ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)

            ข้อ ๑ เดิมที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงเดียวกับ น.ส. ๓ ก. สารบบเลขที่.....ทะเบียนเล่ม ๔๒ ก หน้า ๑๖ หมู่ ๗ ตำบลกุดขาคีม (แก)  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อนาย ส.เป็นผู้ครอบครอง

            เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ นาย ส. ได้จำนองที่ดินดังกล่าวไว้กับนาย บ.ผู้รับจำนอง เป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท มีกำหนด ๑ ปี เพื่อประกันหนี้เงินกู้ปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน (ฉบับผู้จำนอง) ท้ายคำร้องเอกสารหมายเลข ๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐  นาย ส.ผู้มีชื่อครอบครองที่ดินดังกล่าวได้เสียชีวิตลง ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายมรณบัตร ท้ายคำร้องเอกสารหมายเลข ๒

            ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ น.ส. ๓ ก. สารบบเลขที่.....ทะเบียนเล่ม ๔๒ ก หน้า ๑๖ หมู่ ๗ ตำบลกุดขาคีม (แก)  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้เปลี่ยนเป็นที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา มีชื่อนาย ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่าย โฉนดที่ดิน ท้ายคำร้องเอกสารหมายเลข ๓

             ข้อ ๓. ต่อมาเนื่องจากผู้รับจำนองที่ดินต้องการบังคับจำนอง นาง ค. และนาย บ. บุตรของนาย ส.ได้มาขอร้องให้ผู้ร้องเป็นผู้ไถ่ถอนจำนองให้แทนโดยตกลงกันว่าจะยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ดังนั้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๘ ผู้ร้องจึงได้นำเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาทไปไถ่ถอนจำนองที่ดินดังกล่าวจากผู้รับจำนอง ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็น ประกัน (ฉบับผู้รับจำนอง) ท้ายคำร้อง เอกสารหมายเลข ๔ แต่มิได้จดทะเบียนการไถ่ถอนจำนองและการยกที่ดินให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ร้องได้เข้าครอบครองที่ดิน โฉนดเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โดยความสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเรื่อยมาโดยไม่มีบุคคลใดโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใดๆ

           ข้อ ๔. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นาง ค.ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส.ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ นาง ค. ในฐานะผู้จัดการมรดกได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่....ดังกล่าวในคำร้องข้างต้นจากที่ดิน๑ แปลงแบ่งออกเป็นโฉนดที่ดิน ๒ แปลงมีชื่อนาง ค.ผู้จัดการมรดกของนาย ส.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือที่ดินแปลงที่ ๑ โฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองโดยครอบครองต่อเนื่องจากเดิมตลอดมาโดยความสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเรื่อยมาโดยไม่มีบุคคลใดโต้แย้งหรือคัดค้านแต่อย่างใดๆ   ส่วนที่ดินแปลงที่ ๒ โฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบล แก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๖ ไร่ ๑ งาน ๖ ตารางวา นาง ค.เป็นผู้ครอบครอง ผู้ร้องจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา ต่อเนื่องตลอดมาจนบัดนี้เป็นระยะเวลากล่าว ๑๕ ปีแล้ว ผู้ร้องจึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ปรากฏตามสำเนาแผนที่สังเขปท้ายคำร้อง เอกสารหมายเลข ๕

            ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งไต่สวนคำร้องนี้และมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่.....ตำบลแกอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ดิน ๕ ไร่ ๑ งาน ๘๗ ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒

                            ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                 ลงชื่อ                                           ผู้ร้อง

              คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ส.ผู้ร้องเป็นผู้เรียงและพิมพ์

                 ลงชื่อ                                           ผู้เรียงและพิมพ์

 
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker