ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องการร่วมทุนทำธุรกิจขายตรงระหว่างนักธุรกิจไทยและมาเลเซีย ต่อมามีความขัดแย้งกัน เพราะเข้าใจผิดกันบางอย่างจึงมีการฟ้องร้องคดีนี้ ในข้อหา ละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย ทุนทรัพย์จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยฟ้องจำเลย ๓ คน ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลและจำเลยที่ ๓ เป็นบุคคลธรรมดาได้ต่อสู้คดีทุกประเด็น โดยใช้แบบพิมพ์ของศาล หมายเลข (๑๑ ก.) คำให้การจำเลย ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ (เหมือนคำให้การของจำเลยที่ ๑ บางประเด็น และไม่เหมือนคำให้การจำเลยที่ ๑ บางประเด็น)

            ข้อ ๑.จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ขอให้การปฏิเสธว่า โจทก์ไม่ใช่นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย นาย ล. ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจจึงไม่อาจทำการแทนโจทก์ได้ โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าประเภทอาหารเสริมแต่อย่างใดๆ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ ทั้งเอกสารคำแปลท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ก็ไม่ปรากฏข้อความในเรื่องวัตถุประสงค์ของโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใดๆ

            จำเลยที่ ๒ ยอมรับว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานีใช้ชื่อว่า บริษัท อ. จำกัด โดยมีจำเลยที่ ๓ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของจำเลยที่ ๒ กระทำการแทนจำเลยที่ ๒ ได้ตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๔ จริง

            ข้อ ๒. จำเลยทั้งสองขอให้การปฏิเสธคำฟ้องโจทก์ในข้อ ๒. ทั้งสิ้น โดยขอให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้โต้แย้งสิทธิ์โจทก์แต่อย่างใดๆ เนื่องจากจำเลยทั้งสองไม่เคยเกี่ยวข้องกับโจทก์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จำเลยทั้งสองไม่เคยทำสัญญากับโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่เคยจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดๆ จำเลยทั้งสองไม่เคยรับเงินจากโจทก์เลย นอกจากจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นจริงตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๔ แล้ว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑๑ – ๑๓ นั้น เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับจำเลยทั้งสองเท่านั้นโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดๆกับเอกสารดังกล่าวเลย ส่วนเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ – ๙ นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดกับจำเลยทั้งสองเลย

            ข้อ ๓. จำเลยทั้งสองขอให้การตัดฟ้องโจทก์โดยข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่า คำฟ้องโจทก์เป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม กล่าวคือโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหา ละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย โจทก์ไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาว่าสิทธิของโจทก์ที่จะขอให้ศาลบังคับเรื่องละเมิดแก่จำเลยทั้งสองนั้นจำเลยทั้งสองได้ละเมิดต่อโจทก์โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำผิดกฎหมายต่อโจทก์อย่างไร ทำให้โจทก์เสียหายแก่ทรัพย์สินหรือสิทธิของโจทก์อย่างไร หรือสิทธิของโจทก์ที่จะขอให้ศาลบังคับเรื่องสัญญานั้น จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาอะไรกับโจทก์เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร จำเลยทั้งสอง ทำผิดสัญญาอย่างไร คำฟ้องของโจทก์ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งถึงข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าส่วนที่แสดงถึงการกระทำที่จำเลยทั้งสองกระทำการอันเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายเป็นอย่างไร ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไร อีกทั้งคำขอบังคับเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกฎหมายนั้นมีเพียงใด การที่โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินแก่โจทก์ตามคำขอท้ายฟ้องนั้น จำเลยทั้งสองไม่สามารถเข้าใจจากคำฟ้องได้เลยว่า จำเลยที่ ๑ , จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เมื่อไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม และการที่คำฟ้องโจทก์ในหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๖ จากด้านบนว่า “ซึ่งในการดังกล่าว จำเลยที่ ๒ และ ๓ มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยนั้น” หมายความว่าอย่างไร จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ร่วมรู้เห็นกับจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร และร่วมกันละเมิดหรือผิดสัญญาต่อโจทก์อย่างไร จำเลยทั้งสองไม่สามารถเข้าใจฟ้องของโจทก์ได้ คำฟ้องของโจทก์ไม่แสดงโดยชัดแจ้งถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับ อีกทั้งจำเลยทั้งสองขอให้การปฏิเสธคำฟ้องในส่วนคำขอบังคับท้ายฟ้องแพ่งของโจทก์ในข้อ ๒ ที่ว่า “ให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลของจำเลยที่ ๒ โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสาม” และในข้อ ๓ ที่ว่า “ให้โอนสิทธิการใช้ใบอนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาตที่ ๑๓-๔-๐๑๒๕๐ ของจำเลยที่ ๒ ให้โอนสิทธิการใช้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจขายตรงของจำเลยที่ ๒ และสิทธิต่างๆของจำเลยที่ ๒ แก่โจทก์” นั้นไม่สอดคล้องกับสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแต่อย่างใด เพราะว่าเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๑๑ – ๑๓ นั้น เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับจำเลยทั้งสองเท่านั้น โจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดๆเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวเลย จำเลยทั้งสองไม่เข้าใจคำฟ้องของโจทก์ จึงไม่สามารถต่อสู้คดีได้ คำฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒

            อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนจำเลยทั้งสองด้วย

                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                  ลงชื่อ                           จำเลยที่ ๒

                  ลงชื่อ                           จำเลยที่ ๓

               คำให้การจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย อ. จำเลยที่ ๓ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                  ลงชื่อ                           ผู้เรียงและพิมพ์
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker