ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)

ข้อ ๑. ผู้คัดค้านขอคัดค้านว่าทั้งนาง ล. และผู้ร้องไม่เคยครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนหลวง หมู่ที่ ๑๖ อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ร้องไม่เคยมีหนังสือรับรองการทำประโยชนที่ทางราชการออกให้ ทั้งแผนที่สังเขปตามเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓ นั้นเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ถูกรุกล้ำ ซึ่งที่ดินเดิมเป็นบึงน้ำสาธารณะต่อมาตื้นเขินตามแผนที่ที่ระบายสีเทาเข้ม ปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้องคัดค้านหมายเลข ๑ จึงไม่มีผู้ใดที่จะมีสิทธิกล่าวอ้างครอบครองที่สาธารณะได้

ข้อ ๒. ผู้คัดค้านขอคัดค้านคำร้องของผู้ร้องโดยข้อกฎหมายว่า คำร้องของผู้ร้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๒ กล่าวคือ คำร้องนั้นไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำปะโยชน์เลขที่ใด , ทะเบียนเล่มที่เท่าใด , หน้าใด , สารบบเล่ม และหน้าใดทำให้ผู้คัดค้านไม่เข้าใจคำร้องได้อย่างชัดแจ้ง จนทำให้ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านได้อย่างถูกต้อง

ข้อ ๓. ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องดังที่ผู้ร้องอ้างขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ซึ่งการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายดังกล่าวนั้นต้องเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี แต่ผู้ร้องอ้างว่าครอบครองทรัพย์สินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของตนเอง ทั้งไม่ใช่ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้ อีกทั้งคดีนี้ไม่มีผู้ใดโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องตามคำร้องข้อ ๔. แต่อย่างใด หากแต่ผู้ร้องเพียงกล่าวอ้างสมมุติขึ้นเองว่าผู้ร้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินกรุงเพหานคร สาขาประเวศแล้วพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการให้นั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะผู้ร้องไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆแสดงให้ศาลเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศได้โต้แย้งสิทธิของผู้ร้องแล้ว
       อาศัยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างตน ขอศาลได้โปรดพิจารณาและมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง ให้ผู้ร้องชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้คัดค้านด้วย
                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                ลงชื่อ                                      ทนายผู้คัดค้าน
       คำคัดค้นฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย ป. ทนายความผู้คัดค้านเป็นผู้เรียงและพิมพ์
                ลงชื่อ                                      ผู้เรียงและพิมพ์
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker