ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน

การยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใด ๆ ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นรู้สึกว่าต้องเสียหายโดยไม่เป็นธรรมเพราะการที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทถูกขีดชื่อออกจากทะเบียน เมื่อห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วน บริษัท ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลพิจารณาได้ความเป็นที่พอใจว่าในขณะที่ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยังทำการค้าขายหรือยังประกอบการงานอยู่ หรือเห็นเป็นการยุติธรรมในการที่จะให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้กลับคืนสู่ทะเบียนก็ดี ศาลจะสั่งให้จดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนเข้าสู่ทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นยังคงอยู่ตลอดมาเสมือนมิได้มีการขีดชื่อออกเลย โดยศาลจะสั่งและวางข้อกำหนดไว้เป็นประการใด ๆ ตามที่เห็นเป็นการยุติธรรมด้วยก็ได้เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและบรรดาบุคคลอื่น ๆ กลับคืนสู่ฐานะอันใกล้ที่สุดกับฐานะเดิมเสมือนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมิได้ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนเลย
การร้องขอให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกลับคืนสู่ทะเบียน ห้ามมิให้ร้องขอเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน

ยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มศาลหมายเลข ๗ (คำร้อง) โดยมีเนื้อความทำนองนี้ 

       ข้อ ๑.ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าตู้คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลง กับมีวัตถุประสงค์อื่นอีก ๒๕ ข้อ โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๐ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๑xxxxxxx๒๐๘ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่..... ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีนาย ม.เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑.
       ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการได้มีคำสั่งขีดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส (๒๗๓) ออกจากทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นบริษัทร้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ จึงถือว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส สิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ที่ (ถ)...../๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๒
      ข้อ ๓. ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส ผู้ร้องได้ตรวจพบว่า ก่อนที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส ผู้ร้องจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้น เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ร้องได้เช่าซื้อรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน แบบนาราวา เอส อี แค็บ เป็นเงินจำนวน ๕๓๑, ๗๗๕.๗๐ บาท ซึ่งผู้ร้องได้ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๓
      แต่เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการขีดชื่อออกจากทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นบริษัทร้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ที่เช่าซื้อคันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส ผู้ร้องได้ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพื่อให้ผู้ร้องสามารถดำเนินการจดทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังได้กล่าวมาข้างต้นเป็นทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส ผู้ร้องได้ จึงขอศาลได้โปรดทำการไต่สวนคำร้องนี้ แล้วโปรดมีคำสั่งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ กลับจดชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เซอร์วิส ให้คืนเข้าสู่ทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔ ด้วย ทั้งนี้เพื่อผู้รองจะได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นตามกฎหมายต่อไป
          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
 ลงชื่อ     ทนายผู้ร้อง
       คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ท.  ทนายความผู้ร้องเป็นผู้เรียงและพิมพ์
 ลงชื่อ     ผู้เรียงและพิมพ์
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker