ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
ฐานความผิด มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่ใช่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์โดยเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควร
ข้อ ๑. เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลากลางวัน จำเลยนี้ได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมตางกัน กล่าวคือ
          (ก) จำเลยได้บังอาจมีอาวุธปืนยาวบรรจุปาก (ปืนเก็บ) ประกอบขึ้นเอง ขนาดความกว้างปากลำกล้องประมาณ  ๘  มิลลิเมตร ความยาวลำกล้องประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร ที่มีเครื่องหมายทะเบียนปืน สร. ๗/๖๐๕ ของเจ้าพนักงานประทับไว้จำนวน ๑ กระบอก ซึ่งเป็นของผู้มีชื่อ ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายแล้ว อาวุธปืนดังกล่าวเมื่อใช้ร่วมกันกับเครื่องกระสุนปืนสามารถใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุได้ไว้ในครอบครองของจำเลยโดยจำเลยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนดังกล่าวจากนายทะเบียนท้องที่ตามกฎหมาย
          (ข) จำเลยได้บังอาจพาอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเป็นความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ (ก) ติดตัวไปบริเวณถนนริมคลองบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  อันเป็นเมือง หมู่บ้านและทางสาธารณะโดยเปิดเผย โดยไม่มีเหตุสมควรและโดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวจากพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่เป็นกรณีที่จำเลยต้องมีอาวุธปืนติดตัวไปเมื่อมีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ ทั้งจำเลยไม่ใช่เจ้าหนักงานและไม่ได้รับการยกเว้นใดๆตามกฎหมาย
          เหตุดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ (ก) และ (ข) เกิดที่ตำบลศรีณรงค์ อำชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ข้อ ๒. ตามวันเวลาดังกล่าวตามฟ้องข้อ ๑. เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้และพาไปเป็นความผิดดังกล่าวในฟ้องฟ้องข้อ ๑ (ก) และ (ข) เป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว
          ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ
          อาวุธปืนของกลาง ให้พนักงานสอบสวนจัดการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ แล้ว
          ระหว่างสอบสวน จำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันถูกจับแล้วได้รับการประกันตัวไปในวันเดียวกันตลอดมา ได้ส่งตัวจำเลยมาศาลพร้อมฟ้องนี้แล้ว
          อนึ่ง หากจำเลยขอประกันตัวขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล
คำขอท้ายฟ้องอาญา
          การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตราดังนี้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ , ๓๗๑ , พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๔ , ๗, ๘ ทวิ , ๗๒ , ๗๒ ทวิ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๓ คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๓ , ๖ , ๗
          ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายและขอศาลได้สั่ง
          ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว 
                ลงลายมือชื่อ โจทก์
คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า  พนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี เป็นผู้เรียง 
                ลายมือชื่อ ผู้เรียง
คำฟ้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์
                ลายมือชื่อ ผู้เขียนหรือพิมพ์
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker