ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


คำถามที่พบบ่อย

ถาม ข้าพเจ้าไม่ใช่ทนายความจะสามารถไปดำเนินกระบวนพิจารณาคดีที่ศาลด้วยตนเองได้อย่างไร เพราะเรื่องดังกล่าวทำได้เฉพาะทนายความไม่ใช่หรือ?

ตอบ ขออ้างอิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อประกอบคำตอบดังนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ได้มีบทวิเคราะห์ศัพท์ดังนี้ 

มาตรา ๑ (๑๑) คู่ความ คือ (๑) บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง

                                            (๒) บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาล 

                                            (๓) บุคคลผู้มีสทธิกระทำการแทนบุคคลตาม(๑) และ (๒) และ

                                           (๔) ทนายความ                                                                                                                  

มาตรา ๖๑ การตั้งทนายความนั้น ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความแล้วยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวน (หมายความว่าหากท่านไม่แต่งตั้งทนายความ ทนายความไม่สามารถทำอะไรแทนท่านได้ หรือทนายความที่ท่านตั้งแล้ว ท่านก็สามารถถอดถอนได้)          

มาตรา ๕๕ เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจำต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้                                  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๕) คู่ความ หมายความถึงโจทก์ฝ่ายหนึ่งและจำเลยอีกฝ่ายหนึ่ง

                                                                     มาตรา ๒๘ (๒) ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล                                                                                                                                                                                                    

การฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๑๕๕๑ นั้นเป็นกฎหมายที่ออกมาให้ประชาชนผู้บริโภคได้ใช้ ไม่ต้องใช้ทนายความ โจทก์ฟ้องด้วยวาจาได้ เพราะกฎหมายนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้บริโภคดำเนินคดีเอง เขียนฟ้องเอง ไม่จำเป็นต้องจ้างทนายความเพราะคดีผู้บริโภคส่วนมากเป็นคดีมีทุนทรัพย์น้อยกว่าค่าจ้างทนายความ หากต้องจ้างทนายความก็จะไม่คุ้มทุนในการฟ้องคดี แต่ถ้าผู้บริโภคได้ว่าจ้างทนายความ ทนายความก็ควรจะเขียนโดยใช้แบบพิมพ์คำฟ้องคดีผู้บริโภคได้ (จักรพงษ์ เล็กสุกลไชย , ๒๕๕๕)                          

การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเกือบทุกมาตรากฎหมายใช้คำว่าคู่ความ ดังนั้นคู่ความจึงดำเนินกระบวนพิจารณาได้ทุกอย่างในศาล การยื่นฟ้องคดี การยื่นคำให้การแก้คดี การยื่นคำคู่ความและการยื่นคำร้องต่างๆ  ตัวความผู้ที่เป็นคู่ความสามารถยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การแก้คดียื่นคำร้องหรือดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆในศาลได้ด้วยตนเอง                                                                                                                                                              

ถาม ข้าพเจ้าเขียนเรียงฟ้องไม่เป็น เขียนเรียงคำให้การแก้คดีไม่เป็น เรียงคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่เป็น จะทำเองได้อย่างไร?                            

ตอบ เรื่องการเรียงคำฟ้อง การเรียงคำให้การแก้คดี และการเรียงคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ทนายความของเราเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดรวมทั้งคำคู่ความอื่นๆที่จำเป็นสำหรับคดีของท่าน เช่น บัญชีพยาน คำร้อง/คำแถลงขอปิดหมาย คำร้อง/คำแถลงขอส่งหมายข้ามเขต คำให้การพยานโจทก์ คำให้การพยานจำเลย คำให้การพยานผู้ร้อง และคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย (หากจำเป็น)                                                                   

ถาม ข้าพเจ้าต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับคดีของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าเป็นโจทก์?                                                                                  

ตอบ ท่านเพียงแต่รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ เช่น พยานเอกสาร พยานบุคคล ตามคำแนะนำของเรา ท่านเพียงลงชื่อในเอกสารที่เราจัดเตรียมให้แล้วนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นต่อศาลเท่านั้น เรื่องเอกสารทางกฎหมาย (คำคู่ความและเอกสารประกอบอื่นๆ) ทนายความของเราจัดทำให้อย่างเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                      

ถาม ข้าพเจ้าต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับคดีของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าเป็นจำเลย?                                                                                  

ตอบ ท่านสามารถส่งสำเนาคำฟ้องมาให้ทนายความของเราตรวจดูก่อน และให้คำปรึกษากฎหมายก่อน ฟรี                                                               

ถาม ข้าพเจ้าจะไปยื่นเอกสารที่ศาลไหน ที่แผนกใด และจะต้องทำอะไรบ้าง?                                                                                    

ตอบ ทนายความของเราจะแนะนำให้ท่านทราบอย่างละเอียดว่า ท่านต้องไปยื่นคำคู่ความที่ศาลใด ยื่นเอกสารคำคู่ความกับแผนกใด ยื่นกับใคร และต้องมีหลักฐานการยื่นเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยอย่างไร                                                                                                                                          

ถาม ข้าพเจ้าจะทำได้หรือ เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ทนายความและไม่เคยมีประสบการณ์เลย                                                                    

ตอบ ลูกความของเราทุกคนที่ชนะคดีซึ่งมี ประสบการณ์ของลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ไปดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลด้วยตนเองทุกคน เพราะประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา เพราะเพียงแต่ท่านพาตนเองไปยื่นคำคู่ความที่ศาลเท่านั้น หากแต่จะไปอีกครั้งก็คือต้องการไปฟังคำพิพากษาโดยการตรวจดูคำพิพากษาด้วยตนเอง ทนายความของเราเคยให้บริการลูกความที่โทรศัพท์มาให้เราแก้ปัญหาเรื่องการยื่นคำให้การในตอนเช้าและตอนบ่ายก็สามารถไปยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาลได้ทัน (ศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดสวรรคโลก)                                                                                   

ถาม ข้าพเจ้าจะประหยัดค่าใช้จ่ายและ ค่าทนายความได้อย่างไร?                                                                                                

ตอบ เราเรียกเก็บ ค่าทนายความ แบบประหยัดและสมเหตุสมผลที่สุด โดยคำนึงถึงลูกความเป็นสำคัญ ท่านสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบได้ว่าท่านจะสามารถประหยัดเงินได้เท่าใด ดังนี้ เช่น สำนักงานกฎหมายบางแห่งได้ประกาศการเก็บค่าบริการในการว่าความในศาลชั้นต้น ดังนี้ 

คดีที่มีการร้องขอฝ่ายเดียว เพื่อใช้สิทธิทางกฎหมาย เช่น คดีร้องจัดการมรดก,คดีร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น ค่าว่าความคิดขั้นต่ำคดีละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)                                                        

กรณีทนายความไปศาลต่างจังหวัดจะเรียกเก็บอัตราค่าเดินทางไปศาลในแต่ละครั้ง ตามอัตราดังต่อไปนี้ระยะทาง ไม่เกิน ๓๐๐ กม. คิดค่าเดินทาง ๓,๕๐๐ บาท     ระยะทาง ๓๐๐ – ๕๐๐ กม. คิดค่าเดินทาง ๔,๕๐๐ บาท   ระยะทาง ๕๐๐ กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง ๖,๕๐๐ บาท หมายเหตุ ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก,ค่าตั๋วรถเดินทาง,ค่าน้ำมันรถยนต์,ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ทางราชการหรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน)                                                          

คดีนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะตกลงกันตามความยากง่ายของการดำเนินคดีการว่าจ้างมีการทำสัญญาว่าจ้างว่าความทุกครั้ง เพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจในการจ้างทนายความ  ในกรณีที่ท่านเป็นจำเลยหรือจำเลยร่วมในคดีแพ่ง ในคดีที่มีการร้องสอดหรือร้องคัดค้านให้เป็นคดีมีข้อพิพาท คิดค่าว่าความ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  คดีที่ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งคดีที่มีข้อพิพาทจากมูลละเมิด คิดค่าว่าความขั้นต่ำ ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป      

คดีที่มีข้อพิพาทจากนิติกรรมสัญญา คิดค่าว่าความขั้นต่ำ ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป                                            

คดีที่มีทุนทรัพ์อื่นๆ คิดค่าว่าความอัตราร้อยละ ๒๕ ของทุนทรัพย์                                                                                                                                     

ถาม สู้คดีดอทคอมมีทนายความให้บริการคดีประเภทใดบ้าง?                                                                                                    

ตอบ ทนายความของเราให้บริการ คดีที่มีลักษณะดังนี้ (ซึ่งชนะคดีมาแล้วกว่า ๒๐ คดี)                                                                                      

(๑) สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้องเรียกเงินกู้ยืมคืน (รับรองผลคดี)                                                                                                                        
(๒) สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย                                                                                                                                     
(๓) สู้คดีสัญญาสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ออมสิน)                                                                                                        
(๔) ฟ้องเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาอาคารชุด (คอนโด) และ                                                                                                    
(๕) ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                

ถาม ข้าพเจ้าต้องการตรวจดูคำแนะนำการไปศาลด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีทนายความก่อนได้หรือไม่?                                                  
ตอบ ท่านสามารถตรวจสอบตามคำแนะนำของทนายความดังต่อไปนี้ การยื่นฟ้องคดีและยื่นคำให้การแก้คดีที่ศาลด้วยตนเอง                                

ถาม ตัวอย่างชนะคดีต่างๆ ที่ศาลพิพากษาว่า ยกฟ้อง ค่าธรรมเนียมเป็นพับ หมายความว่าอย่างไร?                                                    
ตอบ คำว่า "ยกฟ้อง" เป็นภาษากฎหมาย หมายถึงพิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์ คำว่า "ค่าธรรมเนียมเป็นพับ" หมายถึงค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดี เช่น ค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ตัดบัญชีเป็นศูนย์ หรือเป็นพับไปสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th
โทรศัพท์ ทนายความ : 0895147766
Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker