ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม

        ข้อ ๑. โจทก์เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนาง ล. โดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๑๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑ โดยโจทก์อาศัยอยู่ตามภูมิลำเนาตามคำฟ้องนี้ตั้งแต่สมรสตลอดมาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒

        เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังการสมรส โจทก์และนาง ล. ได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มาจากผู้มีชื่อโดยโจทก์ยินยอมให้ใส่ชื่อของนาง ล. ภรรยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวรายละเอียดปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓ 
  ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ นาง ล. ภรรยาโจทก์ได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสินสมรสของโจทก์ให้แก่นาย ท. น้องชายของนาง ล. ภรรยาโจทก์ในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไปแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่โจทก์ไม่ทราบเรื่องและโดยปราศจากความยินยอมของโจทก์ซึ่งในขณะที่ทำนิติกรรมการขายที่ดินนั้น นาย ท. ได้กระทำไปโดยไม่สุจริต เพราะทราบดีว่าการจัดการขายสินสมรสของนาง ล. ภรรยาของโจทก์ดังกล่าวนั้นนาง ล. ภรรยาโจทก์ต้องจัดการร่วมกันกับโจทก์หรือต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์เสียก่อนจึงจะทำการขายที่ดินนั้นได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาขายที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๔ 
        ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นาง ล. ภรรยาโจทก์ถึงแก่ความตาย รายละเอียดปรากฏตาม สำเนามรณบัตร เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ 
        เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โจทก์ได้พยายามจัดการรวบรวมทรัพย์สินเพื่อจัดการมรดกของนาง ล. ภรรยาโจทก์จึงเพิ่งได้ทราบว่าได้มีการขายที่ดินสินสมรสของโจทก์ไปแล้วดังความข้างต้น 
  ข้อ ๓. การจัดการสินสมรสของนาง ล. ภรรยาโจทก์ที่ได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสินสมรสของโจทก์ให้แก่นาย ท. น้องชายของนาง ล. ภรรยาโจทก์ในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ไปแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่โจทก์ไม่ทราบเรื่องทั้งโดยปราศจากความยินยอมของโจทก์ซึ่งในขณะที่ทำนิติกรรมการขายที่ดินนั้น นาย ท. ได้กระทำไปโดยไม่สุจริต เพราะทราบดีว่าการจัดการขายสินสมรสของนาง ล.  ภรรยาของโจทก์ดังกล่าวนั้นนาง ล. ภรรยาของโจทก์ต้องจัดการร่วมกันกับโจทก์หรือต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์เสียก่อนนั้น การกระทำของจำเลยดังที่ได้กล่าวมาจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เป็นเหตุทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงต้องนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินโฉนดเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่าง นาง ล. กับ นาย ท. ข้างต้น โดยขอให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทั้งให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย
        ในการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องภายในระยะเวลา ๑ ปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วโดยโจทก์ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
        โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับจำเลยให้เพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินดังกล่าวและส่งมอบโฉนดที่ดินคืนโจทก์ได้ จึงจำเป็นต้องฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
                 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
 
คำขอท้ายฟ้องแพ่ง
        เพราะฉะนั้นขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
            ๑. ให้เพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินโฉนดเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่าง นาง ล. กับ นาย ท. ฉบับลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ระหว่าง นาง ล. กับ นาย ท. โดยจำเลย เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
            ๒. ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ xxxx ตำบลหนองไข่เน่า อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย
            ๓. ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์
ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                                                                                                                 โจทก์
 

 




คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เอง



สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker