ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

            ข้อเท็จจริงเรื่องนี้คือ จำเลยที่ ๒ ได้ยื่นคำให้การจำเลยเพื่อต่อสู้คดีไว้แล้ว และโจทก์ก็ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องให้ตรงกับข้อเท็จจริงตามความจริง ศาลไม่ได้มีคำสั่งว่ารับหรือไม่รับคำให้การของจำเลยที่ ๒ แต่พอถึงวันนัดพิจารณา ศาลได้พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ แพ้คดีตามจำนวนเงินที่เกินกว่าที่โจทก์ขอแก้ฟ้องไว้ จำเลยที่ ๒ จึงยื่นคำร้องคัดค้านการพิจารณาที่ผิดระเบียบต่อศาล โดยทำเป็นคำร้องกรอกข้อความตามแบบพิมพ์ หมายเลข (๗) คำร้อง โดยมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. คดีนี้ศาลได้พิจารณาและพิพากษาเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมาศาลได้ออกคำบังคับและเจ้าพนักงานของศาลนำคำบังคับไปปิดไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖กันยายน ๒๕๕๓ ดังความแจ้งแล้วนั้น

            จำเลยที่ ๒ เห็นว่าการพิจารณาและพิพากษาของศาลในวันดังกล่าวได้กระทำไปโดยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียน,การพิจารณาคดีและการพิจารณาพยานหลักฐานดังจะกล่าวต่อไปนี้

            (ก) เมื่อวันที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๒ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีในคำให้การจำเลยที่ ๒ ข้อ ๗. ความว่า.”ในฟ้องโจทก์ข้อ ๓ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๒ ค้ำประกันเงินกู้จำนวน ๕๐,๐๐๐บาท แต่โจทก์กลับมีคำขอท้ายฟ้องข้อที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน ๒๑๔,๗๒๙.๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปีและเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของต้นเงินจำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ขัดแย้งกันไม่สอดคล้องกันโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ศาลบังคับแก่จำเลยที่ ๒เ กินกว่าหนี้ที่จำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิด” นับตั้งแต่วันที่จำเลยที่ ๒ ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีดังกล่าวจนถึงวันยื่นคำร้องฉบับนี้ ศาลยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคำให้การดังกล่าวของจำเลยที่ ๒ แต่อย่างใดๆ ศาลไม่ได้จดแจ้งแสดงการรับหรือไม่รับหรือให้คืนคำให้การจำเลยที่ ๒ ไว้บนคำให้การจำเลยที่ ๒ นั้นเองหรือในที่อื่นแต่อย่างใด จำเลยที่ ๒เห็นว่าการละเลยไม่ได้จดแจ้งแสดงการรับหรือไม่รับหรือคืนคำให้การของจำเลยที่ ๒ไ ว้บนคำให้การจำเลยที่ ๒ นั้นเองหรือในที่อื่นแต่อย่างใดของศาลเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบในเรื่องการเขียนตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๒๗

            (ข) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทนายความโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำขอท้ายฟ้องจากเดิมขอแก้เป็นดังนี้ “ ข้อ ๒.ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน ๕๔,๗๗๗.๙๙ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปีและเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินต้นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น” ศาลมีคำสั่งอนุญาตแต่ต่อมาในวันดังกล่าวศาลกลับมีคำพิพากษาว่า “ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒๑๔,๗๒๙.๗๒ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑ ต่อปีและเบี้ยปรับอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาทนับถัดจากวันฟ้อง ( ฟ้องวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๓,๐๐๐ บาท” การพิพากษาของศาลเช่นนั้นเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบในเรื่องการพิจารณาพยานหลักฐานเนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม๒๕๕๓ จำเลยที่ ๒ ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีในข้อที่ ๗. มีความว่า “ ในฟ้องโจทก์ข้อที่ ๓ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๒ ค้ำประกันเงินกู้จำนวน ๕๐,๐๐๐บาท“ ตามคำร้องนี้ ข้อ (ก) ทั้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทนายความโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำขอท้ายฟ้องจากเดิมขอแก้ไขเป็นดังนี้ “ ข้อ ๒ ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับจำเลยที่ ๑ ชำระ หนี้แก่โจทก์จำนวน ๕๔,๗๗๗.๙๙ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปีและเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินต้นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น” และศาลได้มีคำสั่งอนุญาต ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นข้อเท็จที่ไม่อาจโต้แย้งได้โดยปรากฏชัดแจ้งในสำนวนคดีนี้อยู่แล้วแต่ศาลกลับมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒๑๔,๗๒๙.๗๒ บาท ซึ่งถือได้ว่าคำพิพากษาดังกล่าวเป็นคำพิพากษาที่เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เพราะว่าโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันกับจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน ๕๔,๗๗๗.๙๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปีและเบี้ยปรับในอัตรา ๑.๕ ต่อเดือนของเงินต้นจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาทนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระหนี้แก่โจทก์เสร็จสิ้น แต่ศาลกลับพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง อันเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบในเรื่องข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ประกอบมาตรา ๒๗ การพิจารณาที่ผิดระเบียบทั้งในเรื่องการเขียน ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๒๗ ตามข้อ (ก) และในเรื่องข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ประกอบมาตรา ๒๗ ตามข้อ (ข) นั้น เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๒ได้รับความเสียหายต้องถูกบังคับคดีเกินกว่าที่จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันไว้ เป็นจำนวนเงิน สูงถึง ๑๕๙,๙๕๑.๗๓ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

            ข้อ ๒. การยื่นคำร้องนี้ จำเลยที่ ๒ ได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือไม่ช้ากว่า ๘ วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ ๒ ได้มาตรวจดูคำพิพากษาของศาลนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

            อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังได้คัดค้านการพิจารณาที่ผิดระเบียบมาแล้วข้างต้น จึงขอศาลได้โปรดเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปตามที่จะโปรดเห็นสมควรต่อไป

                                                  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                                        ลงชื่อ                                     จำเลยที่ ๒

                      คำร้องฉบับ ข้าพเจ้านาย ป.                   จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                                       ลงชื่อ                                      ผู้เรียงและพิมพ์
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker