ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article

            การให้การต่อสู้คดีเรื่องหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคลจะมีข้อเท็จจริงไม่แตกต่างกันมากนัก สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับข้อเท็จจริงของท่านได้ คำให้การจะมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. จำเลยยอมรับว่าจำเลยได้เคยยื่นคำขอสมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเครดิตธนาคาร.....และธนาคารโจทก์ได้ออกบัตรเครดิตเลขที่ ๐๐๐๔-๐๑๒๕-๐๐๐๕-xxxx ให้แก่จำเลยจริง แต่จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ข้อ ๒. ว่าจำเลยไม่เคยตกลงว่า เมื่อมีการชำระหักทอนบัญชีแล้วหากบัญชีบัตรเครดิตของจำเลยมียอดค้างชำระเป็นลูกหนี้โจทก์ จำเลยยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์ในยอดหนี้ที่ค้างชำระนั้นในอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกเก็บตามสัญญาการใช้บัตรเครดิตในอัตราสูงสุดโดยคำนวณเป็นรายวันรวมชำระเป็นรายรอบเดือนบัญชีจนกว่าบัญชีบัตรเครดิตของจำเลยไม่มียอดหนี้เป็นลูกหนี้อยู่กับโจทก์ จำเลยไม่เคยตกลงยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในกรณีผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขการชำระและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดและ/หรือระยะเวลาหักทอนบัญชี ตลอดจนระเบียบเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตเมื่อใดจำเลยไม่เคยตกลงยินยอมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นและหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆโจทก์ต้องแจ้งให้จำเลยทราบการเปลี่ยนแปลงอย่างใดๆนั้นด้วย ทั้งจำเลยได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โจทก์เสร็จสิ้นหมดแล้วโดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ การที่โจทก์อ้างว่าเมื่อถึงวันฟ้องจำเลยคงค้างชำระหนี้โจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๙๕.๗๖ บาท ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ นั้น โจทก์คิดคำนวณไม่ถูกต้อง
            ข้อ ๒. จำเลยยอมรับว่าจำเลยได้เคยยื่นคำขอสมัครเพื่อขอสินเชื่อบุคคลพร้อมทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์จริง แต่จำเลยขอให้การปฏิเสธว่าจำเลยไม่เคยทำสัญญาตกลงยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราสูงสุดทั้งจำเลยไม่เคยยินยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆทบเข้ากับต้นเงินที่ค้างชำระในขณะนั้นกลายเป็นเงินต้นที่จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยตามสัญญาที่โจทก์อ้างตามฟ้องโจทก์ข้อ ๓. แต่อย่างใดๆทั้งจำเลยได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์หมดสิ้นแล้ว โดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ การที่โจทก์อ้างว่าเมื่อถึงวันฟ้องจำเลยคงค้างชำระหนี้โจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๑๗๒.๑๙ บาท ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙ นั้น โจทก์คิดคำนวณไม่ถูกต้อง
            ข้อ ๓. จำเลยขอให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่า การที่โจทก์ให้จำเลยกู้เงินและคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๘ ต่อปี และคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๙ ต่อปี ตามคำฟ้องโจทก์หน้าที่ ๘ ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๙ นั้น ถือเป็นการบังอาจกำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งกำไรอื่นอันเป็นเงินจนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่รับมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๓ ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา ข้อสัญญาในการคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๘ และ ๒๙ ต่อปี เงินค่าปรับและค่าธรรมเนียมหรือเงินที่เรียกอย่างอื่นดังกล่าวที่โจทก์อ้างข้างต้นย่อมเป็นข้อสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ข้อตกลงส่วนดอกเบี้ยและเงินที่เรียกอื่นๆจึงเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์หมดสิ้นครบถ้วนแล้ว
           ข้อ ๔.โจทก์ไม่เคยมีประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเอกสารท้ายฟ้อหมายเลข ๑๐ แต่อย่างใดๆ การคิดดอกเบี้ยในเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๕ จึงไม่ถูกต้องตรงกับความจริง ความจริงคือจำเลยชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว
           ข้อ ๕. จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาของทนายความโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๑๑ แต่อย่างใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากจำเลยชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว
           ข้อ ๖. จำเลยขอให้การปฏิเสธและต่อสู้คดีว่า ใบสมัครและข้อตกลงการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารโจทก์ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ และใบสมัครวงเงินสินเชื่อบุคคลและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีพิเศษ ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๖ และ ๗ นั้นเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกล่าวคือ จำเลยในฐานะผู้บริโภคได้เข้าทำสัญญากับโจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้า โดยทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นอันเป็นสัญญาสำเร็จรูปซึ่งข้อตกลงในสัญญาทั้งสามฉบับดังกล่าวข้างต้นทำให้โจทก์ได้เปรียบจำเลยเกินสมควรและเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากมีข้อตกลงที่มีลักษณะให้จำเลยรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ คือข้อตกลงที่กำหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินสมควร ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔  
          อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จำเลยได้กราบเรียนมา จึงขอศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลยด้วย
                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                      ลงชื่อ                                     จำเลย
             คำให้การจำเลยฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย พ. จำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์
                      ลงชื่อ                                     ผู้เรียงและพิมพ์คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker