ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก

การเรียงคำร้องคัดค้านการถอนผู้จัดการมรดกนี้ ใช้แบบพิมพ์ศาล หมายเลข ๗ (คำร้อง)        

       ข้อ ๑. ผู้คัดค้านขอยอมรับว่า ผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของ นาย ส.เจ้ามรดก ร่วมกันตามคำสั่งศาลจังหวัดรัตนบุรีจริง

ผู้คัดค้านยอมรับว่า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ร้อง ผู้คัดค้าน และนาง ป.ทายาทของเจ้ามรดกได้เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรีจริง ทั้งผู้คัดค้านไม่ยินยอมลงลายมือชื่อกับผู้ร้องเพื่อร่วมรับโฉนดที่ดินทรัพย์มรดกที่เคยติดจำนองที่ธนาคารจริง ข้อ ๒. ผู้คัดค้านขอคัดค้านและปฏิเสธว่า การที่ผู้คัดค้านไม่ยินยอมลงลายมือชื่อกับผู้ร้องเพื่อร่วมรับโฉนดที่ดินทรัพย์มรดกที่เคยติดจำนองที่ธนาคารนั้น ผู้คัดค้านไม่ได้ละเลย หรือไม่ทำหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทหรือไม่ได้ทำให้ทายาทได้รับความเสียหายแต่อย่างใดๆ กล่าวคือ ผู้คัดค้านได้แจ้งเหตุผลให้ทั้งผู้ร้องและนาง ป. ทายาทของเจ้ามรดกได้ทราบแล้วว่า กองมรดกของผู้ตายนั้นได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เพราะเหตุว่า โฉนดที่ดินทรัพย์มรดกที่เคยติดจำนองที่ธนาคารนั้นเคยมีภาระหนี้จำนองสูงถึง ๒,๑๐๕,๓๔๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ผู้คัดค้านได้เป็นผู้ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำนองเป็นเงินจำนวน ๑,๖๔๕,๓๔๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือกู้เงินวงเงินกู้ระยะปานกลางพิเศษประเภทหนึ่ง เลขที่ ๔๑-๐xxx๖-๗ เอกสารท้ายคำร้องคัดค้านหมายเลข ๑ และสำเนาภาพถ่ายใบรับชำระหนี้เงินกู้ของธนาคาร เล่มที่ ๗xxx๒๐ เลขที่ ๔๖ เอกสารท้ายคำร้องคัดค้านหมายเลข ๒

ต่อจากนั้นมาผู้คัดค้านก็ได้ชำระหนี้จำนองดังกล่าวต่อๆมาด้วยตนเองเรื่อยๆ จนถึงเจ้ามรดกเสียชีวิตในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และภายหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้คัดค้านก็เป็นผู้ชำระหนี้จำนองคืนธนาคารเป็นครั้งสุดท้ายอีก ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายใบรับชำระหนี้เงินกู้ เล่มที่ ๐๑xxx๔ เลขที่ ๐๗๕ เอกสารท้ายคำร้องคัดค้านหมายเลข ๓
ข้อ ๓. เนื่องจากทรัพย์มรดกที่เป็นโฉนดที่ดินรายนี้ มีภาระหนี้ที่ทายาทของเจ้ามรดกจะต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยแต่ผู้ร้องและนาง ป. ไม่ยินยอมรับภาระหนี้แต่ยินดีจะยินยอมรับเพียงเฉพาะสิทธิที่จะได้มรดกเท่านั้น  ไม่ยอมรับภาระหน้าที่ที่จะต้องชดใช้หนี้สินจำนองด้วย
อีกทั้งผู้คัดค้านได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓๖  ที่บัญญัติว่าตราบใดที่เจ้าหนี้กองมรดก ยังไม่ได้รับชำระหนี้ ให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังคงอยู่ในระหว่างจัดการ .......และเมื่อเจ้าหนี้กองมรดกได้รับชำระหนี้แล้ว ผู้จัดการมรดกต้องทำการแบ่งปันมรดก อีกทั้งมาตรา ๑๗๓๙ บัญญัติให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้ และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยบุริมสิทธิ โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้ผู้มีบุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจ้าหนี้ที่มีประกันโดยการจำนำหรือการจำนอง
(๑)  ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก
ผู้คัดค้านขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า ผู้คัดค้านได้แต่กระทำการเพื่อประโยชน์ร่วมกันของกองมรดกเท่านั้น ไม่ได้ละเลย หรือปฏิเสธการทำหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทหรือไม่ได้ทำให้ทายาทได้รับความเสียหายแต่อย่างใดๆเลยแต่ในทางตรงกันข้ามผู้คัดค้านกลับทำให้ผู้ร้องและนาง ป.ได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียวเท่านั้น
อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้คัดค้านได้กล่าวมาข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งให้ผู้ร้องชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้คัดค้านด้วย
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
              ลงชื่อ ผู้คัดค้าน
คำร้องคัดค้านฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ก. ทนายความผู้คัดค้านเป็นผู้เรียงและพิมพ์
        ลงชื่อ ผู้เรียงและพิมพ์

 
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker