ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article

 

 

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าขาดประโยชน์ ๗,๘๐๐ บาท ค่าติดตามรถคืน ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดราคา ๒๗๙,๕๖๙.๐๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙๗,๓๖๙.๐๘ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ 

            จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

            ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้การต่อสู้คดีทุกประเด็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย มีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. จำเลยที่ ๒ ยอมรับว่า เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ จำเลยที่ ๒ ได้ทำสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อตามสัญญาท้ายฟ้อง เอกสารหมายเลข ๕ จริง แต่จำเลยที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์โดยข้อกฎหมายว่า สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน เอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๔ และ ๕ นั้นเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๒ เพราะว่าโจทก์ในฐานะเจ้าของมีกรรมการลงลายมือชื่อในสัญญาเพียงคนเดียว ไม่เป็นไปตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน เอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๑ ซึ่งกำหนดว่าจำนวนกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัทได้นั้นต้องลงลายมือชื่อร่วมกันสองคน จึงถือว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือ สัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ

            ข้อ ๒. จำเลยที่ ๒ ขอให้การปฏิเสธว่า จำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้ผิดนัดผิดสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์ กล่าวคือเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖ โจทก์ได้ส่งหนังสือถึงจำเลยที่ ๒ เรื่องการนำส่งข้อมูลซึ่งในข้อ ๑๐ ได้ระบุสถานะของบัญชีว่า “ อยู่ในระหว่างการเจรจาให้ชำระหนี้ ” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือของโจทก์เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑

            ต่อมาจำเลยที่ ๒ ได้ทำหนังสือถึงโจทก์ เพื่อให้โจทก์ดำเนินการตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔ ข้อ ๒ (ฎ) และ ข้อ ๕ (จ) โดยให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่เช่าซื้อโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจำเลยที่ ๒ แจ้งว่าจำเลยที่ ๒ สงวนสิทธิที่จะโต้แย้งเรื่องค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ ยังแจ้งโจทก์อีกว่าหากโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและกลับเข้าครอบครองรถยนต์ตามสัญญาข้อ ๕ แล้ว ต่อมาเมื่อมีการนำรถยนต์ดังกล่าวออกขายตามสภาพที่เป็นอยู่โดยวิธีการประมูล ขอให้โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เพื่อจำเลยที่ ๒ จะได้ปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วน โจทก์ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ปรากฏตามภาพถ่ายสำเนาหนังสือของจำเลยที่ ๒ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ , ใบรับฝากบริการไปรษณีย์ , ใบเสร็จรับเงินค่าฝากส่งและใบตอบรับทางไปรษณีย์ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒ – ๔ ตามลำดับ

            โจทก์บรรยายฟ้องในข้อที่ ๓ ว่า จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อให้โจทก์โดยชำระครั้งสุดท้ายเป็นงวดประจำวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๒๖๒.๙๒ บาท ซึ่งจำเลยที่ ๑ ยังไม่ได้ผิดสัญญาเช่าซื้อแต่อย่างใด เพราะตามสัญญาเช่าซื้อข้อ ๕ (ก) นั้น สัญญากำหนดว่า “ ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสามงวดใดๆ เจ้าของมีสิทธิ์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อได้ ” แต่จำเลยที่ ๑ ผู้เช่าซื้อเพิ่งผิดนัดชำระค่างวดเพียงงวดเดียวเท่านั้น จำเลยที่ ๒ จึงยังไม่ผิดสัญญา สัญญายังไม่เลิกกันแต่โจทก์กลับติดตามยึดรถยนต์กลับคืนบริษัทโจทก์เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ตามคำฟ้องโจทก์ข้อ ๓ นั้น โจทก์กลับเป็นฝ่ายผิดสัญญาเสียเอง จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดเรื่องค่าเสียหายแก่โจทก์

            ข้อ ๓. จำเลยที่ ๒ ขอให้การว่าจำเลยที่ ๑ ยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ เพราะว่าจำเลยที่ ๑ ยังไม่ผิดนัดผิดสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์ เนื่องจากว่าแม้จำเลยที่ ๑ ชำระค่างวดเพียง ๑๘ งวด ซึ่งเมื่อถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ตามคำฟ้องโจทก์ข้อ ๓ นั้น ระยะเวลาผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาก็ตรงกับกำหนดเวลาคือ เดือนที่ ๑๘ พอดี สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกัน จำเลยที่ ๑ ยังไม่ผิดสัญญา จำเลยที่ ๒ จึงยังไม่ผิดสัญญาด้วย ซึ่งแม้ว่าในงวดเดือนที่ ๑๘ จำเลยที่ ๑ ชำระค่างวดเพียง ๔,๗๐๐.๙๒ บาทซึ่งไม่ตรงกับจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อก็ตาม แต่โจทก์กลับรับเงินค่าเช่าซื้อไว้โดยไม่อิดเอื้อนทักท้วง แสดงว่าในทางปฏิบัติโจทก์และจำเลยที่ ๑ มิได้ถือเอากำหนดชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ เมื่อจำเยที่ ๑ ยังไม่ผิดสัญญา จำเลยที่ ๒ จึงยังไม่ผิดสัญญาด้วยเช่นกัน สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกัน จำเลยที่ ๒ จึงยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์

            ข้อ ๔. จำเลยที่ ๒ ขอให้การต่อสู้เรื่องค่าเสียหายว่า ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ ๕ (ก) ข้อสัญญากำหนดว่า “ ถ้าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อสามงวดใดๆ เจ้าของมีสิทธิ์กลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อได้ ” แต่จำเลยที่ ๑ ผู้เช่าซื้อเพิ่งผิดนัดชำระค่างวดเพียงงวดเดียวเท่านั้น โจทก์กลับติดตามยึดรถยนต์กลับคืนบริษัทโจทก์เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังคำฟ้องโจทก์ข้อ ๓ โจทก์จึงเป็นฝ่ายทำผิดสัญญาเสียเอง จำเลยที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงยังไม่ต้องรับผิดเรื่องค่าเสียหายแก่โจทก์แต่อย่างใดๆทั้งสิ้น

                ๔.๑ โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ คงค้างชำระค่าเช่าซื้อเป็นเงิน ๗๙๙,๕๖๙.๐๘ บาทนั้น ค่าเช่าซื้อดังกล่าวได้รวมเอาดอกเบี้ยที่โจทก์คิดไว้ล่วงหน้าตามระยะเวลาค่างวดเช่าซื้อ มิได้มีแต่ราคารถเพียงอย่างเดียว โจทก์จึงเอาค่าเช่าซื้อค้างชำระมาเป็นเกณฑ์เรียกราคารถส่วนที่ยังขาดอยู่ไม่ได้

               ๔.๒ เรื่องค่าขาดประโยชน์ของโจทก์ตามคำฟ้องโจทก์ข้อ ๓ นั้น โจทก์ติดตามนำรถยนต์กลับคืนบริษัทโจทก์ได้เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แต่จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โจทก์จึงไม่ขาดประโยชน์แต่อย่างใดๆ โจทก์ไม่เสียหาย

               ๔.๓ เรื่องการจ้างบุคคลภายนอกติดตามรถยนต์กลับคืน จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิด เพราะเหตุว่าจำเลยที่ ๑ จอดรถยนต์ไว้ตามภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาเช่าซื้อข้อ ๒ (ฎ) ที่ว่า “ ผู้เช่าซื้อจะเก็บรักษารถยนต์ไว้ ณ ที่อยู่ของผู้เช่าซื้อดังแจ้งไว้ในสัญญาเช่าซื้อนี้ ” และในสัญญาข้อ ๒ (ง) มีข้อความว่า “ อนุญาตให้ผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบของเจ้าของเข้าตรวจดูสภาพของรถยนต์ได้ตลอดเวลา ” ทั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นั้นผู้แทนโจทก์อ้างว่าได้รับอนุญาตจากโจทก์เพื่อตรวจดูสภาพรถยนต์ ที่ภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญา แต่ผู้แทนโจทก์กลับยึดรถยนต์กลับคืนบริษัทโจทก์ โจทก์จึงยังไม่มีค่าเสียหายแต่อย่างใดๆในส่วนนี้

               ๔.๔ ในวันที่โจทก์ยึดรถยนต์กลับคืน รถยนต์ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดๆ แต่เอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๖ โจทก์เป็นผู้ทำขึ้นเองโดยปราศจากความรู้เห็นหรือยินยอมของจำเลยที่ ๒ ทั้งเอกสารท้ายฟ้องดังกล่าวอ่านไม่ออก เห็นไม่ชัดเจน ฟ้องโจทก์เรื่องค่าเสียหายดังกล่าวเป็นฟ้องที่โจทก์เอาเปรียบจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

               ๔.๕ ก่อนที่โจทก์จะยึดรถยนต์คืนบริษัทโจทก์ตามคำให้การจำเลยข้อ ๒ , ข้อ ๔.๓ นั้น โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวข้างต้น สัญญาจึงยังไม่เลิกกัน จำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์

               ๔.๖ โจทก์อ้างว่าการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์คันพิพาทได้ราคาเพียง ๕๒๐,๐๐๐ บาทนั้นจำเลยที่ ๒ เห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำเกินความจริง เพราะรถยนต์ยังเป็นรถยนต์ใหม่ ใช้เพียงเจ้าของคนเดียว ราคารถยนต์ควรจะขายได้ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งในสัญญาข้อ ๙ ยังระบุว่า “ วิธีการขายโดยการประมูลนั้น เจ้าของจะบอกไปยังผู้เช่าซื้ออย่างน้อย ๗ วันล่วงหน้าถึงการขายดังกล่าว ” แต่ความจริงคือ โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญานั้น โจทก์ไม่เคยแจ้งเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์โดยวิธีประมูลให้จำเลยที่ ๒ ทราบแต่อย่างใดๆทั้งที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างแจ้งชัด อีกทั้งจำเลยที่ ๒ ได้เคยแจ้งให้โจทก์ทราบเป็นหนังสือแล้ว ตามเอกสารท้ายคำให้การจำเลยที่ ๒ หมายเลข ๒ การที่โจทก์ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์โดยโจทก์ไม่แจ้งให้จำเลยที่ ๒ ทราบล่วงหน้าเพื่อจำเลยที่ ๒ จะมีโอกาสเข้าประมูลสู้ราคา โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่โจทก์อ้างว่าขาดอยู่นั้นด้วยตัวโจทก์เอง จำเลยที่ ๒ ไม่มีภาระหนี้สินที่จะต้องชำระแก่โจทก์แต่อย่างใดๆ

            อาศัยเหตุผลทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลยที่ ๒ ด้วย

                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                 ลงชื่อ                                    จำเลยที่ ๒

        คำให้การจำเลยที่ ๒ ฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย..... จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                 ลงชื่อ                                    ผู้เรียงและพิมพ์

          

            คดีนี้มีประเด็นที่โต้เถียงกันดังนี้คือ (๑)สัญญาเช่าซื้อเลิกกันเมื่อใด (๒) จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด ในที่สุดศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาว่า “ สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗  ค่าติดตามรถและค่าขาดประโยชน์ ถือว่าไม่มีการติดตามรถคืนจึงไม่กำหนดให้ ส่วนค่าขาดประโยชน์ ไม่มีค่าขาดประโยชน์ที่จะกำหนดให้ ส่วนค่าขาดราคาไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบเรื่องการนำรถคันเช่าซื้อออกประมูลขายทอดตลาด เพื่อให้สิทธิจำเลยทั้งสองเข้าประมูลสู้ราคา ถือว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาในส่วนนี้ จึงไม่กำหนดให้ พิพากษายกฟ้อง “ ปรากฏตาม คำพิพากษาศาลคดีผู้บริโภค (กรณีเช่าซื้อรถยนต์)

หากท่านถูกศรีสวัสดิ์เงินติดล้อฟ้องคดี เรามีวิธีแก้ไข เนื่องจากลูกค้าเคยถูกฟ้องเหมือนกันและแก้ถูกทางแล้ว

โปรดดู ตัวอย่างคำฟ้องคดีเช่าซื้อเงินติดล้อ
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker