ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่อง ธนาคารพาณิชย์ ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๙๐,๓๖๗.๘๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๔๖๙,๙๕๘.๖๒ บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่..... ตำบลนครสวรรค์ตก (ปากนำโพ) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และที่ดินโฉนดเลขที่.... ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์

            จำเลยได้ให้การต่อสู้คดีทุกประเด็น โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มของศาล (๑๑ ก) คำให้การจำเลย ดังมีข้อความต่อไปนี้

            ข้อ ๑.จำเลยทั้งสองยอมรับว่า เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๙ และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญากู้เงินและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ จำเลยทั้งสองได้ทำสัญญาจำนองจริง แต่จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน , สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาจำนองให้โจทก์เสร็จสิ้นหมดแล้ว โดยจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๘,๔๔๑.๓๕ บาท (แปดล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)

           ข้อ ๒. จำเลยทั้งสองขอให้การปฏิเสธว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยทำสัญญาตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราสูงสุดสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ธนาคารเรียกเก็บได้ ทั้งไม่เคยทำสัญญายินยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระนั้นทบเข้ากับต้นเงินได้เป็นรายเดือนไปดังที่โจทก์กล่าวอ้างแต่อย่างใด

           ข้อ ๓. จำเลยทั้งสองขอให้การว่า ข้อสัญญากู้เงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เนื่องจากโจทก์เป็นธนาคารพาณิชย์ การคิดดอกเบี้ยของโจทก์จะต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๑๔(๒) ซึ่งกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด และธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ โดยประกาศดังกล่าวข้อ ๓ (๑) และ (๒) กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่เรียกจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยที่เรียกจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ส่วนต่างสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกจากลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขและในประกาศดังกล่าว ข้อ ๓ (๔) กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เรียกดอกเบี้ยและส่วนลดจากลูกค้าทุกประเภทได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่เรียกจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีบวกส่วนต่างสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศกำหนด เว้นแต่ในกรณที่ลูกค้าปฏิบัติผิดเงื่อนไข ธนาคารพาณิย์จะเรียกดอกเบี้ยและส่วนลดได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศกำหนดสำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข

           ตามสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๙ , สัญญากู้เงินเกินบัญชีฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ ๑๘.๕๐ , ๑๙.๕๐ และ ๑๕.๕๐ ต่อปีตามลำดับ อันเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารโจทก์ประกาศกำหนดสำหรับเรียกเก็บจากลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข ทั้งที่ตามสัญญาข้อ ๓ ของสัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๙ ดังกล่าวกำหนดให้จำเลยทั้งสองต้องชำระเงินและดอกเบี้ยโดยผ่อนชำระงวดแรกถัดจากเดือนที่ทำสัญญากู้เงินเป็นต้นไป ข้อสัญญานี้จึงเป็นสัญญาที่ตกลงให้โจทก์มีสทธิคิดดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวได้ตั้งแต่เมื่อมีการทำสัญญากู้เงินเป็นต้นไป อันเป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองยังไม่ตกเป็นลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข โดยจะเรียกดอกเบี้ยในอัตรานี้ได้ต่อเมื่อจำเลยทั้งสองปฏิบัติผิดเงื่อนไขแล้วเท่านั้น จึงจะถูกต้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ ข้อ ๓ (๔) ดังกล่าวข้างต้น ข้อสัญญาในเรื่อดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นข้อสัญญาที่ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้สิทธิโจทก์เรียกดอกเบี้ยโดยฝ่าฝืนประกาศธนาคารแประเทศไทยที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลดดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ มาตรา ๑๔(๒) อันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา ปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา ๔๔ ข้อสัญญาในการคิดดอกเบี้ยนี้ย่อมเป็นข้อสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑

            ข้อ ๔. โจทก์ไม่เคยมีประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือส่วนลดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลดแต่อย่างใด เมื่อข้อสัญญากู้เงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยของโจทก์โมฆะดังคำให้การจำเลยทั้งสองในข้อ ๓. แล้ว การคิดดอกเบี้ยในเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๑๓ , ๑๔ , ๑๙ และ ๒๑ จึงไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ความจริงคือจำเลยทั้งสอชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว

            ข้อ ๕. จำเลยทั้งสองไม่เคยได้รับหนังสือของโจทก์ให้ชำระหนี้เงินกู้ หนี้เบิกเงินเกินบัญชีและบังคับจำนองจากโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒๒ แต่อย่างใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ทั้งต้นงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว

            ข้อ ๖. จำเลยทั้งสองขอให้การต่อสู้คดีว่า สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้ง ๕ ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒ , ฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ , ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ , ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และฉบับลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  นั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กล่าวคือ จำเลยทั้งสองในฐานะผู้บริโภคได้เข้าทำสัญญากับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้า โดยทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นสัญญาสำเร็จรูป ซึ่งข้อตกลงในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทั้งห้าฉบับดังกล่าวทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยทั้งสองเกินสมควรและเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีข้อตกลงที่มีลักษณะให้จำเลยทั้งสองรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ คือข้อตกลงที่กำหนดวิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้น ทำให้จำเลยทั้งสองต้องรับภาระเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ (๙)

           อาศัยเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จำเลยทั้งสองได้กราบเรียนมา จึงขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลยทั้งสองด้วย

                        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

               ลงชื่อ                                   จำเลยที่ ๑

               ลงชื่อ                                    จำเลยที่ ๒

       คำให้การจำเลยทั้งสองฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย... จำเลยที่ ๑ และ ข้าพเจ้า นาย......จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เรียง

               ลงชื่อ                                   ผู้เรียง

       คำให้การจำเลยทั้งสองฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย... จำเลยที่ ๑ เป็นผู้พิมพ์

               ลงช่อ                                   ผู้พิมพ์

 
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker