ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี

การเลื่อนคดีโดยคำขอของคู่ความ


เรื่องนี้ การเลื่อนคดีนี้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๔๐ ดังนี้
มาตรา ๔๐ เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม
เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย
ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ
คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้

บทบัญญัติดังกล่าวนี้คู่ความมักจะใช้เป็นข้ออ้างในการขอเลื่อนคดี ในมาตรานี้กำหนดเกณฑ์แยกการเลื่อนคดีขอคู่ความไว้เป็น สองขั้นตอนคือ
๑. การขอเลื่อนคดีครั้งแรก
๒. การขอเลื่อนคดีครั้งต่อไป
ทั้งสองกรณีมีหลักเกณฑ์ในการขอเลื่อนคดีต่างกัน การขอเลื่อนคดีของคู่ความครั้งแรกหมายถึงว่า การที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอเลื่อนคดีสำหรับตัวเองเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนคดีที่ศาลนัดพิจารณาเรื่องใดก็ตาม  เช่น นัดพร้อม นัดชี้สองสถาน หรือนัดสืบพยาน ถ้าเป็นการขอเลื่อนคดีครั้งแรกนั้นจะต้องอ้างเหตุจำเป็น ส่วนเหตุอะไรเป็นเหตุจำเป็นนั้น ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการตายตัวได้ จะต้องพิจารณาตามเหตุผลของข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องไป เช่น ยังไม่สามารถค้นหาตรวจสอบพยานหลักฐานเอกสารได้ทัน และการยังไม่มีทนายความช่วยเหลือให้คำปรึกษากฎหมาย หรือ มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม เป็นต้น

ตัวอย่างคำร้องการขออนุญาตเลื่อนคดี 

           ข้อ ๑. คดีนี้ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันนี้ แต่เนื่องจากเจ้าพนักงานของศาลได้นำสำเนาคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินคดีนี้ไปส่งยังภูมิลำเนาของผู้ร้องคัดค้านโดยวิธีการปิดหมาย เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ดังความแจ้งแล้วนั้น  ผู้ร้องคัดค้านประสงค์จะยื่นคำคัดค้านคำร้องฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในคดีนี้ แต่เนื่องจากผู้ร้องคัดค้านเพิ่งได้รับสำเนาคำร้องดังกล่าวและผู้ร้องคัดค้านยังตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการเรียงคำร้องคัดค้าน ประกอบกับผู้ร้องคัดค้านยังไม่มีทนายความเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือด้านกฎหมาย
           อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและเพื่อให้โอกาสผู้ร้องคัดค้านได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เลื่อนคดีไปสักนัดหนึ่งก่อน อีกทั้งผู้ร้องคัดค้านขออนุญาตยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในคดีนี้ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ขอศาลได้โปรดอนุญาต
                                               ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                                        ลงชื่อ                                  ผู้ร้องคัดค้าน
          คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาง ส. ผู้ร้องคัดค้านเป็นผู้เรียงและพิมพ์
                                       ลงชื่อ                                   ผู้เรียงและพิมพ์
 
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker