ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก

          เรื่องการเพิกถอนผู้จัดการมรดกนั้น มีสาเหตุอยู่หลายประการ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก ผู้จัดการมรดกไม่ได้ทำบัญชีทรัพย์มรดกต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้น ผู้จัดการมรดกมิได้จัดทำบัญชีภายในเวลาละตามแบบที่กำหนดไว้ หรือ ทำบัญชีทรัพย์มรดกโดยทุจริต เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีอำนาจร้องต่อศาลเพื่อถอนผู้จัดการมรดกนั้นเสียได้
การยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ต้องยื่นต่อศาลที่มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้น โดยใช้แบบพิมพ์ของศาล หมายเลข ๗ (คำร้อง) เช่น
       ข้อ ๑ . คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ ... สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังความแจ้งแล้วนั้น
          ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกในฐานะภรรยา ปรากฏตามใบสำคัญการสมรส เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสวนได้เสียในการจัดการมรดกตามคำสั่งศาลในคดีนี้
       ข้อ ๒. ผู้ร้องขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า นาย ข. ผู้จัดการมรดก ที่ศาลได้แต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหลายประการ กล่าวคือ
          ๒.๑ นาย ข. ผู้จัดการมรดกได้จัดทำบัญชีทรัพย์มรดกที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒๙ คือ ไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์ดกต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้นด้วย ปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายบัญชีทรัพย์มรดก เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๒
          ๒.๒ นาย ข. ผู้จัดการมรดกอ้างว่า ได้แจ้งให้ทายาทมาพร้อมกันเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกแล้วแต่ไม่อาจตกลงกันได้ ว่าทายาทคนใดจะเอาส่วนใดบ้าง นาย ข. ผู้จัดการมรดก จึงประสงค์จะขายทรัพย์มรดกแก่บุคคลภายนอก ปรากฏตามหนังสือเรื่อง ขอแจ้งขายทรัพย์มรดกและแบ่งทรัพย์มรดกของนาย จ. (เจ้ามรดก) ฉบับลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผู้จัดการมรดกทำนิติกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก อันเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒๒ ทั้ง มาตรา ๑๓๖๔ กำหนดไว้ว่า ถ้าเจ้าของรวมไม่ตกลงกันว่าจะแบ่งทรัพย์สินอย่างไรไซร้ เมื่อเจ้าของรวมคนหนึ่งคนใดขอ ศาลอาจสั่งให้เอาทรัพย์สินนั้นออกแบ่ง ถ้าส่วนที่แบ่งให้ไม่เท่ากันไซร้ จะสั่งให้ทดแทนกันเป็นเงินก็ได้ ถ้าการแบ่งเช่นว่านี้ไม่อาจทำได้หรือจะเสียหายมากนักก็ดี ศาลจะสั่งให้ขายโดยประมูลราคากันระหว่างเจ้าของรวมหรือขายทอดตลาดก็ได้
          ๒.๓ นาย ข ผู้จัดการมรดก เพื่อที่จะจัดการมรดกโดยยังไม่ได้รับความยินยอมหรือตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้พยายามประกาศขายทรัพย์มรดก โดยได้บังอาจกระทำการเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ได้ไปแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานที่ดินอ้างว่าเอกสารสำคัญของทรัพย์มรดกในเรื่องที่ดินหายไป ปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายรายงานประจำวันแจ้งเอกสารหาย และคำขอใบแทนโฉนดที่ดิน  เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓ และ ๔ ตามลำดับซึ่งความจริงเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ได้หายไปและยังอยู่ที่ผู้ร้อง
       อาศัยเหตุผลดังได้กราบเรียนต่อศาลที่เคารพมาข้างต้น ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ไต่สวนคำร้องนี้เพื่อขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแทนหรือตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน เพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้ถูกต้องตามหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป
                                      ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                            ลงชื่อ                                           ผู้ร้องคัดค้าน
       คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า........ ผู้ร้องคัดค้าน เป็นผู้เรียง
                           ลงชื่อ                                            ผู้เรียง
       คำรองคัดค้านฉบับนี้ ข้าพเจ้า.... เป็นผู้พิมพ์
                           ลงชื่อ                                            ผู้พิมพ์
 
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker