ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที

       ข้อ ๑. คดีนี้ ผู้ร้องมอบอำนาจให้ นางสาว  ว.  เป็นผู้อำนาจดำเนินคดีแทนผู้ร้องความละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑.
       ข้อ ๒. ผู้ร้องเป็นบุตรของนาง  ล. และเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนาง ล. ความละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสำเนาคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ ..../๒๕๓๖ คดีหมายเลขแดงที่...../๒๕๓๖ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๒
       ข้อ ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ นาง ล. ได้ครอบครองที่ดินและได้แจ้งต่อทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลสวนหลวง หมู่ที่ ๑๖ อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ปัจจุบันเป็นแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร่เศษ และมีที่ดินส่วนที่งอกเพิ่มเติม นาง ล. ได้ครอบครองที่ดินและได้ปลูกบ้านเลขที่ ....ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเลขที่ ....แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อยู่ในที่ดินดังกล่าวตลอดมาโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว นาง ล. จึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินตามรูปแผนที่สังเขปแปลงนี้โดยการครอบครอง ปรากฏตามแผนที่สังเขป เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓. 
       ข้อ ๔. ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอหนังสือสำคัญลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินและใส่ชื่อผู้ร้องในโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงได้ไปติดต่อที่สำนกงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งให้ผู้ร้องแสดงคำสั่งศาลก่อนจึงจะดำเนินการได้
      โดยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงต้องมาร้องต่อศาลเพื่อขอความกรุณาต่อศาล ได้โปรดมีคำสั่งไต่สวนและสั่งว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์และส่วนที่งอกเพิ่มเติมตามแผนที่สังเขป ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้ร้องมีกรรมิสิทธิ์โดยการครองครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ต่อไปด้วย
                             ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                     ลงชื่อ                                     ทนายผู้ร้อง
       คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นางสาว ว. ทนายความผู้ร้องเป็นผู้เรียงและพิมพ์
                     ลงชื่อ                                     ผู้เรียงและพิมพ์

เรื่องการครองครองปรปักษ์นี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า มาตรา ๑๓๘๒  บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

เหตุผลที่ว่าเมื่อยื่นคำร้องจะแพ้คดีทันทีเพราะว่า ไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิ์ดังที่ผู้ร้องอ้างขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ซึ่งการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายดังกล่าวนั้นต้องเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี แต่ผู้ร้องอ้างว่าครองครองทรัพย์สินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของตนเอง ทั้งไม่ใช่ที่ดินกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker