ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article

            ข้อเท็จจริงคดีนี้ จำเลยเป็นผู้ปกครองท้องที่เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาทเป็นเหตุทำให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่กายและได้รับอันตรายสาหัส เห็นว่าการให้การรับสารภาพต่อศาลจะเป็นประโยชน์ต่อจำเลยมากกว่า จึงให้การรับสารภาพและเรียงคำแถลงประกอบคำให้การรับสารภาพที่มีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑.โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ , ๓๓ , ๙๑, ๒๙๕ และ ๒๙๗ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

            จำเลยให้การรับสารภาพ     

            ข้อ ๒. จำเลยขอแถลงการณ์ประกอบคำรับสารภาพเพื่อประกอบดุลพินิจของศาลในการลงโทษจำเลยดังจะกล่าวต่อไปนี้

               ๒.๑ จำเลยสมรสกับนาง ฉ. มีบุตรชาย ๑ คนคือนาย จ. อายุ ๑๖ ปี ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และดูแลนาง ส. มารดา อายุ ๗๔ ปีอยู่ในปัจจุบัน

               ๒.๒ จำเลยมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งแน่นอนคือประกอบอาชีพค้าขาย โดยจำเลยเป็นผู้ผลิตอาหารประเภทปลาช่อนแดดเดียว เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอาหารประเภทดังกล่าว เนื่องในงานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อปี ๒๕๓๙ และได้รับการรับรองจากจังหวัดสิงห์บุรีว่า ปลาช่อนแดดเดียวของจำเลยเป็นของดีเมืองสิงห์มีมาตรฐานสินค้าประเภทดีมากเมื่อปี ๒๕๔๐ ปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๑ และ ๒

               ๒.๓ จำเลยใฝ่ใจในการศึกษาโดยพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดมาโดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆดังนี้ อบรมหลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๐ , อบรมหลักสูตรอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๐ , อบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๓ และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๓ ถึง ๖

               ๒.๔ จำเลยมีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณความดีมาก่อน กล่าวคือจำเลยได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ที่.....   ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ต่อมาได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.....ตำบล.... อำเภอ..... จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันจำเลยเป็นกรรมการหมู่บ้าน..... หมู่ที่....ตำบล....อำเภอ.....จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ปรากฏตามเอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๗ ถึง ๙ โดยจำเลยได้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในหมู่บ้าน ช่วยเหลือและสนับสนุนงานของทางราชการอย่างดีตลอดมา

               ๒.๕ จำเลยรู้สำนึกถึงการที่ได้กระทำความผิดและได้ลุแก่โทษโดยยอมรับสารภาพตามฟ้องอีกทั้งจำเลยได้พยายามบรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหายโดยสมัครใจชดใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่นาย ส.ผู้เสียหายที่ ๑ เป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท , ชดใช้เงินเป็นค่าเสียหายแก่นาย อ. ผู้เสียหายที่ ๒ เป็นจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ตามคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ ๑๔ มกราคม๒๕๕๓ ในสำนวนนี้และปรากฏตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๕๕๒๗๗/๒๕๕๓ เลขที่ ๑๘ ฉบับลงวันที่๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เอกสารท้ายคำแถลงการณ์หมายเลข ๑๐

            อาศัยเหตุดังได้ประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพมาข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิพากษาลงโทษจำเลยเพียงสถานเบาตามที่ศาลจะโปรดเห็นสมควรหรือโปรดพิพากษารอการลงโทษจำเลยไว้ก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยประกอบคุณความดีเพื่อสังคมต่อไป ซึ่งจักเป็นพระคุณอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่จำเลย

                                ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                      ลงชื่อ                                        จำเลย

          คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย.... จำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                      ลงชื่อ                                        ผู้เรียงและพิมพ์

 

คดีนี้ศาลพิพากษารอการลงโทษ
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker