ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ

 

ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
       ข้อ ๑. คดีนี้  จำเลยได้ยื่นคำให้การแก้คดีไว้ที่ศาลเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยศาลได้มีคำสั่งรับคำให้การของจำเลย และศาลได้มีคำสั่งนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ดังความแจ้งแล้วนั้น
       โจทก์เห็นว่าการที่ศาลจังหวัด.......มีคำสั่งรับคำให้การจำเลยในวันดังกล่าวได้กระทำไปโดยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนและการพิจารณาคดี ดังจะกล่าวต่อไปนี้ กล่าวคือ 
       เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดี โดยทนายความจำเลยไม่ได้มายื่นคำให้การที่ศาลด้วยตนเองและไม่ได้มอบฉันทะให้บุคคลใดมายื่นคำให้การฉบับที่ศาลจังหวัด........ได้มีคำสั่งรับไว้ดังกล่าว เพราะว่าในใบมอบฉันทะในคดีนี้ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเจ้าพนักงานของศาลลงรับไว้ในเวลา ๙.๑๐ นาฬิกา นั้น ระบุว่า นาย ม. ทนายความจำเลยขอมอบฉันทะให้............ยื่นคำให้การจำเลยและบัญชีพยานจำเลย โดยที่นาย ม. ไม่ได้ยื่นใบแต่งทนายความหรือเป็นทนายความจำเลยในคดีนี้  ทั้งหากจะถือว่านางสาว ว. ทนายความจำเลยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมายื่นคำให้การแทน แต่ในใบมอบฉันทะฉบับดังกล่าวนั้นกลับไม่มีข้อความใด ๆ ระบุหรือมีความหมายว่านางสาว ว. ทนายความจำเลยเป็นผู้มอบฉันทะแต่อย่างใด ๆ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ศาลจังหวัด.........ได้จดแจ้งรับคำให้การของจำเลยที่ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีดังกล่าวจนถึงวันยื่นคำร้องฉบับนี้ ทนายความจำเลยก็ยังไม่เคยยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือยืนยันว่าทนายความจำเลยเป็นผู้มอบฉันทะให้บุคคลนั้นมายื่นคำให้การจำเลยแทนแต่อย่างใด ๆ อีกทั้งระยะเวลายื่นคำให้การแก้คดีนี้ก็ได้สิ้นสุดตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
       โจทก์เห็นว่าการที่ศาลจังหวัด........จดแจ้งแสดงการรับคำให้การของจำเลยไว้บนคำให้การจำเลยนั้นเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมหรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียนตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๒๗  ซึ่งการพิจารณาที่ผิดระเบียบในเรื่องการเขียนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๒๗ ดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายกล่าวคือ ทำให้โจทก์เสียเปรียบทางคดีซึ่งโจทก์ถือว่าการสั่งรับคำให้การจำเลยของศาลจังหวัด......เป็นการให้เปรียบแก่จำเลยโดยที่ศาลจังหวัด......ยอมรับคำให้การจำเลยดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ทนายความจำเลยไม่ได้มายื่นคำให้การจำเลยด้วยตนเองและไม่มีใบมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมายื่นคำให้การจำเลยแทนตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๔
       ข้อ ๒.  การยื่นคำร้องนี้โจทก์ได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือไม่ช้ากว่า ๘ วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้มาในวันพิจารณานัดชี้สองสถานและรับคำให้การจำเลยในนี้ไปเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
       อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังได้คัดค้านการพิจารณาที่ผิดระเบียบมาแล้วข้างต้น จึงขอศาลได้โปรดเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบดังกล่าวและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ                 
                                                            ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                                            ลงชื่อ                                                      ทนายโจทก์
       คำร้องฉบับนี้  ข้าพเจ้า นาย ส. ทนายโจทก์  เป็นผู้เรียงและพิมพ์
                                            ลงชื่อ                                                       ผู้เรียงและพิมพ์คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker