ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องการร่วมทุนทำธุรกิจขายตรงระหว่างนักธุรกิจไทยและมาเลเซีย ต่อมามีความขัดแย้งกันเพราะเข้าใจผิดกันบางอย่างจึงมีการฟ้องร้องคดีนี้ ในข้อหา ละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยฟ้องจำเลย ๓ คน ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาได้ให้การต่อสู้คดีทุกประเด็น โดยใช้แบบพิมพ์ของศาล หมายเลข (๑๑ ก.) คำให้การจำเลย ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑.จำเลยที่ ๑ ขอให้การปฏิเสธว่า โจทก์ไมใช่นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย นาย ล. ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจจึงไม่อาจทำการแทนโจทก์ได้ โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าประเภทอาหารเสริมแต่อย่างใดๆ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ ทั้งเอกสารคำแปลท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ก็ไม่ปรากฏข้อความในเรื่องวัตถุประสงค์ของโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใดๆ

            ข้อ ๒. จำเลยที่ ๑ ขอให้การปฏิเสธคำฟ้องโจทก์ในข้อ ๒. ทั้งสิ้น โดยขอให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งสิทธิ์โจทก์แต่อย่างใดๆ เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ไม่เคยเกี่ยวข้องกับโจทก์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จำเลยที่ ๑ ไม่เคยทำสัญญากับโจทก์ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดๆ จำเลยที่ ๑ ไม่เคยรับเงินจากโจทก์ ส่วนเงินจำนวน ๓๗๓,๑๓๔.๓๐ บาท , ๓๖,๐๐๐ บาท , ๑๔๔,๐๐๐ บาท และ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๕ , ๖ , ๘ และ ๙ ตามลำดับนั้นเป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ ได้รับจากการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับนาย ฮ. ซึ่งเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งต่างหากจากโจทก์

           ข้อ ๓. จำเลยที่ ๑ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายอีกว่า คำฟ้องโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม กล่าวคือฟ้องโจทก์ในหน้าที่ ๓ บรรทัดสุดท้ายต่อเนื่องกับหน้าที่ ๔ บรรทัดแรกมีข้อความว่า “เพื่อเป็นหลักฐานถึงข้อตกลงดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบันทึกพร้อมคำแปล เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ และ ๖ “ ซึ่งความจริงไม่มีบันทึกข้อตกลงพร้อมคำแปลในคำฟ้องโจทก์ทั้งที่ส่งไว้ต่อศาลและสำเนาคำฟ้องที่โจทก์ส่งให้แก่จำเลยที่ ๑ ดังที่โจทก์อ้างแต่อย่างใด แต่ในคำฟ้องโจทก์หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ จากด้านบนมีข้อความว่า “ซึ่งโจทก์หลงเชื่อและมอบเงินให้แก่จำเลยที่ ๑ และพวก รายละเอียดปรากฏตามสำเนาการโอนเงินเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ และ ๖ “ ซึ่งเป็นคำฟ้องที่อ้างเอกสารท้ายฟ้องขัดแย้งกัน อีกทั้งคำฟ้องหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ – ๑๔ จากด้านบนที่มีข้อความว่า “โจทก์จึงได้มอบหมายให้ นาย ศ. แจ้งความร้องทุกข์แก่จำเลยที่ ๑ ในข้อหาฉ้อโกง รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบันทึกประจำวันสถานีตำรวจภูธรตำบลประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๔ “ซึ่งความจริงไม่มีเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑๔ ในคำฟ้องที่โจทก์ส่งไว้ต่อศาลและสำเนาคำฟ้องที่โจทก์ส่งให้แกจำเลยที่ ๑ ดังที่โจทก์อ้างแต่อย่างใด คำฟ้องโจทก์ดังกล่าวเคลือบคลุมทั้งขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง การอ้างเอกสารท้ายฟ้องสับสน ขาดเอกสารที่อ้างทำให้จำเลยที่ ๑ ไม่เข้าใจข้อหา ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างถูกต้อง โจทก์เอาเปรียบในการฟ้อคดี โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

            ข้อ ๔. จำเลยที่ ๑ ขอให้การตัดฟ้องโจทก์โดยข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่า คำฟ้องโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม กล่าวคือ โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ ในข้อหา ละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย โจทก์ไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาว่าสิทธิของโจทก์ที่จะขอให้ศาลบังคับเรื่องละเมิดแก่จำเลยที่ ๑ นั้นจำเลยที่ ๑ ได้ละเมิดต่อโจทก์โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำผิดกฎหมายต่อโจทก์อย่างไร ทำให้โจทก์เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิของโจทก์อย่างไร หรือสิทธิของโจทก์ที่จะขอให้ศาลบังคบเรื่องสัญญานั้น จำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาอะไรกับโจทก์เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร จำเลยที่ ๑ ทำผิดสัญญาอย่างไร คำฟ้องของโจทก์ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งถึงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าส่วนที่แสดงถึงการกระทำที่จำเลยที่ ๑ กระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายเป็นอย่าไร ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไร อีกทั้งคำขอบังคับเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกฎหมายนั้นมีเพียงใด การที่โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินแก่โจทก์ตามคำขอท้ายฟ้องนั้น จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถเข้าใจจากคำฟ้อได้เลยว่า จำเลยที่ ๑ , จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เมื่อไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม และการที่คำฟ้องโจทก์ในหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๖ จากด้านบนว่า “ซึ่งในการดังกล่าว จำเลยที่ ๒ และ ๓ มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยนั้น “ หมายความว่าอย่างไร จำเลยที่ ๑ ได้ร่วมรู้เห็นกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ตั้งแต่เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และร่วมกันละเมิดหรือผิดสัญญาต่อโจทก์อย่างไร จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถเข้าใจฟ้องของโจทก์ได้ คำฟ้องของโจทก์ไม่แสดงโดยชัดแจ้งถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับ จำเลยที่ ๑ จึงไม่สามารถต่อสู้คดีได้ คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒

            อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนจำเลยด้วย

                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                 ลงชื่อ                                 จำเลยที่ ๑

              คำให้การจำเลยที่ ๑ ฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ส. จำเลยที่ ๑ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                 ลงชื่อ                                 ผู้เรียงและพิมพ์
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker