ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด

       ข้อ ๑. จำเลยคดีนี้เจ็บป่วยเนื่องจากก้านสมองขาดเลือดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ โดยจำเลยได้มอบอำนาจให้นาง ป. เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำให้การและดำเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒ 
ข้อ ๒. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและประเด็นข้อกฎหมายดังนี้
            (ก) จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ในประเด็นข้อเท็จจริงดังนี้ กล่าวคือ                                     
               จำเลยขอให้การปฏิเสธว่านาย ภ. ไม่ใช่เป็นคู่สมรสของจำเลยแต่เป็นบุตรของจำเลย ปรากฏตามบัญชีเครือญาติ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๓.
               จำเลยขอให้การปฏิเสธว่า เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ นาย ภ. ไม่เคยยื่นคำขอสมัครบัตรเครดิตไว้กับโจทก์ ตามสมาชิกบัตรเครดิต หมายเลข ๔๓๙๑-๓๗๐๐-xxxx-xxxx ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๑. แต่อย่างใดๆ
จำเลยขอให้การปฏิเสธว่า เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นาย ภ. ไม่เคยยื่นคำขอกู้เงินสินเชื่อพร้อมใช้หรือสินเชื่อกดเงินสดกับโจทก์ ตามการอนุมัติวงเงินของโจทก์ตามหมายเลขบัญชีเงินกู้ ๔๒๑๖-xxxx-๐๘๒๓-xxxx ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๓. แต่อย่างใดๆภาระหนี้ตามที่โจทก์อ้างตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๗ และหมายเลข ๘ ไม่ใช่ภาระหนี้ตามที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยข้างต้นในคดีนี้
            (ข) จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ในประเด็นข้อกฎหมายดังนี้ กล่าวคือฟ้องโจทก์ไม่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความความแพ่งมาตรา ๑๗๒ กล่าวคือฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่เคลือบคลุมขาดสาระสำคัญในส่วนข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา เพราะว่า โจทก์อ้างว่า นาย ภ. เป็นหนี้บัตรเครดิตไว้กับโจทก์ ตามสมาชิกบัตรเครดิต หมายเลข ๔๓๙๑-๓๗๐๐-xxxx-xxxx ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๑. และโจทก์อ้างว่านาย ภ. เป็นหนี้กู้เงินสินเชื่อพร้อมใช้หรือสินเชื่อกดเงินสดกับโจทก์ ตามการอนุมัติวงเงินของโจทก์ตามหมายเลขบัญชีเงินกู้ ๔๒๑๖-xxxx-๐๘๒๓-xxxx ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๓. โดยโจทก์บรรยายฟ้องว่า รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสมัครบัตรเครดิตพร้อมข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตซึ่งโจทก์ขอนำสืบในชั้นพิจารณาและบรรยายฟ้องว่า รายละเอียดปรากฏตามสำเนาใบสมัครบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ซึ่งโจทก์ขอนำสืบในชั้นพิจารณา ทั้งโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่านาย ภ. เป็นหนี้บัตรเครดิตและเป็นหนี้กู้เงินสินเชื่อพร้อมใช้หรือสินเชื่อกดเงินสดกับโจทก์ โดยหนี้ดังกล่าวนั้นผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อใด นับระยะเวลาการผิดนัดอย่างไร เป็นเงินเท่าใด เป็นเงินต้นเท่าใด เป็นดอกเบี้ยเท่าใด ได้หักทอนเงินทางบัญชีกันครั้งสุดท้ายเมื่อไร อย่างไร เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขาดสาระสำคัญเรื่องข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ทำให้จำเลยไม่สามารถต่อสู้คดีได้เลยว่า คดีขาดอายุความแล้วหรือไม่ อย่างไร ผู้ตายเป็นหนี้และผิดนัดชำระจริงหรือไม่ ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อใด ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ 
               จำเลยขอให้การตัดฟ้องโจทก์โดยข้อกฎหมายว่า จำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ภ. ผู้ตายไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอกได้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๑ เพราะจำเลยไม่เคยได้รับมรดกตกทอดของนาย ภ. ผู้ตาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดตามฟ้องโจทก์แต่อย่างใดๆ
               อาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จำเลยได้ให้การต่อสู้มา จึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยด้วย
                           ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 
                ลงชื่อ                                        ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลย
       คำให้การจำเลยฉบับนี้ ข้าพเจ้านาง ป. ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยเป็นผู้เรียง
                ลงชื่อ          ผู้เรียง 
       คำให้การจำเลยฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ก. เป็นผู้พิมพ์ 
                 ลงชื่อ          ผู้พิมพ์

โปรดดู ตัวอย่างคำฟ้องในคดีนี้

โปรดดู  ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลในคดีนี้
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker