จำเลยหมดภาระการผ่อนชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้เป็นรายเดือนและไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกต้นเงินกู้และและดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมดคืนได้ทันที กับทั้งจำเลยยินยอมรับผิดที่จะชดใช้คืนค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของจำเลย ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม หรือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ด้วยทุกประการ และหากจำเลยผิดนัดไมชำระดอกเบี้ยเป็นเวลา ๑ ปี จำเลยยินยอมให้ทบจำนวนดอกเบี้ยที่ค้างชำระเข้ากับต้นเงินที่ถึงกำหนดและค้างชำระนั้นโดยให้ถือว่าเป็นต้นเงินอันใหม่ที่จำเลยยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญาต่อไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้กับผู้ให้กู้เสร็จสิ้นและจำเลยยอมให้ผู้ให้กู้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่จะเห็นสมควร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาสินเชื่อเงินสด เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๖

            ข้อ ๓. นับแต่วันที่จำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ จำเลยตกลงจะชำระหนี้เงินกู้คืนให้ตามกำหนดเวลาทุกรอบบัญชีหรือทุกเดือน แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญาจำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดตลอดมา โดยจำเลยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท และเมื่อคิดยอดหนี้ที่จำเลยค้างชำระถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบตัดบัญชี จำเลยคงค้างชำระหนี้เงินต้นจำนวน ๓๙,๙๑๐.๕๑ บาท และดอกเบี้ยจำนวน ๗,๐๐๔.๔๑ บาท ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจำนวน ๘,๑๘๒.๓๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๕,๐๙๗.๒๙ บาท ซึ่งหลังจากนั้นจำเลยไม่เคยชำระหนี้อีกเลย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายรายการชำระหนี้และใบสรุปยอดหนี้ค้างชำระเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๗

            ด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์ในฐานะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจาก “ผู้ให้กู้” บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด หรือ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ได้ตามสัญญา จึงขอคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน นับถัดจากวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ในอัตราร้อยละ ๐.๙๓ ต่อเดือน จากต้นเงิน ๓๙,๙๑๐.๕๑ บาท จนถึงวันฟ้องเป็นระยะเวลา ๑๗ เดือน ๓๐ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๖๗๕.๙๓ บาท

            คิดถึงวันฟ้อง จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เป็นต้นเงินจำนวน ๓๙,๙๑๐.๕๑ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๑๓,๖๘๐.๓๔ บาท ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจำนวน ๘,๑๘๒.๓๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๖๑,๗๓๓.๓๒ บาท ซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นทุนทรัพย์ที่ฟ้องคดีนี้

            ดังที่ได้ประทานกราบเรียนต่อศาลมาแล้วข้างต้น โจทก์ไม่มีหนทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยให้ชำระหนี้กับโจทก์ได้ จึงยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลเพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง

                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

            คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค

                    ขอศาลได้โปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

                    ๑. ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๖๑,๗๗๓.๒๒ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๐.๙๓ ต่อเดือน ของต้นเงินจำนวน ๓๙,๙๑๐.๕๑ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้ให้กับโจทก์เสร็จสิ้นและให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและคาทนายความอย่างสูงแทนโจทก์

                   ๒. ให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นการกระทำ....

                   ๓. ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ.....

                   ๔. อื่นๆ.....

                   ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมสำเนา โดยข้อความถกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย ๑ ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ หากไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว

                   บริษัท ส. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจโจทก์

                   ข้าพเจ้า.....เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก

                   ข้าพเจ้านาย ว. ทนายความใบอนุญาต..... ผู้เรียง

            การสู้คดีที่ถูกฟ้องเช่นนี้ ท่านสามารถยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยท่านควรปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงให้เหมาะสมกับเรื่องที่ท่านถูกฟ้องได้ โปรดดู ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย

 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker